gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Извештај о раду и Финансијски извештај за права по одлуци општине Алибунар за период 01.01.-31.12.2014.г. Центра за социјални рад ''1.март'' Алибунар

 Република Србија – АП Војводина

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ''1. МАРТ''

ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР

Број: 01-052-205/14-2

26310 АЛИБУНАР

 

И З В Е Ш Т А Ј   О    Р А Д У

И ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРАВА ПО ОДЛУЦИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

За период 01.01.-31.12.2014.г.

 

УВОДНИ ДЕО

 

1.     Основна обележја становништва општине Алибунар

 

По попису из:

1991.г.

2002.г.

Индекс 2002/91

2011.г.

Индекс 11/02

Општина укупно

26550 ст.

22954 ст.

86,4

20151

87,80

Градско становништво

9633

9217

96,6

 

96,6

Сеоско становништво

17017

13639

80,1

 

80,1

 

насеља

1991.

2002.

Индекс 2002/91

 

 

Алибунар

3740

34431

91,7

 

 

Банатски Карловац

6291

5820

92,5

 

 

Владимировац

4539

4111

90,5

 

 

Добрица

1622

1344

82,8

 

 

Иланџа

2034

1727

84,9

 

 

Јаношик

1222

1171

95,8

 

 

Локве

2973

2002

67,3

 

 

Николинци

1630

1240

76,0

 

 

Нови Козјак

998

768

769,9

 

 

Селеуш

1501

1340

89,2

 

 

         Резултати пописа из 2011. године, велики пад броја становника у нашој општини у односу на предходни попис за око 13% и указују да се тренд смањења становништва наставља, као резултат и малог природног прираштаја становништва и још увек већег одлива становништва ка градовима.

         Општина Алибунар се простире на 601 km² и налази се у Јужнобанатском округу. Она је привредно неразвијена, ретко насељена, са разуђеним и национално хетерогеним становништвом (поред Срба, у њој живе и преко 20 националних мањина, међу којима најбројније чине: Румуни, Словаци, Мађари, Македонци, Роми и друге националне мањине).

 

старост

0-19 г.

20-64 г.

Преко 65 г.

 

мушки

2050

6255

2015

 

женски

1980

5950

1956

 

         

         Број становника у нашој Општини у односу на предходни попис смањен је нарочито у рубним насељима Општине: Н. Козјак, Добрица, Локве, Николинци.

         Природни прираштај становништва је изразито негативан и износи -213 (роди се 187 а умре 400), изузетно је низак наталитет (осим код ромских породица), и постојање великог броја неожењених, у репродуктивној доби, нарочито у мањим сеоским срединама. Миграциони прираштај становништва, доласком избеглих и прогнаних лица, од 1991.г. и 1995.године, када их је било око 1100 и расељених лица око 100, није битно поправио демографски пад. Изградњом станова (вел. 34m²) у Селеушу, и самоизградњом (материјал од УНХЦР-а и лична градња) у Владимировцу, Банатском Карловцу и Селеушу око 100 породица (близу 400 чланова) трајно се интегрисало у локалну зајендицу. Њихово запошљавање и материјални статус није се могао решавати услед незавидне економске ситуације у Општини. Један мањи број породица успева да се ангажује у пољопривреди, али обећани погони се нису изградили, тако да ''мала'' производња поврћа и воћа у пластеницима и друг сезонски послови не пружа им довољно средстава за минималну егзистенцију. Један број породица остварује код ЦСР новчану социјалну помоћ.

          У Општини има укупно 7649 домаћинстава. Близу 60% становништва бави се пољопривредом, која је и главна грана привреде у нашој Општини.

          Највећи проценат у структури домаћинстава чине двочлана домаћинства 1928 (25%), а затим једночлана 1642 (21,46), четворочлана 1445 (19%), трочлана 1277 (17%) и 5 и више чланова 1357 (18%).

          Велики је број брачних парова који живе сами 3306 (36%), брачних парова са децом има 4170 (50%), мајки са децом (535 (6%) и очева са децом 173 (2%).

