gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о комуналном реду и уређењу

 На основу члана 146. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-испр., 24/11, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС, 98/2013-одлука УС и 132/2014)), члана 20. ст. 1. тач. 5. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007 и 84/2014-др.закон), чл. 4. ст. 1. и 3. и чл. 13. ст. 1. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС ", бр. 88/2011), чл. 15. ст. 1. тач. 6. и чл. 40. ст. 1. тач. 7. Статута Општине Алибунар ("Службени лист Општине Алибунар", број: 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 30. седници одржаној дана 16. марта 2015. године доноси

 

ОДЛУКУ

О КОМУНАЛНОМ РЕДУ И УРЕЂЕЊУ

 

                                                                                                  I.        ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

           Овом Одлуком уређује се комунални ред и уређење и одржавање комуналног реда и уређење у свим насељеним местима општине Алибунар, прописују се услови и начин одржавања чистоће, уређење и унапређење површина јавне намене и комуналних објеката и уређаја изграђених и постављених на површинама јавне намене у циљу побољшања опште хигијене и естетског изгледа насељених места у општини Алибунар, као и унапређења културних услова заједничког живота становништва.

 

Члан 2.

           Под комуналним редом и уређењем подразумева се:

1.     одржавање чистоће на површинама јавне намене у свим насељеним местима општине Алибунар, односно чишћење, прикупљање и одвожење комуналног отпада са свих асфалтираних, бетонских и поплочаних површина јавне намене које се користе за пешачки саобраћај;

2.     одржавање улица и путева у свим насељеним местима општине Алибунар као и извођење радова којима се обезбеђује несметано одвијање колског саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и сл.;

3.     уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених површина у оквиру насељених места у општини Алибунар, излетишта и рекреативних површина;

4.     уређење, текуће и инвастиционо одржавање и санација јавних чесми, бунара, фонтана и купалишта;

5.     уређење, текуће и инвастиционо одржавање и санација система јавних отворених и затворених канала кишне канализације по насељеним местима општине Алибунар;

6.     извођење грађевинских радова на површинама јавне намене при редовном одржавању и санацији постојећих комуналних објеката и изградњи нових комуналних објеката као и одржавање постојећих и планирање и постављање нових комуналних уређаја;

 

Члан 3.

     Површине јавне намене јесте земљиште које је планским документом одређено за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина за које је предвиђено утврђивање јавног интереса, у складу са посебним законом (улице, тргови, паркови и др.) и намењено за обављање јавних активности и које су као такве доступне становништву:

1.     површине јавне намене намењене колском и пешачком саобраћају (коловози, паркиралишта, тротоари, пешачке стазе, тргови, мостови  и сл.);

2.     зелене површине (паркови, травњаци, цветњаци и други цветни и јавни засади);

3.     уређене и неуређене површине око стамбених, пословних, спортских  и других објеката;

4.     потоци и отворени и затворени улични канали атмосферске канализације у насељеним местима;

5.     спомен обележја, излетишта, природне и радом створене вредности;

6.     површине и објекти намењени јавној употреби (простори око продајних објеката, пијаце, железнички перони, стајалишта јавног аутобуског саобраћаја, бензинске станице и простор око њих, спортска и дечија игралишта, јавна купалишта);

7.     изграђено и неизграђено грађевинско земљиште које се користи као површина јавне намене.

 

Члан 4.

           Комунални објекти и уређаји на јавним површинама су:

1. објекти снабдевања водом, фонтане, јавне чесме, бунари и хидранти;

2. објекти и уређаји за одвођење отпадних и атмосферских вода;

3. објекти и уређаји за снабдевање топлотном енергијом и природним гасом;

4.  поклопци на отворима шахтова и сливничке решетке;

5. објекти јавне расвете;

6.  надстрешнице за аутобуска стајалишта и табле са редом вожње и слично;

7. огласни стубови, панои и рекламне ознаке;

8. клупе;

9. жардињере;

10. светлећи и други натписи;

11. табле са називима улица и бројевима;

12. контејнери, типизиране посуде за смеће и корпе за отпатке;

13. спомен - обележја, бисте;

14. саобраћајна сигнализација;

 

                                                        II.        ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

 

Члан 5.

