gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Програм рада Центра за социјални рад ''1.март'', за права која се финансирају из Буџета Општине Алибунар за 2015. годину

 Република Србија – АП Војводина

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ''

ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

Број: 01-052-205/14-3

26310 АЛИБУНАР

 

ПРОГРАМ РАДА

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ'', за права која се финансирају из Буџета Општине Алибунар

за 2015. годину

 

Алибунар, фебруара 2015. године

 

Основна обележја становништва општине Алибунар

По попису из:

1991.г.

2002.г.

2011.г.

Индекс 2011/02

Општина укупно

26550 стан.

22954 стан.

20151 стан.

87,80

Градско становништво

9633

9217

 

96,6

Сеоско становништво

17017

13639

 

80,1

 

Процењује се да ће број грађана који ће се обраћати ЦСР ради пружања услуга џоцијалне заштите бити нешто већи у односу на предходну годину за око 4%. Нарочито код остваривања права на социјлану помоћ и једнократну новчану помоћ и осталих материјалних давања у социјалној заштити. Услугу помоћ у кући за стара и немоћна лица, уз ангажовање геронтодомаћица у бар 3 насеља на територији Општине, планирамо да реализујемо кроз пројектне активности уз помоћ средстава Општине.

 

Старосне групе

Пренети

Новоевидентирани

Реактивирани

Укупно у 2015.

Стављени у пасиву

 

Деца (0-17)

787

33

10

830

37

Млади (18-25)

215

8

7

230

23

Одрасли (26-64)

1350

117

25

1492

44

Старији (65 и више)

353

17

7

377

15

У К У П Н О

2705

175

49

2929

119

                   

 

У току 2015.године, очекујемо да ће се Центру за социјални рад, за остваривање права и пружање услуга, обраћати, преко 14,5% од укупног броја становника Општине.

Повећања пружених услуга у односу на предходну годину односиће се на ТПН, новчану социјалну помоћ, затим збрињавање млд. деце без родитељског старања. Број корисника одобрених једнократних новчаних помоћи, ће се повећавати, услед повећања броја материјално угрожених лица и граничних случајева угрожених породица. Просечно, по једном кориснику, једнократна помоћ износиће око 5.000,00 динара. Такође планира се да се сви радно способни корисници, кроз радну активацију, ангажују на пословима код јавних установа, са по 2 радна дана у току месеца, у периоду од 6 месеци у току године.

 

ОДОБРЕНА РАДНА МЕСТА у Центру за социјални рад

директор ... 1

Водитељ случаја

Соц.радник .. 2

Психолог ...... 1

Педагог ........ 1

Правник ....... 1

Супервиз.0,5 је 1 од стр.р.

Администр.

и финанс.-

рачуновод. и шеф рачу-новодства .. 1

Технички послови.. 1

Укупно

Радна места по новом решењу Мин.

1

5

1

1

8

Радно место по одлуци Општине

 

1 стручни радник

 

 

 

 

Тзв. ''пасивно дежурство'' стручног радника, које се уводи у 2015. години, за свих 365 дана, за 24 сата дневно, у случају потребе хитних интервенција у кризним ситуацијама, и остали трошкови финансирање ће се у бруто износу од око 30.000,00 динара месечно, у складу са потписаним Споразумом од стране Општине, и свих релевантних установа на територији општине, Центра ће квартално, достављати списак дежурних стручних радника Полицијској станици у Алибунару, са њиховим бројевима телефона.

 

Организација стручног рада и услови рада:

Нова организација рада, организује се путем пријемне канцеларије, задуживањем стручног радника социјалног рада – водитељем случаја. Обзироом да спадаму у гурпу мањих Центара, стручни рад је организован кроз 1 стручни тим за непосредну заштиту корисника и уједно ради и тим за материјална давања у саставу: стручни радник и правник.

Обзиром да је од надлежног Министарства, Центар опремњен, најсавременијим рачунарима, у току 2015.г. у потпуности ће се применити софтверски пакет ''интеграл'', који ће омогућити квалитетније праћење и евиденцију остварених права грађана и пружених услуга породицама на територији наше Општине.

У 2015.години планирано је учешће ЦСР, као партнера, у наставку пројекта ''Побољшавање положаја материјално угрођених старих лица'', чији је носилац ОО Црвеног крста у Алибунару, са пројектом народне кухиње за 250 лица, и проширење те услуге кроз пружање помоћи у пакетима хране за остала насеља у Општини, као и учешће на конкурсу Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију.

 

Финансијски план за 2015.г. за права из буџета Општине:

Приходи за права из Општинске одлуке

Број

Расходи

Једнократне новчане помоћи и помоћ за студенте

631

9.500.000,00

Једнократне помоћи за спец.школе

11

1.800.000,00

Привремени смештај у прихватну станицу

10

700.000,00

Накнаде за децу и породицу

20

200.000,00

Накнаде за трошкове сахране

-

700.000,00

Укупно за права корисника - породица

672

12.900.000,00

За делатност Центра

 

6.159.205,00

Укупно за Центар

 

19.059.205,00

 

Из Буџета Општине у 2015. Години планира се издвајање средстава на нивоу средстава у 2014. годину. За једнократне новчане помоћи утрошиће се око 30% више средстава у односу на предходну годину.

Материјално угроженим породицама са већим бројем и са асоцијалним понашањем, поред саветодавног рада, планира се и пружање материјалне и натуралне помоћи, чиме би се олакшао њихов тежак социјални статус.

Планира се већа сарадња са Школама на територији општине у циљу превенције асоцијалног понашања деце у раном узрасту, кроз саветодавни рад са децом и родитељима на превазлиажењу проблема. Проблеми у заштити старих без породичног старања, уважавајући специфичности наше ситуације на терену, могли би да се превазилазе и реализацијом пројекта евидентирања заинтересованих породица за породични смештај и збрињавање старих лица.

Такође ће се у складу са планом обиласка, у току 2015. године, изврити ревизија планова заштите, деце и омладине, смештене на Домском и породичном смештају.

 

 

Д и р е к т о р

Зоран Пребирачевић, с.р.

 

Председник УО Центра

Илија Пенца, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81