gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Уговор о статусној промени припајање

 Јавно комунално предузеће ''Универзал

Алибунар, Улица Немањина број 14

ПИБ: 101086600

Матични број: 08137838

Број: 1108/14

Датум: 17.12.2014. године

А Л И Б У Н А Р

 

Јавно комунално предузеће ''Услуга''

Банатски Карловац, Улица Жарка Зрењанина број 5-7

ПИБ: 101086312

Матични број: 08163685

Број: 555/1

Датум: 17.12.2014. године

БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

 

Јавно комунално предузеће ''Бунар''

Владимировац, Улица цара Лазара број 76

ПИБ: 1010861011

Матични број: 08432350

Број: 507

Датум: 15.12.2014. године

В Л А Д И М И Р О В А Ц

 

Јавно комунално предузеће ''Север Иланџа''

Иланџа, Улица светог Саве број 2

ПИБ: 106613254

Матични број: 20644419

Број: 263

Датум: 17.12.2014. године

И Л А Н Џ А

 

         На основ у члана 486, 490 и 491. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'', број 36/2011 и 99/2011) и члана 18. и 60. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник РС'', број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон), између:

-       Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, Алибунар, Улица Немањина број 14, ПИБ: 101086600, матични број: 08137838, кога заступа директор Власто Марић

 

и

 

-       Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац, Улица Жарка Зрењанина број 5-7, ПИБ: 101086312, матични број: 08163685, кога заступа директор Момир Ђелкапић,

-       Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац, Улица цара Лазара број 76, ПИБ: 1010861011, матични број: 08432350, кога заступа директор Рипсиме Гајић,

-       Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа, Улица светог Саве број 2, ПИБ: 106613254, матични број: 20644419, кога заступа в.д. директора Дарко Николић,

 

дана 25. фебруара 2015. године закључује се

 

У  Г  О  В  О  Р

О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ ПРИПАЈАЊЕ

 

УЧЕСНИЦИ У СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ

 

Члан 1.

          Уговорне стране сагласно утврђују да је Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар, Алибунар, Улица Немањина број 14, ПИБ: 101086600, матични број: 08137838 (у даљем тексту: друштво стицалац), једночлано јавно предузеће у писано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, чија је претежна делатност 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, чији је једини оснивач Општина Алибунар, са 100% удела и са новчаним уписаним и уплаћеним основним капиталом у износу од 1.000,00 динара на дан уплате.

           Надзорни одбор друштва стицаоца је, на основу иницијативе директора, покренуо поступак за спровођење статусне промене припајање, на начин да:

-       целокупна имовина, права и обавезе Јавног комуналног предузећа ''Услуга'' Банатски Карловац прелазе на друштво стицаоца, а да ће члан друштва преносиоца постати члан друштва стицаоца тако што ће се његов удео заменици са уделом у друштву преносиоца,

-       целокупна имовина, права и обавезе Јавног комуналног предузећа ''Бунар'' Владимировац прелазе на друштво стицаоца, а да ће члан друштва преносиоца постати члан друштва стицаоца тако што ће се његов удео заменици са уделом у друштву преносиоца,

-       целокупна имовина, права и обавезе Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа прелазе на друштво стицаоца, а да ће члан друштва преносиоца постати члан друштва стицаоца тако што ће се његов удео заменици са уделом у друштву преносиоца.

Уговор је усвојен на седници надзорног одбора друштва стицаоца.

 

Члан 2.

         Уговорне стране сагласно утврђују да је Јавно комунално предузеће ''Услуга'' Банатски Карловац, Улица Жарка Зрењанина број 5-7, ПИБ: 101086312, матични број: 08163685 (у даљем тексту: друштво преносилац ЈКП ''Услуга''), једночлано друштво у писано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, чија је претежна делатност 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, чији је једини оснивач Општина Алибунар, са 100% удела и са новчаним уписаним и уплаћеним основним капиталом у износу од 26.000,00 динара на дан уплате.

         Надзорни одбор друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' је, на основу иницијативе директора, покренуо поступак за спровођење статусне промене припајања, на начин да се целокупна имовина, права и обавезе друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' прелазе на друштво стицаоца, а да ће члан друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' постати члан друштва стицаоца тако што ће се његов удео заменити са уделом у друштву стицаоца.

          Нацрт уговора је предходно усвојен на седници Надзорног одбора друштва преносиоца ЈКП ''Услуга''.

 

Члан 3.

         Уговорне стране сагласно утврђују да је Јавно комунално предузеће ''Бунар'' Владимировац, Улица цара Лазара број 76, ПИБ: 1010861011, матични број: 08432350 (у даљем тексту: друштво преносилац ЈКП ''Бунар'), једночлано друштво у писано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, чија је претежна делатност 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, чији је једини оснивач Општина Алибунар, са 100% удела и са новчаним уписаним и уплаћеним основним капиталом у износу од 10.000,00 динара на дан уплате.

