gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Извештај о раду председника општине Алибунар и Општинског већа општине Алибунар за 2014. годину

  

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР И

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

ЗА 2014. ГОДИНУ

 

 

УВОД

 

        Законом о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) утврђено је да су извршни органи општине председник општине и општинско веће. Истим правним прописом утврђене су надлежности, састав, начин избора и принципи рада ових органа.

        Након спроведених локалних избора у мају 2012. године, Скупштина општине Алибунар је на својој Конститутивној седници одржаној дана 04. јуна 2012. године изабрала председника општине, заменика председника општине и чланове Општинског већа. Према одредби члана 45. Закона о локалној самоуправи, председник општине је председник општинског већа, а заменик председника општине је члан општинског већа по функцији. Број чланова општинског већа, које скупштина општине бира на предлог председника општине, не може бити већи од 11.

         На основу члана 46. истог Закона утврђене су надлежности општинског већа и то:

1.     предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;

2.     непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине;

3.     доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;

4.     врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине;

5.     решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;

6.     стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;

7.     поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа за поједине области.

        Скупштина општине Алибунар је на својој 22. седници одржаној дана 17. априла 2014. године прихватила оставку дотадашњег председника општине Душана Јовановића, због чега је престао мандат и заменику председника општине, као и свим члановима општинског већа. На истој седници, Скупштина општине је изабрала Ђурицу Глигоријева, дипломираног економисту из Алибунара, за председника општине Алибунар, на чији предлог је изабрана на функцију заменице председника општине Драгана Коматина, дипломирани правник из Владимировца, као и чланови Општинског већа општине Алибунар: Александар Плакаловић, Марин Рошу, Иван Вања Лалић, Ђорђе Цветковић, Данило Ћирић, Војислав Диклић, Данијела Лончар, Бошко Тијанић и Синиша Гавранчић.

        У периоду од 28. априла до 31. јула 2014 г. Општинско веће општине Алибунар имало је свог секретара. Функцију секретара Општинског већа општине Алибунар обављао је Илија Пенца, дипломирани социјални радник из Владимировца. Након разрешења са ове функције, Илија Пенца обавља функцију помоћника председника општине за послове социјалне политике, здравствене заштите и Општинског већа.

       Чланом 63. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014) утврђено је следеће: ''Председник Општине и Општинско веће дужни су да редовно извештавају Скупштину општине, по сопственој иницијативи или на њен захтев, а најмање једном годишње, о извршавању одлука и других аката Скупштине општине''. Због тога председник општине и Општинско веће општине Алибунар подносе овај Извештај о раду за период 01.01.-31.12.2014.г.

 

1.     ПРАВНИ ОКВИР

 

       Основни правни извори за рад председника општине и Општинског већа општине Алибунар су: Устав Републике Србије (''Службени гласник РС'', бр. 98/2006), Закон о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и Статут општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014).

       Поред ових аката, председник општине и Општинско веће су током извештајног периода у свом раду примењивали и друге прописе, зависно од области којима припадају донета акта из надлежности општинских извршних органа, као нпр. Закон о општем управном поступку (''Службени лист СРЈ'', бр. 33/1997 и 31/2001 и ''Службени гласник РС'', бр. 30/2010), Закон о буџетском систему (''Сл.гласник РС'' бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013), Закон о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013–усклађени дин.изн. и 125/2014-усклађени дин.изн.), Закон о планирању и изградњи (``Сл. гласник РС`` бр. 72/2009, 81/2009 – исправка, ... 132/2014), Закон о заштити животне средине (''Сл.гласник РС'', бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др.закон и 72/2009-др.закон), Закон о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл.гласник РС'', бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УСРС и  55/2014) и др.  

        Општинско веће има свој Пословник Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012, 18/2012, 3/2013 и 10/2014).

 

2.     ЦИЉЕВИ

 

        Значајну карактеристику политичке власти на нивоу Општине представља чињеница да је чине представници политичких странака које имају различите програмске циљеве, а које на вишим нивоима власти представљају и политичке противнике.

        Уважавајући све специфичности политичких, економских, социјалних, националних и верских различитости становништва Општине, функционери највиших општинских органа опредељени су да своје политичко деловање у потпуности подреде потребама и интересима грађана Општине. У том циљу као заједничка тачка деловања општинских органа означена је реализација Стратегије развоја општине Алибунар за период 2014-2020. године, као најзначајнијег планског документа у Општини, који представља основу деловања свих органа, организација, предузећа и установа чији је оснивач Општина.

        Такође, као бескомпромисно опредељење утврђује се решеност да се са зацртаних циљева у наведеном планском документу крене у њихову реализацију, те остварење истих, како би њихове благодети Општина и сви њени грађани што пре осетили.

