gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Извештај о реализацији послова и задатака у 2014. години Општинског штаба за ванредне ситуације општине Алибунар

 РЕПУБЛИКА СРБИЈА

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА АЛИБУНАР

Општински штаб за ванредне ситуације

Општине Алибунар

Број: 217-1/15-06

Дана: 03.03.2015. године

А Л И Б У Н А Р

 

          На основу члана 35. став 1. тачка 3а. Закона о ванредним ситуацијама (''Сл.гласник Р. Србије'', број 111/09, 92/2011 и 93/2012) и члана 3. Став 2. Пословника о раду Општинскго штаба за ванредне ситуације општине Алибунар (у даљем тексту: Штаб) број: 020-43/11-04 од 10. октобра 2011. године, Штаб подноси Скупштини општине,

 

И З В Е Ш Т А Ј

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И ЗАДАТАКА У 2014. ГОДИНИ

 

          Општински штаб за ванредне ситуације општине Алибунар (у даљем тексту: Штаб) послове и задатке у 2014. години извршавао је у складу са надлежностима утврђеним Законом о ванредним ситуацијама и важећим прописима донетим на основу Закона, Програмом рада Штаба за 2014. годину, закључцима и наредбама Републичког и окружног штаба за ванредне ситуације и инструкцијама и препорукама добијеним од надлежне службе Министарства унутрашњих послова.

          У току 2014. године Штаб је радио у редовном и ванредном заседању, при чему је одржано 6 редовних и 4 ванредне седнице.

 

1.     РАД ШТАБА У РЕДОВНОМ ЗАСЕДАЊУ:

 

          У редовном заседању, на 6 седница, Штаб је разматрао 23 тачке дневног реда и том приликом усвојио 4 извештаја, 2 програма, 19 закључака (правних аката), 2 оперативна плана у склауд са важећим прописима који уређују област ванредних ситуација.

          У циљу побољшања квалитета рада Штаба и обављања послова заштите и спасавања на вишем стручном нивоу, у току године стручно-оперативни тимови активно су били укључени у рад Штаба на извршавању стручних послова заштите и спасавања.

           Приоритет у извршавању послова и задатака заштите и спасавања дат је припремама и организовању субјеката заштите и спасавања за извршавање и спровођење утврђених задатака заштите и спасавања у ванредним сутиацијама, побољшању система за јавно узбуњивање и активно укључивање у јединствени система Републике Србије, припремама Општине, њехих органа и општинске управе за обављање послова заштите и спасавања у складу са Законом, као и у планском и организованом предузимању и спровођењу превентивних и оперативних мера у областима заштите од пожара, поплава, суша, града, снежних наноса и другим елементарним непогодама и несрећама у складу са проценама угрожености. Поред тога, велики значај је дат припремама Општине, њених органа, општинске урпаве и субјеката заштите и спасавања за израду планских докумената у складу са Упутством и методологијом за израду Процене угрожености и Планова заштие и спасавања. У сарадњи са надлежном службом Министарства унутрашњих послова за подручје рада Општине, Штаб је израдио већи број стручних публикација и инструктивних материјала неопходних за обуку субјеката заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и отпочео активности на укључивању у јединствен информациони систем Р. Србије.

         Програмом рада Штаба за 2013. годину, који је усвојила Скупштина општине, планирано је 13 задатака и обавеза, при чему је реализовано 10 задатака, а три (3) нису реализована и пренета су на реализацију у наредну годину. Међутим, у току године, у односу на планиране активности, реализоване су 2 (две) које нису биле обухваћене Програмом рада у планираној години и односе се на израду Планских докумената активирања снага и средстава, као и на мере и активности на гашењу шумских пожара и пожара на отвореном, као и на чишћењу уличних саобраћајница у зимским условима.

         Имајући напред наведено у виду као и чињеницу да су Општина и њени органи у протеклом периоду од четири године, донели сва правна акта из своје надлежности, може се констатовати да су створени сви припремни услови за несметано функционисање Штаба, а самим тим и Општине, њених органа и општинске управе за несметано обављање послова и задатака из своје надлежности у складу са Законом, а односе се на заштиту и спасавање људи, материјалних, културних и др. добара и животне средине.