         Надзорни одбор друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' је, на основу иницијативе директора, покренуо поступак за спровођење статусне промене припајања, на начин да се целокупна имовина, права и обавезе друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' прелазе на друштво стицаоца, а да ће члан друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' постати члан друштва стицаоца тако што ће се његов удео заменити са уделом у друштву стицаоца.

          Нацрт уговора је предходно усвојен на седници Надзорног одбора друштва преносиоца ЈКП ''Бунар''.

 

Члан 4.

         Уговорне стране сагласно утврђују да је Јавно комунално предузеће ''Север Иланџа'' Иланџа, Улица светог Саве број 2, ПИБ: 106613254, матични број: 20644419 (у даљем тексту: друштво преносилац ЈКП ''Север Иланџа''), једночлано друштво у писано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, чија је претежна делатност 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, чији је једини оснивач Општина Алибунар, са 100% удела и са новчаним уписаним и уплаћеним основним капиталом у износу од 26.579,70 динара (267,71 евро) на дан уплате.

         Надзорни одбор друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' је, на основу иницијативе директора, покренуо поступак за спровођење статусне промене припајања, на начин да се целокупна имовина, права и обавезе друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' прелазе на друштво стицаоца, а да ће члан друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' постати члан друштва стицаоца тако што ће се његов удео заменити са уделом у друштву стицаоца.

          Нацрт уговора је предходно усвојен на седници Надзорног одбора друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа''.

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

 

Члан 5.

          Овим Уговором регулишу се права, обавезе и одговорности у вези са статусном променом припајања и то: услови под којима се врши пренос целокупне имовине, права и обавеза са друштава преносиоца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' на друштво стицаоца, повећање основног капитала друштва стицаоца, прелазак и замена удела чланова друштава преносиоца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' са уделом код члана стицаоца, одговорност за обавезе друштава преносиоца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'', брисање друштавва преносиоца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' у Регистру привредних субјеката без спровођења поступка ликвидације, као и друга питања у складу са законом.

 

ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

 

Члан 6.

          Обзиром да се статусна промена припајања спроводи између четири једночлана јавна комунална предузећа, а да је један члан – оснивач у сва четири јавна комунална предузећа Општина Алибунар, надзорни одбори јавних комуналнх предузећа која учествују у статусној промени су донели посебну одлуку за друштва преносиоца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' и за друштво стицаоца да се финансијски извештаји у складу са чланом 490. став 4. и 5. Закона о привредним друштвима не примењују, односно не сачињавају, а што се утврђује овим Уговором.

 

Члан 7.

          Директори друштва преносиоца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' и друштва стицаоца сачинили су извештај о статусној промени припајања.

         Одлука о статусној промени припајања усвојена је на надзорним одборима друштава преносиоца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' и друштва стицаоца, а статусна промена припајања врши се уз сагласност оснивача друштва стицаоца и друштава преносиоца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' надлежног органа Општине Алибунар.

         Текст овог Уговора предходно је усвојен на надзорним одборима друштва стицаоца и друштава преносиоца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа''.

 

ВРЕДНОСТ ИМОВИНЕ И ВИСИНА ОБАВЕЗА И НАЧИН ПРЕНОСА

 

Члан 8.

         Укупна вредност имовине (активе) друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' која се преноси на друштво стицаоцаа износи 12.680.000,00 динара, а вредност укупне активе 41.982.000,00 динара, са стањем на дан 30.09.2014. године.

         Укупна вредност обавеза друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' која се преноси на друштво стицаоца износи 6.655.000,00 динара.

         Вредност имовине и висина обавеза, као и њихов опис, које се статусном променом припајање преносе на друштво стицаоца са стањем на дан 30.09.2014. године приказује се у следећој табели:

 

         Опис имовине и обавеза друштва преносиоца ЈКП ''Услуга''

Редни број

Опис имовине

Вредност

(иззноси у хиљадама динара)

1.

Нематеријална улагања

 

2.

Некретнине, постројења и опрема

12.680

3.

Дугорочни финансијски пласмани

 

4.

Залихе

1.735

5.

Потраживања

26.922

6.

Потраживања за више плаћени порез на доходак

 

7.

Остала потраживања

235

8.

Краткорочни финанијски пласмани

 

9.

Готовина и готовински еквивалент

271

10.

Порез на додатну вредност и активна временска разграничења

139

11.

Одложна пореска средства

 

12.

Губитак

 

 

УКУПНО:

41.982

13.

Капитал

24.169

14.

Дугорочна резервисања

 

15.

Дугорочне обавезе

 

16.