         У том циљу успостављено је потпуно јединство Скупштине општине, као највишег органа власти у Општини, са општинским извршним органима. Најважније одлуке доносе се у пуном сагласју руководилаца ових органа. Активним учешћем представника Скупштине у процесу рада извршних органа остварује се и законом утврђена контрола извршних органа од стране законодавне власти.

          Током претходних година, општина Алибунар је у Србији постала синоним за управљање пројектима – општини је од 2008. до данас одобрено преко 30 пројеката од стране домаћих и страних донатора, у вредности од преко 2 милиона евра. Како се околности у области управљања пројектима мењају и постају све сложеније, општина Алибунар је у обавези да одржи досадашњи ниво рада у овој области, како би даље покретала акције у области социјалне заштите, туризма, руралног развоја, модернизације и повећања ефикасности општинске управе, развијала локална документа, оснаживала цивилни и приватни сектор, развијала комерцијализацију производа и услуга и сл. Из овог разлога, стратешки циљ општине Алибунар је да настави да улаже у људске ресурсе који обезбеђују прилив средстава донатора и инвеститора за локални социо-економски развој и унапређење коришћења природних ресурса и енергије. Енергију ће усмерити ка изградњи партнерства, приватног, јавног и цивилног сектора око заједничких активности, унапређењу услуга за подршку грађанским и пословним иницијативама, увођењу сектора истраживања и развоја у активности израде пројеката и других развојних докумената.

 

3.     РАД ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 

        Одредбама Закона о локалној самоуправи, као и Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), утврђени су начин избора и надлежности председника општине као извршног органа општине. У извештајном периоду, а у вези вршења функције председника Општинског већа од стране председника општине, одређени акти из надлежности председника општине донети су од стране Општинског већа у циљу обезбеђења веће транспарентности.

         Председник општине је у извештајном периоду обављао послове представљања и заступања општине, предлагао Скупштини општине решавање одређених питања од значаја за функционисање Општине, обављао послове наредбодавца за извршење буџета, усмеравао и усклађивао рад Општинске управе, информисао јавност о свом раду, доносио одлуке и закључивао уговоре о средствима у јавној својини општине (општинској својини), у складу са законом и Статутом.

          Председник општине је, на основу одговарајућих одлука Општинског већа о расподели средстава из буџета Општине за финансирање програма и пројеката удружења грађана, као и верских организација, са подносиоцима пројеката закључио одговарајуће уговоре за финансирање и суфинансирање пројеката. Пошто је уједно и председник Комисије за разматрање захтева, председник општине укључен је и у активно праћење реализације закључених уговора. 

          У оквиру својих надлежности, посебан сегмент деловања председника општине је одлучивање о захтевима грађана за накнаду штете и закључивање вансудских поравнања због уједа паса-луталица, а на основу препорука надлежне Комисије за разматрање захтева. Овим актима утврђено је право на накнаду штете за укупно 33 лица и том приликом утврђено је право на укупан износ накнаде штете у износу од 1.120.000 динара, док је за седморо лица захтев одбијен као неоснован. Већина захтева је и реализована на основу вансудских поравнања, јер је четворо лица одбило да закључи понуђено вансудско поравнање.

 

4.     СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

 

          У извештајном периоду Општинско веће је радило у редовном заседању. До 31.12.2014.г. Општинско веће је одржало укупно 19 седница. Услова и разлога за одржавање ванредних седница није било, тим пре што Пословник Општинског већа не познаје институт ''ванредне седнице''.

         Према одредби члана 18. Пословника Општинског већа општине Алибунар: ''Општинско веће ради и одлучује на седницама. Седнице Општинског већа одржавају се по потреби, а најмање једном месечно.'' Седницама председава председник општине, а у случају његове спречености, заменик председника општине. Иначе, према одредби члана 18. став 3. Пословника: ''Седнице Општинског већа сазива председник општине, по сопственој иницијативи или на предлог једне трећине чланова Општинског већа.''

         Рад Општинског већа био је интензиван, што се очитује и у броју усвојених аката, па је тако Општинско веће током извештајног периода донело или утврдило:

-          предлоге одлука, програма и планова који се упућују СО на усвајање – 28;

-          предлоге решења који се упућују СО на усвајање – 3;

-          одлуке и измене одлука из своје надлежности – 80;

-          планове, програме и њихове измене из надлежности Већа – 7;

-          решења и измене решења из надлежности Већа – укупно 68, од чега су решења о утврђивању права на једнократну материјалну помоћ грађанима који се налазе у стању социјалне потребе или за потребе набавке лекова и лечења у укупном износу од 695.580,00 динара;

-          препоруке Центру за социјални рад за утврђивање права на материјалну помоћ (за 34 лица препорука је била да се захтеви ових лица размотре по правилима која Центар примењује у свом раду, а за 56 лица предложено је утврђивање права на материјалну помоћ у укупном износу од 653.500,00 динара);

-          упутства – 1;

-          правилнике и измене постојећих правилника – 12;

-          закључке – 46;

-          јавне конкурсе и огласе – 3;

-          сагласности – 1.