          Број незапослених у општини Алибунар је 2931 лица, близу 15% укупног становништва, од којих су 1474 жене (са I-V ст.стр.сп. 2752 лица – жена 1358; и са VIVII ст.стр.сп. 179 лица – жене 116).

          Запослених лица има 2426, а занатлија 348, односно око 15% од укупног броја становника у Општини.

          Укупан број пензионера у општини Алибунар је 4135 (3402 ПИО запослених, 99 занатлија и 619 земљорадника и 15 ино.пензионера), што чини око 20,50 % укупног броја грађана.

          У општини Алибунар доминантна привредна грана је пољопривреда. Укупно се обрађује око 45.165 hа обрадиве земље. Смањењем броја малих и средњих домаћинстава драстично се смањило сточарство (раније било додатни вид прихода за таква домаћинства), мада сада постоји мањи број приватних фарми (свиња, крава и друге стоке). Ратарска производња, која даје најмање прихода (Пупин је у свом тестаменту поручио Идворцима: ''Ако хоћете да производите мање робе а да имате више пара, онда производите поврће и воће, а ако производите пшеницу и кукуруз, имаћете више робе, а мање пара'') најзаступљенија је. ''Савремена'' производња се одвија на све већим поседима, где се ''губи'' потреба за радном снагом, и ранијим сезонским ангажовањем радне снаге, тако да су сада и мања газдинства 5-10 hа обрадиве земље социјално угрожена, и не могу да више организују производњу, већ углавном дају земљиште у закуп крупнијим пољопривредницима, што додатно демотивише младе да се одлуче за живот на селу. Граничне случајеве материјалне угрожености, представљају и старачка домаћинства са мањим поседима, којима је потребна материјална и друга помоћ. У нашој Општини је регистрован већи број пољопривредних домаћинстава, која користе регресе за пољопривредну производњу. Наша Општина, израдила је Стратегију развоја Општине за наредних 5 година и поставила планске основе за развој привреде, привлачење квалитетних инвестиција. Производња здраве-еколошке хране, могла би да са већим уделом сезонског рада, ангажује незапослене кориснике НСП. Активан однос наше Општине, њених стручних служби, пвредних друштава и предузетника, у наредном периоду требало да доведе до веће и квалитетније упослености ресурса на територији наше Општине (природних, материјалних, кадровских и других).

          Индустријска производња је све мање заступљена, јер су се приватизована предузећа углавном угасила, или изузетно смањила производњу: у Бан. Карловцу АД ''Банат'', индустрија меса, и ''Југобанат'', производња грађевинског материјала, са малим бројем запослених; у Алибунару, Б.Карловцу, Владимировцу, Николинцима, Локвама, Селеушу, Н. Козјаку, Добрици и Иланџи – земљорадничке задруге са више већих силоса; у Владимировцу не ради ''Нарва'' АД за производњу штедњивих сијалица, у Локвама ПП ''Соја-храна'', ''Марела'', ''Дабомлек'' и ''Мохан-тестенине'' све у производњи хране. На територији општине мање је развијено приватно предузетништво (мала предузећа, трговине, с.з.р.). Укупан број правних лица на територији Општине је око 500.

-          Просечна месечна зарада по запосленом за 2014.г. у нашој Општини износила је 42.646,00 динара.

 

II  Делатност Центра за социјални рад

 

         Центар за социјални рад ''1.март'' Алибунар основан је 01.03.1991. године. Као међуопштински са седиштем у Алибунару и Одељењем у Пландишту рдио је у времену од 01.01.1992.-30.04.2005.г., да би издвајањем Одељења у ЦСР у Пландишту, поново био регистрован, као Центар за социјални рад за општину Алибунар, почев од 01.05.2005.год.

          Центар за социјални рад, на основу јавног овлашћења, одлучује о остваривању права грађана и о коришћењу услуга социјалне заштите које обезбеђује Република Србија, Аутономна Покрајина и јединица локалне самоуправе и врши друге послове утврђене Законом о социјално гзаштити (''Сл.гласник РС'', бр. 24/11), прописима донетим на основу закона и општинским одлукама. Центар за социјални рад, у складу са законом: процењује потребе и снаге корисника и ризике по њега и планира пружање услуга социјалне заштите; спроводи поступке и одлучује о правима на материјална давања и о коришћењу услуга социјалне заштите; предузима прописане мере, покреће и учествује у судским и другим поступцима; води прописане евиденције и стара се о чувању документације корисника.