Краткорочне финансијске обавезе

1.000

17.

Обавезе из пословања

6.655

18.

Остале краткорочне обавезе

3.601

19.

Обавезе по основу пореза на додатну вредност и пасивна временска разграничења

867

20.

Обавезе по основу пореза на добит

589

21.

Одложене пореске обавезе

 

 

УКУПНО

36.221

 

          Вредност основних средстава

Редни број

Назив конта

Набавна вредност

Исправвка вредности

Садашња вредност

1,

Земљиште

458

 

458

2.

Грађевински објекти

3.840

946

2.894

3.

Опрема

18.717

9.391

9..326

 

          Извештај о непокретностима и списак непокретности у поседу друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' саставни су део овог Уговора.

          Целокупна имовина, права и обавезе друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' преносе се на друштво стицаоца на дан преноса на следећи начин:

-          гашење пословних рачуна извршиће се даном регистрације статусне промене у АПР,

-          новчана средства друштва преосиоца ЈКП ''Услуга'' која се затекну на пословним рачунима код банака пренеће се у тренутку гашења тих рачуна у корист пословног рачуна друштва стицаоца налогом о преносу,

-          покретне ствари, основна средства, ситан инвентар и друго пренеће се друштву стицаоцу предајом у посед и преносом рачуноводственог стања друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' са даном њиховог брисања,

-          сва права, обавезе и одговорности из уговора које је закључило друштво преносиоца ЈКП ''Услуга'' прелазе на друштво стицаоца који ступа у наведене уговоре на место друштва преносиоца ЈКП ''Услуга''

-          сва права на непокретностима, без изузетака и ограничења, биће пренета на друштво стицаоца, те је друштво стицалац овлашћено, а друштво преносилац ЈКП ''Услуга'' сагласно, да се у надлежним катастрима непокретности и другим јавним регистрима непокретности на свим непокретностима друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' изврши упис одговарајућих права у корист друштва стицаоца, без било какве даље сагласности или присуства друштва преносиоца ЈКП ''Услуга''.

           Према трећим лицима друштво стицалац преузима сва права и ненамирена потраживања, као и потпуну одговорност за обавезе друштва преносиоца ЈКП ''Услуга''.

           Дозволе, концесије и све повластице признате друштву преносиоцу ЈКП ''Услуга'' прелазе на друштво стицаоца, осим уколико прописи који регулишу ту област не налажу другачије.

           Евентуална ненамирена узајамна потраживања између друштва стицаоца и друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' гасе се услед сједињаввања дужника и повериоца у истом лицу.

           Датум престанка пословних активности друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' је датум регистрације статусне промене код АПР.

           Датум за потребе рачуноводства, односно датум од када се трансакције друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' сматрају у рачуноводствене сврхе трансакцијом обављеном у име друштва стицаоца је датум регистрације статусне промене припајања код АПР.

 

Члан 9.

         Укупна вредност имовине (активе) друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' која се преноси на друштво стицаоцаа износи 7.815.000,00 динара, а вредност укупне активе 9.504.000,00 динара, са стањем на дан 30.09.2014. године.

         Укупна вредност обавеза друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' која се преноси на друштво стицаоца износи 3.384.000,00 динара.

         Вредност имовине и висина обавеза, као и њихов опис, које се статусном променом припајање преносе на друштво стицаоца са стањем на дан 30.09.2014. године приказује се у следећој табели:

 

         Опис имовине и обавеза друштва преносиоца ЈКП ''Бунар''

Редни број

Опис имовине

Вредност

(иззноси у хиљадама динара)

1.

Нематеријална улагања

 

2.

Некретнине, постројења и опрема

1.689

3.

Дугорочни финансијски пласмани

 

4.

Залихе

61

5.

Потраживања

7.410

6.

Потраживања за више плаћени порез на доходак

 

7.

Остала потраживања

 

8.

Краткорочни финанијски пласмани

 

9.

Готовина и готовински еквивалент

344

10.

Порез на додатну вредност и активна временска разграничења

 

11.

Одложна пореска средства

 

12.

Губитак

 

 

УКУПНО:

9.504

13.

Капитал

6.120

14.

Дугорочна резервисања

 

15.

Дугорочне обавезе

 

16.

Краткорочне финансијске обавезе

 

17.

Обавезе из пословања

2.542

18.

Остале краткорочне обавезе

376

19.

Обавезе по основу пореза на додатну вредност и пасивна временска разграничења

80

20.

Обавезе по основу пореза на добит

386

21.

Одложене пореске обавезе

 

 

УКУПНО

9.504

 

          Вредност основних средстава друштва преносиоца ЈКП ''Бунар''

Редни број

Назив конта

Набавна вредност

Исправвка вредности

Садашња вредност

1.