       На седницама Општинског већа осим чланова Већа активно су учествовали: челници Скупштине општине; начелник Општинске управе и начелници организационих јединица Општинске управе; директори јавних предузећа, организација и установа чији је оснивач општина Алибунар; председници савета, комисија и других радних тела чији је оснивач Скупштина општине или Општинско веће и др.

 

5.     РАДНА ТЕЛА КОЈА СУ ОБРАЗОВАЛИ ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

 

        Током извештајног периода Општинско веће је образовало само једно своје радно тело. Наиме, на предлог председника општине Веће је разрешило Комисију за процену и избор удружења грађана и невладиних организација којима се додељују средства из буџета општине Алибунар за финансирање програма односно пројеката за 2013. годину и образовало Комисију за доделу средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација за 2014. годину. У саставу ове Комисије били су: председник Општине, председник Скупштине општине и посланик у Скупштини АП Војводине г. Коњокрад. У извештајном периоду Комисија је размотрила и позитивно мишљење дала за 19 пројеката удружења грађана, одн. невладиних организација, које је на основу одговарајућих одлука Општинског већа финансирано средствима буџета Општине у укупном износу од 3.184.000,00 динара, као и 8 пројеката цркава и верских организација, које је Општина финансирала средствима буџета у укупном износу од 5.637.880 динара.

         У току 2014.г. са радом је започела и Комисија за спровођење Националне стратегије борбе против корупције у РС за подручје општине Алибунар. У извештајном периоду Комисија је одржала укупно 14 седница. Специфичност рада ове Комисије представља чињеница што су чланови Комисије лица која су активно укључена у различитим процесима одлучивања и рада општинских органа, а на основу функција и радних дужности радних места на којима су ангажовани. Због тога су седнице Комисије углавном коришћене као прилика за анализу спроведених активности и утврђивање даљих циљева и задатака.

        У извештајном периоду активна је била и Комисија за процену пољске штете. Задатак ове Комисије је да у складу са поднетим захтевом за процену пољске штете изађе на место настанка штете и о томе сачини записник, те да сачињени записник о процени пољске штете достави руководиоцу Пољочуварске службе.

        Радна група за припрему спајања јавних предузећа чији је оснивач Општина Алибунар, коју је 2013.г. образовало Општинско веће, у току 2014.г. практично је привело крају неопходне активности за спровођење овог изузетно сложеног поступка, од кога Општина са право очекује значајну корист.

        Сагласно Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје територије Општине Алибунар за 2014. годину (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 15/2014), председник општине је посебним решењем образовао Комисију за разматрање захтева за доделу субвенција за суфинансирање дела камате дугорочних кредита. Од 9 приспелих захтева Комисија је дала позитивно мишљење за 8, на основу чега су одобрене субвенције.

 

6.     ФИНАНСИРАЊЕ РАДА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОГ ВЕЋА И МАТЕРИЈАЛНА ОПРЕМЉЕНОСТ

 

      Финансирање рада Председника општине и Општинског већа општине Алибунар је искључиво из буџета Општине Алибунар, из Раздела 2 – Председник општине.

      Према одредби члана 43. став 6. Закона о локалној самоуправи: ''Председник општине и заменик председника општине су на сталном раду у општини''. Поред њих, током 2014.г. на сталном раду у Општини Алибунар је 5 чланова Већа и то: Марин Рошу, Иван Вања Лалић, Александар Плакаловић, Ђорђе Цветковић и Војислав Диклић, док преостала 4 члана Већа добијају накнаду за свој рад. О правима, обавезама и одговорностима из радног односа за изабрана лица, као и праву на накнаду, одлучује Комисија за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине општине Алибунар на предлог председника општине.

      Чланови Већа за одржавање седница Већа користе искључиво Малу салу у згради Општинске управе општине Алибунар у Алибунару, Трг слободе бр. 4. Осим канцеларија председника и заменика председника општине, чланови Већа у згради Општинске управе користе још једну канцеларију, која није адекватно материјално опремљена. Сву материјалну, стручну и оперативну подршку Општинском већу пружа Општинска управа, у оквиру које је образовано и Одељење за послове Скупштине општине и председника општине и у њему Одсек за послове председника општине, али са недовољним бројем радника, којих има укупно 3 (лице задужено за припрему седница, које је уједно и шеф Одсека, технички секретар у пријемној канцеларији председника општине и возач председника општине).