            Под одржавањем чистоће на површинама јавне намене подразумева се предузимање мера организованог и техничког карактера и то:

1.     чишћење, сакупљање и одвожење свих врста нечистоће са површина јавне намене, редовно и ванредно;

2.     редовно пражњење посуда за отпатке;

3.     зимско чишћење површина јавне намене;

4.     заштита чистоће.

 

Члан 6.

            Одржавање чистоће на површинама јавне намене у централним зонама насељених места општине Алибунар, односно сви радови који се односе на одржавање чистоће на површинама јавне немене а наведени су у члану 2., став 1., тачка 1 поверавају се Јавним комуналним предузећима по насељеним местима.

             У насељеним местима у којима нису организована јавна комунална предузећа, одржавање чистоће на површинама јавне намене може да се повери јавном комуналном предузећу из другог насељеног места или предузетнику који је регистрован за обављање ове делатности, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

 

Члан 7.

      О одржавању чистоће на тротоарима, уличним травњацима, отвореним кишним каналима и пропустима испред породичних стамбених зграда и неизграђеног грађевинског земљишта, на стазама и прилазима путева који служе тим објектима односно земљишту, старају се власници стамбених зграда, односно земљишта.

 

Члан 8.

      Јавно предузеће коме је поверено одржавање регионалних и магистралних путева у делу проласка кроз насељена места и локалних путева, стара се о одржавању чистоће на коловозима и свим путним објектима, банкинама, косинама и зеленим површинама у путном појасу.

                                                                 

Члан 9.

      Одржавање чистоће на осталим површинама јавне намене, као и на комуналним објектима и уређајима, у надлежности је:

1.     на аутобуским стајалиштима јавног аутобуског саобраћаја – јавно предузеће надлежно за одржавање путева, а на железничким перонима – јавно предузеће које овај простор користи;

2.     на бензинским пумпама – власник или корисник пословног објекта;

3.     на паркиралиштима која су општинском Одлуком одређена као јавна паркиралишта – јавно предузеће коме су јавна паркиралишта дата на управљаљање;

4.     на делу површине јавне намене на удаљености од 5m испред и поред пословног објекта који је изграђен на грађевинској парцели – власници односно корисници пословног простора;

5.     на делу површине јавне намене на удаљености од 5m око пословног објекта који је изграђен на локацији за привремене објекте – власници односно корисници привременог објекта;

6.     на спортским и дечијим игралиштима и на јавним купалиштима – власници односно корисници објеката;

7.     у парковима и другим зеленим површинама – комунална предузећа у оним насељеним местима где су организована а у насељеним местима где није организовано комунално предузеће – комунално предузеће из другог места или предузетник који је регистрован за обављање ове делатности, изабран у складу са одредбама Закона о јавним набавкама;

8.     у двориштима и заједничким просторијама стамбених, стамбено-пословних и пословних зграда – етажни власници или корисници стамбених или пословних простора или власници односно корисници објеката;

9.     потоци и отворени и затворени улични канали атмосферске канализације у насељеним местима – јавно комунално предузеће или предузетник регистрован за обављање ове делатности;

10.  на спомен обележјима, излетиштима као и на другим природним и радом створеним вредностима – јавна комунална предузећа или предузетник регистрован за обављање ове делатности.

 

Члан 10.

Ванредно чишћење површина јавне намене врши се у случајевима када се због повећаног обима или интензитета коришћења површина јавне намене не обезбеђује чистоћа редовним чишћењем.

            Ванредно чишћење обавља се :

-         након већих временских и других непогода (поплаве, пожари и друге елементарне непогоде);

-         код већих кварова на водоводним, канализационим и другим инсталационим мрежама;

-         у време предузимања посебних мера у циљу сузбијања и спречавања заразних болести или у циљу заштите животне средине;

-         сезонско чишћење насељеног места;

-         у време и после одржавања јавних манифестација.

 

Члан 11.