023-постројење и опрема

2.331

642

1.689

 

УКУПНО

2.331

642

1.689

 

          Извештај о непокретностима и списак непокретности у поседу друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' саставни су део овог Уговора.

          Целокупна имовина, права и обавезе друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' преносе се на друштво стицаоца на дан преноса на следећи начин:

-          гашење пословних рачуна извршиће се даном регистрације статусне промене у АПР,

-          новчана средства друштва преосиоца ЈКП ''Бунар'' која се затекну на пословним рачунима код банака пренеће се у тренутку гашења тих рачуна у корист пословног рачуна друштва стицаоца налогом о преносу,

-          покретне ствари, основна средства, ситан инвентар и друго пренеће се друштву стицаоцу предајом у посед и преносом рачуноводственог стања друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' са даном њиховог брисања,

-          сва права, обавезе и одговорности из уговора које је закључило друштво преносиоца ЈКП ''Бунар'' прелазе на друштво стицаоца који ступа у наведене уговоре на место друштва преносиоца ЈКП ''Бунар''

-          сва права на непокретностима, без изузетака и ограничења, биће пренета на друштво стицаоца, те је друштво стицалац овлашћено, а друштво преносилац ЈКП ''Бунар'' сагласно, да се у надлежним катастрима непокретности и другим јавним регистрима непокретности на свим непокретностима друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' изврши упис одговарајућих права у корист друштва стицаоца, без било какве даље сагласности или присуства друштва преносиоца ЈКП ''Бунар''.

           Према трећим лицима друштво стицалац преузима сва права и ненамирена потраживања, као и потпуну одговорност за обавезе друштва преносиоца ЈКП ''Бунар''.

           Дозволе, концесије и све повластице признате друштву преносиоцу ЈКП ''Бунар'' прелазе на друштво стицаоца, осим уколико прописи који регулишу ту област не налажу другачије.

           Евентуална ненамирена узајамна потраживања између друштва стицаоца и друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' гасе се услед сједињаввања дужника и повериоца у истом лицу.

           Датум престанка пословних активности друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' је датум регистрације статусне промене код АПР.

           Датум за потребе рачуноводства, односно датум од када се трансакције друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' сматрају у рачуноводствене сврхе трансакцијом обављеном у име друштва стицаоца је датум регистрације статусне промене припајања код АПР.

 

Члан 10.

         Укупна вредност имовине (активе) друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' која се преноси на друштво стицаоцаа износи 2.714.899,321 динара, са стањем на дан 30.09.2014. године.

         Укупна вредност обавеза друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' која се преноси на друштво стицаоца износи 745.204,41 динара.

         Вредност имовине и висина обавеза, као и њихов опис, које се статусном променом припајање преносе на друштво стицаоца са стањем на дан 30.09.2014. године приказује се у следећој табели:

 

         Опис имовине и обавеза друштва преносиоца ЈКП ''Бунар''

Редни број

Опис имовине

Вредност

(иззноси у хиљадама динара)

1.

Нематеријална улагања

 

2.

Некретнине, постројења и опрема

 

3.

Дугорочни финансијски пласмани

 

4.

Залихе

 

5.

Потраживања

2001

6.

Потраживања за више плаћени порез на доходак

82

7.

Остала потраживања

 

8.

Краткорочни финанијски пласмани

 

9.

Готовина и готовински еквивалент

632

10.

Порез на додатну вредност и активна временска разграничења

 

11.

Одложна пореска средства

 

12.

Губитак

 

 

УКУПНО:

2.715

13.

Капитал

1.970

14.

Дугорочна резервисања

 

15.

Дугорочне обавезе

 

16.

Краткорочне финансијске обавезе

273

17.

Обавезе из пословања

311

18.

Остале краткорочне обавезе

412

19.

Обавезе по основу пореза на додатну вредност и пасивна временска разграничења

22

20.

Обавезе по основу пореза на добит

 

21.

Одложене пореске обавезе

 

 

УКУПНО

2.715

 

          Вредност основних средстава друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа''

Редни број

Назив конта

Набавна вредност

Исправвка вредности

Садашња вредност

1.

-

-

-

-

 

УКУПНО

-

-

-

 

          Извештај о непокретностима и списак непокретности у поседу друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' саставни су део овог Уговора.