 

7.     АНГАЖОВАНОСТ ЧЛАНОВА ВЕЋА

 

       Према одредби члана 47. став 1. Закона о локалној самоуправи: ''Председник општине представља општинско веће, сазива и води његове седнице.'' Такође, у ставу 2. истог члана утврђено је и следеће: ''Председник општине је одговоран за законитост рада општинског већа''. С обзиром на то да је мандат чланова Већа условљен мандатом председника општине, јасан је међусобни однос два извршна органа. У члану 7. Пословника утврђен је како међусобни однос ова два општинска извршна органа, тако и однос Општинског већа према Скупштини општине: ''Општинско веће у оквиру својих права и дужности за свој рад одговара председнику Општине и Скупштини општине''. Овоме треба додати и чињеницу да је значајан број аката које је током извештајног периода усвојило Општинско веће, заправо, из надлежности председника општине, али на инсистирање председника општине, а ради обезбеђења транспарентности и активног учешћа већег броја релевантних чинилаца у доношењу битних одлука, надлежност за њихово доношење поверена је Општинском већу.

       Што се тиче ангажованости чланова Већа у раду овог органа, она је – генерално гледано – неуједначена, па председник општине у одређеним ситуацијама користи своје законско овлашћење да Скупштини општине предложи разрешење чланова Већа чијим радом није задовољан. То, дакле, значи да је председник општине једини који процењује ангажованост и квалитет рада чланова Већа, према којима по потреби предузима одговарајуће мере. Притом, ангажованост се не цени само кроз присуство седницама Већа, већ пре свега као укупно ангажовање на реализацији планираних активности и иницијативи за остварење бољитка у областима које представљају њихов ресор.

         У циљу јачања ефикасности рада Општинског већа у току 2015.г. већ на првој радној седници у овој години извршено је ресорно задужење чланова Општинског већа.

 

8.     ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНИ

 

      Активности Општинског већа добрим делом су условљене радом Скупштине општине, пошто је одредбом члана 46. став 1 тачка 2) Закона о локалној самоуправи утврђено да Општинско веће ''непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине''. Са друге стране, познато је да је Скупштина општине донела неколико важних стратешких докумената, као нпр. Стратегија локалног развоја општине Алибунар за период 2014-2020. године, Стратегија развоја социјалне заштите у општини Алибунар за период 2014-2020. године и сл. С тим у вези, потребно је сваке године донети одговарајуће акционе планове за њихову реализацију и у њиховом доношењу значајну улогу управо има Општинско веће.

       Такође, значајна је улога Општинског већа у доношењу важних докумената из области буџетског пословања, као нпр. Одлуке о буџету општине Алибунар, Одлуке о завршном рачуну буџета општине Алибунар, разматрање извештаја о остварењу буџета општине Алибунар током буџетске године, одлуке о финансирању реализације програма и пројеката удружења грађана и невладиних организација, као и цркава и верских организација и др.

        Исто тако, у надлежности је Општинског већа да по потреби, а на предлог надлежног Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, утврђује предлоге планова детаљне регулације за припрему грађевинског земљишта, које усваја Скупштина општине, а ради реализације значајних инвестиција у привреди општине. У истој области значајне су и одлуке о додели локација за постављање привремених објеката на јавној површини.

        Општинско веће планира да и ове године подржи организацију сада већ традиционалног Фестивала ''ROCKWOOD'' који се у току лета одржава на излетишту Девојачки Бунар. У реализацији и других активности у области развоја туризма, превасходно у циљу остварења Стратегије локалног развоја, Општинско веће планира снажније ангажовање, пре свега према потенцијалним инвеститорима.

        Веће планира и да активно прати остваривање права грађана на материјалну подршку и коришћење услуга у области социјалне заштите. С тим у вези, у сарадњи са привредним субјектима, државним органима и невладиним сектором планира се побољшање рада установа у здравству, социјалној заштити, култури, спорту. Планира се и значајно ангажовање на побољшању рада јавних комуналних предузећа чији је оснивач општина Алибунар, ради подизања квалитета њихових услуга и повећања економичности пословања, као и успешни завршетак процеса фузије комуналних предузећа у једно ефикасно комунално предузеће.

       Извршни органи општине Алибунар посебно ће се ангажовати на завршетак процеса идентификације и верификације општинске имовине, дефинисања својинско-правних односа између Општине са једне и органа, организација, предузећа и установа чији је оснивач, те установљавања добре праксе управљања и домаћинског односа према имовини која је генерацијама стварана.

       У реализацији планираних активности, председник општине и Општинско веће очекују пуну сарадњу и подршку свих значајних чинилаца у Општини Алибунар, као и шире друштвене заједнице.

       Овај Извештај Председник општине Алибунар и Општинско веће општине Алибунар упућују Скупштини општине Алибунар на разматрање и прихватање.

 

Председник Општинског већа

Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81