gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Правила Фонда за развој општине Алибунар

          На основу члана 26 у вези са чланом 10 Закона о задужбинама, фондацијама и фондовима (''Службени гласник РС'', број 59/1989) и члана 11 Одлуке о оснивању Фонда за развој општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 11/2002, 11/2003, 1/2006, 18/2008, 32/2014 и 3/2015), Управни одбор Фонда за развој општине Алибунар, на седници од 10.02.2015. године, доноси

 

 

П Р А В И Л А

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Члан 1.

         Фонд за развој општине Алибунар (у даљем тексту: Фонд), оснива се ради прикупљања средстава у циљу развоја функција општине Алибунар као локалне самоуправе, развоја цивилног сектора и развоја приватно-јавних партнерстава.

 

Члан 2.

          Назив Фонда је: Фонд за развој општине Алибунар.

 

Члан 3.

         Седиште Фонда је у Алибунар, Трг слободе број 4.

 

Члан 4.

          Фонд има својство правног лица.

 

Члан 5.

          Делатности Фонда су:

1.     реализација стратегије развоја и секторских стратегија развоја општине Алибунар;

2.     прикупљање и учествовање у изради предлог апројеката за реализацију програма развоја;

3.     обезбеђивање развојних средстава домаћих и иностраних развојних партнера;

4.     обезбеђивање реализације одобрених пројеката;

5.     пружање техничких и финансијских услуга у имплементацији пројеката, њиховог праћења и извештавању;

6.     посредовање у контактима са потенцијалним инвеститорима и донаторима;

7.     сакупљање и дистрибуција информација у вези са реализацијом програма развоја и пројеката и

8.     остваривање других активности везаних за реализацију стратегије развоја и програма развоја општине.

 

Члан 6.

         Средства Фонда се воде на посебном рачуну код овлашћене финансијске организације за платни промет.

         Фонд има печат. Печат Фонда је округлог облика, пречника 32mm са следећим текстом исписаним у концентичним круговима:

-          у спољном кругу: Општина Алибунар

-          у следећем унутрашњем кругу: Фонд за развој општине Алибунар

-          на средини печата: АЛИБУНАР.

         Текст у печату исписан је на: српском језику и ћириличном писму, на румунском језику и латиничном писму и на словачком језику и латиничном писму.

 

Члан 7.

         Средства којима послује Фонд су:

1.     средства из буџета општине Алибунар,

2.     средства из буџета Републике Србије и Аутономне Покрајине Војводине,

3.     средства других фондова, домаћих и иностраних развојних партнера у реализацији програма и пројеката,

4.     камата на орочена и депонована средства по виђењу код банака и других финансијских организација,

5.     донација и других прихода које Фонд оствари.

 

Члан 8.

         Органи Фонда су: Управни одбор, Надзорни одбор и директор.

 

Члан 9.

         Орган управљања Фондом је Управни одбор.

         Управни одбор именује Скупштина општине на период од 4 године.

 

Члан 10.

         Управни одбор има председника и 4 члана.

 

Члан 11.

          Управни одбор Фонда:

1.     прати реализацију Стратегије и Програма развоја општине, у оквиру надлежности Фонда,

2.     предлаже Скупштини општине кандидате за директора Фонда,

3.     одобрава спровођење пројеката према расположивим средствима,

4.     доноси правила Фонда, Пословник о раду Управног одбора, финансијски план и завршни рачун,

5.     одлучује о свим другим питањима везаним за коришћење и усмеравање средстава Фонда.

          Управни одбор, на предлог директора, усваја акта о раду и акта о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, на који сагласност даје Општинско веће општине Алибунар.

 

Члан 12.

          Управни одбор Фонда доноси Правила, на који сагласност даје Скупштина општине.

          Правилима Фонда се ближе регулише: делатност Фонда, делокруг рада Управног одбора, начин ситцања и коришћења средстава Фонда и друга питања од значаја за рад Фонда.

 

Члан 13.

          Пословник о раду Управног одбора Фонда доноси, на првој седници, Управни одбор Фонда.

          Пословником се ближе одређује начин рада и одлучивања на седницама Управног одбора Фонда.

 

Члан 14.

          Фонд представља директор Фонда.

          Наредбодавац за извршење финансијског плана Фонда је директор Фонда.

          Директора именује Скупштина општине на период од четири године.

          Директор одговара за законитост рада Фонда.

          Фонд има заменика директора Фонда, које именује Управни одбор Фонда, на предлог директора Фонда.

          Заменик директора Фонда замењује директора у одсутности и има иста права, обавезе и одговорности као и директор Фонда.

          Директор заснива радни однос у Фонду у складу са прописима којима се уређују радни односи, а заменик директора има право на накнаду за рад коју утврђује Управни одбор Фонда, а на коју сагласност даје Општинско веће.

          Скупштина општине може, до именовања директора Фонда, именовати вршиоца дужности директора Фонда до избора директора, а најдуже до једне године.

 

Члан 15.

          Стручни, административни и технички послови Фонда обављају се у оквиру Фонда.

          Књиговодствене и друге финансијске послове Фонда обавља орган Општинске управе надлежан за послове финансија.

 

Члан 16.

          Председник и чланови Управвног одбора Фонда и председник и члановим Надзорног одбора Фонда имају право на накнаду за рад.

          Висину накнаде одређује Управни одбор Фонда уз сагласност Општинског већа.

 

Члан 17.

          Надзорни одбор Фонда именује и разрешава Скупштина општине Алибунар, на период од четири године.

          Надзорни одбор има пет чланова, од којих се један именује за председника.

          Надзорни одбор надзире пословање Фонда и даје мишљење о годишњем извештају и завршном рачуну.

          О резултатима надзора, Надзорни одбор извештаја Управни одбор Фонда и извршни орган Скупштине општине Алибунар.

 

Члан 18.

          Сва питања од значаја за рад Фонда регулисана су овим Правилима, а рад Управног и Надзорног одбора регулисан је Пословником о раду Управног одбора и Пословником о раду Надзорног одбора.

 

Члан 19.

          На Правила Фонда сагласност даје Скупштина општине.

          На акта Фонда која се тичу запослених у Фонду (одлука о радним односима, правилник о систематизацији и слично) и акта која се тичу права на накнаде које се исплаћују из средстава Фонда, сагласност даје Општинско веће.

 

Члан 20.

          Правила ступају на снагу даном доношења.

          Ступањем на снагу ових Правила престају да важе претходна Правила Фонда, као и све измене и допуне претходних правила.

 

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Неђељко Коњокрад, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81