          Целокупна имовина, права и обавезе друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' преносе се на друштво стицаоца на дан преноса на следећи начин:

-          гашење пословних рачуна друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' извршиће се даном регистрације статусне промене у АПР,

-          новчана средства друштва преосиоца ЈКП ''Север Иланџа'' која се затекну на пословним рачунима код банака пренеће се у тренутку гашења тих рачуна у корист пословног рачуна друштва стицаоца налогом о преносу,

-          покретне ствари, основна средства, ситан инвентар и друго пренеће се друштву стицаоцу предајом у посед и преносом рачуноводственог стања друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' са даном њиховог брисања,

-          сва права, обавезе и одговорности из уговора које је закључило друштво преносиоца ЈКП '''Север Иланџа'' прелазе на друштво стицаоца који ступа у наведене уговоре на место друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'',

-          сва права на непокретностима, без изузетака и ограничења, биће пренета на друштво стицаоца, те је друштво стицалац овлашћено, а друштво преносилац ЈКП ''Север Иланџа'' сагласно, да се у надлежним катастрима непокретности и другим јавним регистрима непокретности на свим непокретностима друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' изврши упис одговарајућих права у корист друштва стицаоца, без било какве даље сагласности или присуства друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа''.

           Према трећим лицима друштво стицалац преузима сва права и ненамирена потраживања, као и потпуну одговорност за обавезе друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа''.

           Дозволе, концесије и све повластице признате друштву преносиоцу ЈКП ''Север Иланџа'' прелазе на друштво стицаоца, осим уколико прописи који регулишу ту област не налажу другачије.

           Евентуална ненамирена узајамна потраживања између друштва стицаоца и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' гасе се услед сједињаввања дужника и повериоца у истом лицу.

           Датум престанка пословних активности друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' је датум регистрације статусне промене код АПР.

           Датум за потребе рачуноводства, односно датум од када се трансакције друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' сматрају у рачуноводствене сврхе трансакцијом обављеном у име друштва стицаоца је датум регистрације статусне промене припајања код АПР.

 

ОСНОВНИ КАПИТАЛ И ЗАМЕНА УДЕЛА

 

Члан 11.

           Укупан уписани и уплаћени новчани капитал, уписан у Регистру Агенције за привредне регистре друштва стицаоца износи 1.000,00 динара на дан уплате, а удео једног члана – оснивача Општине Алибунар је 100% у укупном основном капиталу.

           Укупан уписани и уплаћени новчани капитал, уписан у Регистру Агенције за привредне регистре друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' износи 26.000,00 динара на дан уплате, а удео једног члана – оснивача Општине Алибунар је 100% у укупном основном капиталу.

           Укупан уписани и уплаћени новчани капитал, уписан у Регистру Агенције за привредне регистре друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' износи 10.000,00 динара на дан уплате, а удео једног члана – оснивача Општине Алибунар је 100% у укупном основном капиталу.

           Укупан уписани и уплаћени новчани капитал, уписан у Регистру Агенције за привредне регистре друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' износи 26.579,70 динара (267,71 евро) на дан уплате, а удео једног члана – оснивача Општине Алибунар је 100% у укупном основном капиталу.

 

Члан 12.

           На основу статусне промене припајања повећава се уписани и уплаћени новчани основни капитал друштва стицаоца, који ће након спровођења поступка стасусне промене припајања бити једнак збиру вредности основног капитала друштва стицаоца и друштава преносилаца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'', и износиће укупно 63.579,70 динара на дан уплате.

           Једини члан – оснивач друштава преносилаца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' Општина Алибунар је истовремено и једини члан – оснивач друштва стицаоца, који ће након спровођења статусне промене припајања имати сва права која је имао у друштвима преносиоцима: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа''.

            Удео јединог члана – оснивача Општине Алибунар у друштву стицаоца, након спровођења статусне промене припајања, износиће 100% у укупном основном капиталу.

 

Члан 13.

            Члан друштава преносилаца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' на основу статусне промене припајање не стиче никаква посебна права и погодности у друштву стицаоца.

 

ПРЕСТАНАК ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ ДРУШТВА ПРЕНОСИОЦА

 

Члан 14.

            Пословне активности друштава преносиоца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' престају са даном уписа статусне промене код АПР.

            Све пословне активности друштава преносиоца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' предузете после дана из предходног става, сматраће се пословним активностима друштва стицаоца.

            Друштва преносиоци: друштво преносилац ЈКП ''Услуга'', друштво преносилац ЈКП ''Бунар'' и друштво преносилац ЈКП ''Север Иланџа'', дужна су да обавесте трећа лица са којима ступају у пословне активности да је у току спровођење статусне промене припајање.

 

Члан 15.

          Даном уписа статусне промене припајање у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, престаје функција директора Ђелкапић Момира у друштву преносиоцу ЈКП ''Услуга''.

          Даном уписа статусне промене припајање у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, престаје функција директора Гајић Рипсиме у друштву преносиоцу ЈКП ''Бунар''.

          Даном уписа статусне промене припајање у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, престаје функција в.д.директора Николић Дарка у друштву преносиоцу ЈКП ''Север Иланџа''.