          Породичним законом (''Сл.гласник РС'', бр. 18/05), Центру за социјални рад као надлежном органу старатељства поверени су и послови породично-правне заштите (посредовање и мирење у бракоразводном поступку, давање мишљења приликом поверавања деце и начина виђења са другим родитељем, помоћ у васпитању деце са поремећајима у поноашању, у поступку за заштиту од насиља и друго), послови саветодавног радда са члановима породице и послови старатељства, заштита имовине лица под старатељством, праћење старатељства и друго.

          Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица (''Сл.гласник РС'', бр. 85/05), Орган старатељства учествује у поступку према малолетним учиниоцима кривичних дела, израђује извештаје о психофизичком и социоекономском статусу малолетних лица са асоцијалним понашањем, извршава васпитну меру појачан надзор Органа стратељства, учествује у извршењу васпитне мере појачан родитеља, као и извршење васпитних мера, посебна обавеза и васпитних налога и друго.

          Одлуком о остваривању права у области социјалне заштите из надлежности општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 13/14), утврђена су права и обавезе у области социјалне заштите која се фринансирају из Буџета Општине.

 

III  БРОЈ КОРИСНИКА УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

Табела о кретању укупног броја корисника облика социјалне заштите

Услуге, мере заштите

Број корисника

Индекс 2014/2013

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

1)     Усвојење

1

-

-

-

1

 

2)     Старатељство

51

53

54

57

103

180

3)     Смештај у Дом

50

54

43

44

54

122

4)     Хранитељ.породицу

38

40

44

54

51

94

5)     ТНП и увећан ТНП

275

262

286

244

240

89

6)     НСП

1370

1412

1505

1657

1695

103

7)     Народна кухиња

50

50

55

55

250

454

8)     Помоћ у натури

35

60

100

110

300

272

9)     Једнокр.помоћ

727

588

424

543

499

91

10)  Помоћ у кући

11

55

55

15

16

106

11)  Прихватилиште

 

3

5

12

8

240

12)  Пут.спец.школе

11

11

11

11

11

100

13)  Здравствене услуге

 

6

2

3

3

150

14)  Мат.уг.студенти

 

91

-

-

91

 

15)  Трошкови сахране

19

20

28

31

15

110

Укупно:

2584

2577

2612

2836

3337

117

 

*првих 7) облика заштите – права од општег интереса – финансирају се из Буџета Републике, остали облици социјалне заштите представљају права која по Закону и Одлуци, финансира Општина из свог Буџета.

НАПОМЕНА: у току 2014.г. редовно је сваки месец реализована израда решења и исплата једнократне помоћи по захтевима или по службеној дужности за угрожена лица и породице на територији општине Алибунар. Просечни износ једнократне новчане помоћи у предходном периоду по 1 кориснику, износио је око 4.500,00 динара. Највећи проценат помоћи односио се на набавку лекова, око трошкова за лечење, набавку књига за децу, неопходних намирница, санирање поправки на угроженим кућама, и других потреба.

        У ЦСР у току 2014.г. укупно је било 44 деце, чијим породицама је због породичних и проблема на релацији родитељи – деца, пружана саветодавна помоћ (брачни и породични проблеми). ЦСР пружа стручне услуге и у раду са малолетним учиниоцима кривичних и прекршајних дела, по захтеву Вишег суда из Панчева и Општинског судије за прекршаје, доставља синтетизоване извештаје, свпроводи изречене васпитне налоге, и у току овог периода, 4 млд. учиниоца је смештено по Одлуци Вишег суда у Васпитну установу, а укупно је реализовано поступака са 16 деце са проблемима у понашању.

         Попуст на утрошену електричну енергију – стицање својства енергетски заштићеног купца, имају породице корисника новчане социјалне помоћи, уколико не троше више од 360 кв месечно.