         У току 2014.године, за редовно обављање задатака Штаб није имао утрошак материјално-финансијских средстава. Међутим, за потребе извршавања обавеза Општине у заштити и спасавању и спровођењу задатака цивилне заштите, као и увезивање у јединствен информациони систем издвојена су значајна средства у циљу унапређења припрема Општине и њених органа за рад у условима ванредних ситуација. Поред тога, у циљу отклањања последица олујног ветра у току фебруара месеца на рашчишћавању снежних наноса у насељеним местима ангажована су значајна средства неопходна за ванредно ангажовање људи и механизације, као и у току августа месеца на отклањању последица обилних падавина у насељима Банатски Карловац и Николинци. Значајна средства у Буџету Општине издвојена су за израду Процене угрожености Општине од елементарних непогода и других несрећа, као и за успостављање радио веза и инсталирања антенског пријемног сигнала.

 

2.     РАД ШТАБА У ВАНРЕДНОМ ЗАСЕДАЊУ:

 

         У току претходне године територији Општине није била непосредно угрожена од елементарних непогода и других несрећа у разреми да би самостално прогласила ванредну ситуацију за територији надлежности, већ се активно ангажовала по проглашењу ванредне ситуације за територију Републике Србије. У том погледу, у току године одржано је 4 ванредне седнице Штаба, при чему је разматрано 12 тачака дневног реда и усвојено 2 Наредбе о ангажовању снага и средстава, 6 закључака, 3 препоруке и израђено 4 извештаја од стране стручно-оперативних тимова Штаба.

         За ангажоване снаге и средства и неопходне механизације на отклањању последца елементарних непогода у току ванредних ситуација из Буџета Општине издвојена су значајна средства у току фебруара, маја и августа месеца.

         У рад Штаба активно су укључени стручно-оперативни тимови у делу процене штета на објектима и пољопривредном земљишту, као и ангажовању механизације за отклањање насталих последица. У извршавању задатака, Штаб се посебно ангажовао на приупљању хуманитарне помоћи за поплама угрожена подручја Р. Србије, као и на добровољном ангажовању у извршавању отклањања последица на истим подручјима угроженим поплавама.

 

МЕРЕ И ЗАДАЦИ У 2015. ГОДИНИ:

 

          Имајући у виду значај, надлежности и улогу Штаба у систему заштите и спасавања у складу са прописима који уређују обалст ванредних ситуација као и програмска опредељења и дугорочни програм развоја цивилне заштите, а у циљу побољшања рада Штаба и довођења у више функционално стање спремности за извршавање обавеза заштите и спасавања у 2015. години, неопходно је предузети следеће мере:

1.     Плански и организовано у складу са материјалним могућностима унапредити рад Штаба обучавањем и оспособљавањем чланова Штаба за извршавање задатака заштите и спасавања у условима ванредних ситуација, похађањем организованих семинара, курсева и др.облика организованог обучавања у Националном тренинг центру МУП-а;

2.     Едукацији становништва, повереника цивилне заштите и припадника јединица опште намене посветити посебну пажњу у спровођењу мера и задатака цивилне заштите;

3.     Припреме субјеката заштите и спасавања довести на виши ниво у односу на претходну годину, посебно у делу припреме и доношења планских докумената неопходних за несметан рад у ванредним ситуацијама;

4.     Приоритетно отпочети са попуном субјеката заштите и спасавања средствима и опремом заштите у складу са прописима који ову област уређују;

5.     У рад Штаба активно укључити хуманитарне и друге организације и удружења грађана битна за извршавање задатака у ванредним ситуацијама;

6.     Припреме заштите од суше, града, бујичних и подземних вода, шумских пожара, снежних наноса на критичним деоницама као и заштиту од присуства опасних материја нафтне индустрије на територији Општине реализовати у сарадњи и кроз пројектне програме надлежних Министарстава.

 

КОМАНДАНТ ШТАБА

Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81