 

РАДНИ ОДНОС ЗАПОСЛЕНИХ

 

Члан 16.

          Сви запослени код друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' преузимају се у радни однос код друштва стицаоца од дана уписа статусне промене код АПР.

          Сви запослени код друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' преузимају се у радни однос код друштва стицаоца од дана уписа статусне промене код АПР.

          Сви запослени код друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' преузимају се у радни однос код друштва стицаоца од дана уписа статусне промене код АПР.

          Приликом остваривања права из радног односа, радни стаж запослених остварен код друштава преносилаца: друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' и друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' и њихових правних предходника рачуна се као радни стаж остварен код друштва стицаоца.

          Запослени који су у радном односу код друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'', након уписа статусне промене припајање, засноваће радни однос и наставиће рад код друштва стицаоца према следећем списку:

1.     Момир Ђелкапић ССС – Директор

2.     Мохан Панта ВСС – Заменик директора

3.     Радисав Митровић ССС – самостални стручни сарадник

4.     Гордана Ђурић ВСС – салдо котиста

5.     Јованка Којадиновић ССС – Фактуриста купаца

6.     Милеса Радовановић ССС – Благајник

7.     Снежана Циврић ССС – Референт за опште послове

8.     Миле Лукић ССС – Референт водовода и канализације

9.     Звонко Ђурић ССС – Магационер

10.  Бојан Митровић ССС – Ререрент погребне службе

11.  Зорица Радојчин НК – Продавац погребне опреме

12.  Бранко Јеремић КВ возач – Возач-тракториста

13.  Милован Поповић КВ возач – Возач-тракториста

14.  Владан Богдановић ССС – Водоинсталатер

15.  Добросав Симовић ССС – Водоинсталатер

16.  Милован Томић КВ димничар – Помоћни радник-димничар

17.  Јован Зарић КВ лимар – Помоћни радник на дистрибуцији воде-лимар

18.  Милан Баша НКВ – Помоћни радник-хигијеничар

19.  Милорад Томић НКВ – Помоћни радник-хигијеничар

20.  Божа Баша НКВ – Гробар

21.  Зоран Тимић НК – Домар-портир (особа са инвалидитетом)

22.  Александра Арнаутовић ССС – Чистачица-курир.

          Запослени који су у радном односу код друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'', након уписа статусне промене припајање, засноваће радни однос и наставиће рад код друштва стицаоца према следећем списку:

1.     Рипсиме Гајић – диркетор

2.     Дорина Стојановић – економски техничар – књиговођа и благајник

3.     Ивана Танкосић – ссс – административни радник и радник општих послова

4.     Вељко Кркобабић – ссс – трећи степен, водоинсталатер

5.     Синиша Бошчић – ссс – трећи степен, водоинсталатер

6.     Мирко Гајић – машински техничар – пети степен-машинбравар

7.     Јован Младеновић – НК – комунални радник

8.     Јосиф Матковић – НК – возач камиона

9.     Драган Трајковић – самостални стручни сарадник – координатор зоохигијенске службе.

          Запослени који су у радном односу код друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'', након уписа статусне промене припајање, засноваће радни однос и наставиће рад код друштва стицаоца према следећем списку:

1.     Дарко Николић – директор

2.     Никола Радонић – водоинсталатер.

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ НАЦРТА УГОВОРА

 

Члан 17.

          Нацрт Уговора о статусној промени припајање објавиће се на интернет страници Агенције за привредне регистре, у складу са Законом.

          Обзиром да су учесници статусне промене четири једночлана предузећа, не постоји обавеза обавештавања чланова друштва.

          Учесници статусне промене обавезни су да повериоцима који су познати друштву, а чија потраживања износе најмање 2.000.000,00 динара, упуте писано обавештење о спровођењу статусне промене, са садржином прописаном чланом 491. став 2. Закона о привредним друштвима.

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОСНИВАЧКОГ АКТА ДРУШТВА СТИЦАОЦА

 

Члан 18.

           Оснивачки акт друштва стицаоца остаће на снази и након статусне промене припајање.

           Измене и допуне оснивачког акта у циљу спровођења статусне промене припајања сматраће се изменама и допунама оснивачког акта друштва стицаоца.

           Предлог Одлуке о изменама и допунама оснивачког акта друштва стицаоца је следећи:

 

          ''На основу члана 4, став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон) и члана 40. Статута општинеАлибунар (Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), Скупштине општине Алибунар на ___ седници од ___________ године доноси

 

О  Д  Л  У  К  У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ОДЛУКЕ О ПРОМЕНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ

ДРУШТВЕНОГ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР

 

Члан 1.

          Овом Одлуком врши се допуна Одлуке о промени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број _____) због закључења Уговора о статусној промени припајања између ЈКП ''Универзал'' Алибунар, с једне стране, и ЈКП _____, с друге стране.