         На територији општине развијено је хранитељство као алтернативни вид смештаја деце без родитељског старања. У 2014.години на територији наше општине има 29 хранитељских породица, које имају на смештају децу без родитељског старања са наше и територија суседних Општина. Поред тога, сада, након реализованог пројекта, имамо још 10 хранитељских породица које су прошле обуку за хранитеље.

         Породицама које имају радно способне чланове, на основу законске обавезе, умањује се износ НСП-а за минимално по 1 дневницу у току месеца на помоћним, сезонским и другим пословима. Крајем године, на основу Уредбе Министарства, Центар за социјални рад је био носилац активности на пословима ранде активације радно способних корисника новчаних социјалних помоћи, тако да је њих око 500 ангажовано код јавних установа на пословима уређивања јавних површина и установа, што је позитивно оцењено и од стране корисника, а и осталих грађана и институција у Општини.

         У 2014.г. било је запослено стручни радника: 2 социјалне раднице-водитељи случаја са ВШС; 1 педагог (са 50% радног времена супервизора и 50% водитељ случаја); 1 психолог и 1 правник, сви са ВСС, који су финансирани из Републике и 1 педагог ВСС, почев од 09.2014.г., финансиран из Општине, за послове по општинској одлуци.

          Може се констатовати да се Центар,,у току 2014.г., подмладио, јер је сада половина стручних радника млађа од 45 година. Од 6 стручних радника, 5 су раднице. ЦСР спада у мале центре и као такав има 1 службу за непосредну заштиту корисника. У делу хнодника адаптирана је 1 мала канцеларија – за канцеларијске послове. Свако од запослених поседује по рачунар, и сви су обучени за рад на рачунарима, а у Центру је у функцији мрежа према свим рачунарима.

          Кроз пројекат ''Хитне интервенције у кризним ситуацијама'', који је финансиран од стране Министарства рада и социјалне политике из Београда, средствима ДФИД-а В. Британије, Норвешке Владе и уз учешће општине Алибунар (Пројекат се реализовао на територијама Општине Вршац, Бела Црква, Пландиште и Алибунар), наша Општина добила је монтажни објекат величине 71m², поред зграде Црвеног крста у Алибунару за социјалне и хуманитарне активности, рада мобилног тима и саветодавног рада са жртвама породичног насиља. Тзв. ''пасивно дежурство'' стручних радника у случају потребе хитних интервенција у кризним ситуацијама континуирано ће се финансирати у наредној 2015. години, у износу од око 30.000,00 динара месечно, у складу са потписаним Протоколом, који су потписале све релевантне установе и државни органи за учешће у мобилном тиму.

           Услуге помоћи у кући реализују се преко ОО Црвеног крста у Алибунару, кроз пројекат који је одобрен нашој Општини где је пружалац услуге невладина организација из Бан.Карловца. Центар је кроз пројекат који је финансиран од стране Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику и демографију, збрињавао 15 старих лица, којима је крајем године у току 2 месеца, од стране 3 геронтодомаћице, пружена услуга помоћи у кући у три насеља места у Општини: Алибунар, Б.Карловац, Владимировац. Поред тога истим пројектом, пружена је обука и за 10 хранитељских породица, које су стекле подобност за бављење породичним смештајем деце без родитељског старања.

          Право на бесплатан кувани дневни оброк у кухињи Црвеног крста остваривало је 250 грађана у 5 насеља у општини Алибунар у току 2014.г., од чега је 65 деце и 185 одраслих, материјално угрожених грађана. Поред тога у осталих 5 насеља у Општини, реализован је програм хране у пакетима (пакет намењен четворочланим породицама), за 783 материјално угрожених грађана, од чега су 370 корисника новчане социјалне помоћи.