 

Члан 2.

          У Одлуци о промени оснивачког акта Друштвеног јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар у Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 8/2013), члан 14. мења се и гласи:

 

          Члан 14. мења се и гласи:

          ''Претежна делатност Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' је:

-     36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

           Осим наведене претежне делатности, Јавно комунално предузеће ''Универзал“ ће се бавити и другим делатностима, као што су:

-

37.00

Уклањање отпадних вода

-

38.32

Поновна употреба разврстаних материјала

-

39.00

Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

-

42.21

Изградња цевовода

-

42.91

Изградња хидротехничких објеката

-

43.22

Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

-

70.10

Управљање економским субјектом

-

70.22

Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

-

71.12

Инжењерске делатности и техничко саветовање

-

71.20

Техничко испитивање и анализе

-

46.76

Трговина на велико и мало осталим полупроизводима

-

46.77

Трговина на велико отпацима и остацима

-

49.41

Друмски превоз терета

-

52.10

Складиштење

-

38.11

Сакупљањем отпада који није опасан

-

38.21

Третман и одлагање отпада који није опасан

-

38.31

Демонтажа олупина

-

39.00

Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

-

46.77

Трговина на велико отпацима и остацима

-

81.30

Услуге уређења и одржавања околине

-

81.22

Услуге осталог чишћења зграда и опреме

-

81.29

Услуге осталог чишћења

-

96.03

Погребне и сродне делатности

-

52.21

Услужне делатности у копненом саобраћају

-

01.62

Помоћне делатности у узгоју животиња

-

96.09

Остале непоменуте личне услужне делатности

-

43.99

Остали непоменути специфични грађевински радови

-

25.11

Производња металних конструкција и делова конструкција

-

43.12

Припрема градилишта

-

43.29

Остали инсталациони радови у грађевинарству

-

46.74

Трговина на велико металном робом, и инсталационим материјалима, опремом, прибором за грејање

-

47.52

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама

-

49.50

Цевоводни транспорт

-

47.54

Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама

-

81.10

Услуге одржавања објеката

-

42.90

Изградња осталих грађевина

-

43.11

Рушење објеката

-

43.21

Постављање електричних инсталација

-

43.31

Малтерисање

-

43.32

Уградња столарије

-

43.33

Постављање подних и зидних облога

-

43.34

Бојење и застакљивање

-

43.91

Кровни радови

-

02.20

Сеча дрвећа

-

23.61

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство

-

25.12

Производња металних врата и прозора

-

95.24

Одржавање и поправка намештаја

-

33.11

Поправка металних производа

-

42.11

Изградња путева и аутопутева

 

         Јавно комунално предузеће може се бавити пословима зоохигијене.

         Запослени у Јавном комуналном предузећу могу обављати послове пољочувара.

         Јавно комунално предузеће ''Универзал'' Алибунар може без уписа у регистар да врши и друге делатности које службе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

         О промени делатности Јавног комуналног предузећа ''Универзал'' Алибунар, као и о обављању других делатности које службе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.''

 

Члан 3.

          У члану 18. став 3. мења се и гласи:

          ''Јавно комунално предузеће не може отуђити пословни простор седишта предузећа и пословни простор седишта огранака.''

 

Члан 4.

          Члан 44. мења се и гласи:

          ''Директора предузећа именује Скупштина општине Алибунар на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

           На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду (''Службени гласник РС'', број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14).

           Директор заснива радни однос на одређено време.

           Предузеће има заменика директора кога, на предлог директора, именује Надзорни одбор Предузећа, из реда запослених у предузећу.

           У погледу услова за именовање, заменик директора мора испуњавати исте услове за именовање као и директор.

           Заменик директора замењује директора у случају његове одсутности и обавља послове које му повери директор или Надзорни одбор.''

 

Члан 5.

           Обавезује се Надзорни одбор да усклади Статут ЈКП ''Универзал'' Алибунар са одредбама ове Одлуке у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

 

Члан 6.

           Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: _______

Датум: ________. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић''

 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ УГОВОРА О СТАТУСНОЈ ПРОМЕНИ

 

Члан 19.

           Уговор о статусној промени ступа на снагу даном закључења уговора.