  1. Сарадња са другим институцијама у локалној самоуправи и другим инсњтитуцијама у Републици. Приликом остваривања права грађана и пружања услуга грађанима сарадња се реализује са Општином, Службом запошљавања, домом здравља, Службом за катастар, Основним судом у Панчеву, Полицијском станицом, Школама. Сарадња са наведеним институцијама остварује се и у пружању услуга хитне интервенције у кризним ситуацијама, јер је у току 2014.г. потписан споразум о међусобној сарадњи тих установа.
  2. Извештавање: Урађени су годишњи извештаји о раду за Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Покрајински секретаријат за здравље, социјалну политику и демографију и Општину.
  3. Аналитичко истраживачки рад – Центар је на основу захтева, урадио више информација у 2014.години за установе из области социјалне заштите, Локалну самоуправу и друге.

 

          Инвестициони радови на пословном простору Центра у току 2014.године одвијали су се у складу са планираним активностима на санирању радног простора:

  1. Центар сада има на коришћењу: 1 пријемну канцеларију, 5 канцеларија где су у 3 канцеларије по 1 стручни радник и 2 са два запослена и 1 просторију у којој је архива, ходник и санитарни чвор, тако да фактички користи близу 100m² пословног простора. Крајем 2014.г., захваљујући средствима добијеним од нашег Министарства, у Центру је дошло до ''занављања'' технике, тако да су сада сви радници опремљени најсавременијим рачунарима и осталом опремом, а такође је у потпуности обновљен и канцеалријски намештај у свим канцеларијама. Прилаз и улаз је прилагођен особама са инвалидитетом, а у плану је и замена неадекватних и старих прозора и улазних врата, где се губи непотребна енергија. Такође је почело коришћење инсталираног ''интеграл'' софтвер-а, што ће допринети квалитетнијем стручном раду и поузданијој и приступачнијој евиденцији остварених права грађана и пружених услуга.
  2. Због изузетно лоше изолације у Центру, јер су прозори стари 25 година, крајем 2014.г., отпочеле су активности да се у организацији ЈП ''Станоградња'' реализује њихова замена, чиме би се подигао квалитет пословног простора и рад са странкама.

 

Финансијски извештај за права финансирана из Буџета Општине (01.01.-31.12.2013.):

 

реализовано

% од плана

Једнократне новчане помоћи и трошков.зашт.станов.

6.366.409,00

63,66

Трошкови прихватилишта и прихватне станице

691.919,40

98,85

Помоћ за оболелу децу

12.480,00

6,24

Накнаде за социјалне сахране

454.792,11

64,97

Помоћ за путнике – ученике специјалних школа

1.368.000,00

76,00

Помоћ – за студенте

270.000,00

27,00

Укупно за права корисника

9.163.600,51

63,64

 

За плате и материјалне и друге трошкове ЦСР:

Укупно за плате запослених

1.968.941,51

77,37

Укупно за материјалне трошкове Центра

1.649.215,85

60,80

 

Председник Управног одбора ЦСР

Илија Пенца, с.р.

 

Директор,

Зоран Пребирачевић, дипл.правник, с.р.

 

Центар за социјални рад ''1.март'' Алибунар

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА И РАСХОДА У 2014. ГОДИНИ

 

 

 

 

 

ЕЛЕМЕНТИ

 

 

 

ПРИХОДИ

ОПШТИНА

ИЗВРШЕЊЕ

ИНДЕКС

733152

Приходи за права

14.400.000

9.163.600,51

63,64%

733152

Приходи за делатност

6.231.978

3.618.157,36

58,06%

УКУПНО ПРИХОДИ

20.631.978

12.781.757,87

61,95%

РАСХОДИ

 

 

 

 

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

 

 

 

472311

Накнада за децу и породицу

200.000

12.480

6,24%

472611

Накнаде у случају смрти корисника

700.000

454.792,11

64,97%

472811

Накнаде за становање – привр.смештај

700.000

691.919,4

98,85%

472931

Једнократне помоћи

10.000.000

6.366.409

63,66%

472931

Једнократне помоћи – спец.школе

1.800.000

1.368.000

76%

472931

Једнократне помоћи - студенти

1.000.000

270.000

27%

 

СВЕГА

14.400.000

9.163.600,51

63,64%

 

ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ

 

 

 

411111

Плате

2.158.589

1.685.509,6

78,08%

412111

Доп.за пензијско осиг.на тер.посл.

237.445

174.618

73,54%

412211

Доп.за здравствено осиг.на тер.посл.