           Саставни део Уговора о статусној промени из предходног става је:

1.     предлог Одлуке о допуни оснивачког акта друштва стицаоца

2.     предлог Одлуке о повећању одновног капитала друштва стицаоца услед статусне промене

3.     списак права и обавеза друштва преносиоца ЈКП ''Услуга'' које прелазе на друштво стицаоца

4.     списак права и обавеза друштва преносиоца ЈКП ''Бунар'' које прелазе на друштво стицаоца

5.     списак права и обавеза друштва преносиоца ЈКП ''Север Иланџа'' које прелазе на друштво стицаоца

6.     списак чланова друштва преносиоца, са наввођењем номиналне вредности њихових удела у друштву преносиоцу, као и удела које стичу у друштву стицаоцу

7.     списак запослених у друштву преносиоцу ЈКП ''Услуга'' чији се радни однос наставвља у друштву стицаоцу

8.     списак запослених у друштву преносиоцу ЈКП ''Бунар'' чији се радни однос наставвља у друштву стицаоцу

9.     списак запослених у друштву преносиоцу ЈКП ''Север Иланџа'' чији се радни однос наставвља у друштву стицаоцу.

На дан статусне промене, у складу са одредбама Закона о рачуноводству и Закона о ревизији, друштва преносиоци: друштво преносилац ЈКП ''Услуга'', друштво преносилац ЈКП ''Бунар'' и друштво преносилац ЈКП ''Север Иланџа'' и друштво стицалац извршиће ванредни попис имовине и обавеза.

 

Члан 20.

           Код Агенције за привредне регистре ће се, у складу са Законом, објавити Нацрт уговора о статусној промени припајање.

           Регистрација статусне рпоемне извршиће се након истека рока од 30 дана од дана ступања на снагу Уговора о статусној промени припајање, у складу са Законом.

           Повећање основног капитала друштва стицаоца, као резултат статусне промене припајање, регистроваће се у складу са законом.

           Измена оснивачког акта друштва стицаоца регистроваће се у складу са законом.

 

Члан 21.

           Уговор о статусној промени припајање оверава се у склауд са законом којим се уређује овера потписа.

           Уговор о статусној промени својим потписима оверавају:

1.     Власто марић, директор – за друштво стицаоца

2.     Момир Ђелкапић, директор – за друштво преносиоца ЈКП ''Услуга''

3.     Рипсиме Гајић, директор – за друштво преносиоца ЈКП ''Бунар''

4.     Дарко Николић, в.д. директора – за друштво преносиоца ЈКП ''Север Иланџа''.

            Уговор се закључује у осам истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по један примерак, док се остали примерци предају надлежним органима у поступку регистрације.

 

ДРУШТВО СТИЦАЛАЦ:

ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР

Власто Марић, директор, с.р.

 

ДРУШТВО ПРЕНОСИЛАЦ:

ЈКП ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ

Момир Ђелкапић, директор, с.р.

 

ДРУШТВО ПРЕНОСИЛАЦ

ЈКП ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ

Рипсиме Гајић, директор, с.р.

 

ДРУШТВО ПРЕНОСИЛАЦ

ЈКП ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА

Дарко Николић, в.д.директора, с.р.

 

 

СПИСАК НЕПОКРЕТНОСТИ

ЗА ДРУШТВО ПРЕНОСИОЦА ЈКП ''УСЛУГА'' БАНАТСКИ КАРЛОВАЦ, ДРУШТВО ПРЕНОСИОЦА ЈКП ''БУНАР'' ВЛАДИМИРОВАЦ И ДРУШТВО ПРЕНОСИОЦА ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' КОЈА СЕ ПРЕНОСЕ НА ДРУШТВО СТИЦАОЦА ЈКП ''УНИВЕРЗАЛ'' АЛИБУНАР

 

1. Друштво преносилац ЈКП ''Услуга'' Банатски Карловац преноси на друштво стицаоца ЈКП ''Универзал'' Алибунар следеће непокретности:

-          бунарску кућицу Б-4 изграђену на парцели топ.бр. 1197 у КО Банатски Карловац,

-          зграду магацина изграђену на парцели топ.бр. 1196/2 у КО Банатски Карловац,

-          зграду шупе изграђену на парцели топ.бр. 1196/1 у КО Банатски Карловац,

-          зграду хидрофора Б-1 Девојачки бунар изграђену на парцели топ.бр. 6683/2 у КО Банатски Карловац,

-          зграду капеле изграђену на парцели топ.бр. 880 у КО Банатски Карловац,

-          зграду санитарног чвора капеле изграђену на парцели топ.бр. 880 у КО Банатски Карловац,

-          зграду цвећаре изграђену на парцели топ.бр. 2285 у КО Банатски Карловац,

-          комунални објекат гробље које се налази на парцелама топ.бр. 882, 881, 956 и 884 у КО Банатски Карловац.

2. Друштво преносилац ЈКП ''Бунар'' Владимировац преноси на друштво стицаоца ЈКП ''Универзал'' Алибунар следеће непокретности:

-          парцелу топ.бр. 5143/25 њива 5. Класе, површине 0,5755 хектара у КО Владимировац.

3. Друштво преносилац ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа нема непокретности у власништву.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81