132.754

96.304,03

72,54%

412311

Доп.за незапосленост на тер.посл.

16.190

12.509,88

77,27%

 

СВЕГА

2.544.978

1.968.941,51

77,37%

 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА

 

 

 

413142

Поклони за децу запослених

12.000

12.000,8

100,01%

416119

Награде запосленима

60.000

0

0%

 

СВЕГА

60.000

12.000,8

20%

 

СТАЛНИ ТРОШКОВИ

 

 

 

421111

Тр.провизије

60.000

14.226,54

23,71%

421211

Електрична енергија

80.000

40.905,46

51,13%

421221

Гас

140.000

66.794,92

47,71%

421311

Комуналне услуге

100.000

44.035,28

44,04%

421411

Телефон

70.000

30.250,58

43,22%

421414

Телефон мобилни

70.000

35.170,96

50,24%

421421

Поштарина

210.000

222.202,25

105,81%

421511

Осигурање зграда

30.000

27.179

90,60%

421512

Осигурање возила

90.000

40.141

44,60%

421513

Осигурање опреме

40.000

 

 

421522

Здравствено осигурање запослених

50.000

24.786

49,57%

421523

Осигурање од одговорности према трећим

30.000

 

 

421521

Осигурање од незгоде

30.000

19.763

65,88%

421619

Закуп осталог простора – архива

60.000

50.000

83,33%

421919

Остали непоменути трошкови

50.000

21.930

43,86%

 

СВЕГА

1.110.000

6.373.384,99

57,42%

 

ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА

 

 

 

422111

Дневнице

90.000

25.170

27,97%

422131

Трошкови смештаја на службеном путу

80.000

11.175

13,97%

 

СВЕГА

170.000

36.345

21,38%

 

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ

 

 

 

423211

Услуге на изради софтвера

130.000

87.200

67,08%

423621

Угоститељске услуге

80.000

28.245

35,31%

423711

Репрезентација

90.000

34.459,11

38,29%

423311

Услуге образовања и усавршавања

120.000

 

 

423591

Накнаде управног одбора

60.000

35.692

59,49%

423911

Остале опште услуге

60.000

6.800

11,33%

 

СВЕГА

640.000

192.396,11

35,63%

 

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ

 

 

 

424911

Остале специјализоване услуге

60.000

28.665

47,78%

 

СВЕГА

60.000

28.665

47,78%

 

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ

 

 

 

425112

Столарски радови

600.000

167.800

27,97%

425113

Тек.поправке – молерски послови

50.000

 

 

425115

Радови на водоводу и канализацији

50.000

40.000

80%

425117

Електричне инсталације

50.000

12.225

24,45%

425211

Механичке поправке аутомобила

70.000

41.924,6

59,90%

425222

Тек.поправке опреме – рачунарска опрема

70.000

 

 

 

СВЕГА

890.000

261.949,6

29,43%

 

МАТЕРИЈАЛ

 

 

 

426111

Административни материјал

140.000

64.773

46,27%

426129

Остали расходи за обућу, одећу и униформе

100.000

36.000

36%

426411

Бензин

200.000

120.353,37

60,18%

426311

Стручна литература

110.000

88.800

80,73%

426819

Остали мат.за од.хигијене

30.000

13.741,98

45,81%

426912

Резервни делови за компјутер

40.000

38.960

97,40%

 

СВЕГА

620.000

382.628,35

68,49%

 

ПОРЕЗИ И ТАКСЕ

 

 

 

482131

Порези

40.000

11.820

29,55%

482241

Таксе

40.000

11.476

28,69%

 

СВЕГА

80.000

23.296

29,12%

 

ИЗДАЦИ – ОПРЕМА

 

 

 

512231

Телефонска централа

60.000

 

 

512251

Опрема за домаћинство

60.000

94.550

157.58%

512232

Телефони

25.000

 

 

 

СВЕГА

145.000

94.550

65,21%

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

6.231.978

3.618.157,36

58,06%

 

Шеф рачуноводства

Ивана Нешић – економиста, с.р.

 

Директор

Зоран Пребирачевић – дипл.правник, с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81