          Чишћење, сакупљање и одвожење свих врста нечистоће са површина јавне намене, редовно и ванредно, као и редовно пражњење посуда за отпатке у насељеним местима у којима су организована јавна комунална предузећа обавља се према годишњем Програму који је саставни део годишњег Плана и програма рада јавног комуналног предузећа, који усваја Надзорни одбор јавног комуналног предузећа а Скупштина општине Алибунар даје сагласност као оснивач. Програм треба да садржи прецизно дефинисану сваку врсту радова на одржавању чистоће на површинама јавне намене, обим и динамику (годишњу, сезонску, месечну, недељну или дневну  потребу обављања радова) за сваку врсту радова. За сваку врсту радова јавно комунално предузеће треба да има утврђену јединичну меру и утврђену цену у Ценовнику за сваку јединичну меру радова, односно Програм треба да садржи све податке на основу којих може да се утврди Предмер и Предрачун радова где ће бити исказана потребна средства за реализацију потребних радова.

          Годишњи План и програм рада јавног комуналног предузећа такође треба да садржи и централну зону, односно списак делова улица које припадају централној зони насељеног места.

          Одржавање чистоће на површинама јавне намене Скупштина општине Алибунар поверава јавним комуналним предузећима, односно Месној заједници у насељеним местима у којима нема основано Јавног комуналног предузећа.

 

Члан 12.

          У насељеним мастима у којима нема основаних јавних комуналних предузећа Програм наведен у члану 11 ове Одлуке утврђује и усваја Савет месне заједнице. Програм који усваја Савет месне заједнице треба да садржи исте податке као и Програм који усваја Надзорни одбор јавних комуналних предузећа.

          Утврђен Предмер радова у усвојеном Програму је основни документ за утврђивање процењене вредности потребних радова и покретања поступка јавне набавке.

 

Члан 13.

    Комуналним отпадом сматра се сва нечистоћа настала као последица животних активности и то:

1.     отпад на површинама јавне намене  - улични отпад;

2.     отпад из домаћинстава, као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства – кућни отпад;

3.     крупни отпад;

4.     животињски отпад.

 

Члан 14.

Отпадом на површинама јавне намене, односно уличним отпадом, сматрају се отпаци који настају коришћењем ових површина. Смеће које се сакупи редовним и ванредним чишћењем површина јавне намене, износи се одмах по сакупљању.

 

Члан 15.

      На површинама јавне намене које су предвиђене за пешачки саобраћај и окупљање већег броја људи (паркови, шеталишта, тргови, тротоари, дечија игралишта у оквиру паркова, спортска игралишта, пијаце, гробља ) јавно комунално предузеће поставља посуде за сакупљање отпада и корпе за отпатке.

      Јавно комунално предузеће дужно је да врши редовно пражњење посуде за сакупљање отпада и корпи за отпатке које су постављене на површинама јавне намене. 

 

Члан 16.

Отпадом из домаћинства, односно кућним отпадом, као и другим отпадом који је због своје природе и састава сличан отпаду из домаћинства, смтара се ситни отпад који настаје у становима, заједничким просторијама стамбених и стамбено – пословних зграда, пословним просторијама, гаражама, двориштима, а који се по својој величини може одлагати у посуде за комунални отпад из домаћинстава.

Оптадом из домаћинства не сматрају се: земљани отпаци, остаци грађевинског материјала, шљака, подрумски, дворишни и тавански отпад, као и други крупни отпаци који настају у процесу индустријске, занатске, грађевинске, пољопривредне или друге производње.

 

Члан 17.

Крупним отпадом, у смислу ове одлуке, сматрају се отпаци који настају у становима, заједничким просторијама, а који се по својој величини, количини или постанку не сматрају кућним отпадом из члана 16. Ове Одлуке, а нарочито: коришћени кућни апарати, покућство, санитарни уређаји, картонска амбалажа, стари намештај, олупине возила, њихови делови и сл.

 

Члан 18.

Отпад из домаћинства као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства, одлаже се по правилу у посебне  типске посуде (канте за смеће, контејнери, пластичне вреће или друга погодна средства). Типске посуде за одлагање отпада из домаћинства као и другог отпада који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства, предлаже јавно комунално предузеће за одржавање чистоће, а утврђује орган управе надлежан за комуналне послове. Посуде за смеће морају бити такве да онемогућавају расипање смећа и ширење непријатног мириса и да се лако могу опрати и по потреби дезинфиковати.

            Није дозвољено бацање топлог жара и пепела у канте за смеће и контејнере.

            Није дозвољено бацање грања и остатака од живе ограде у канте за смеће и контејнере.

 

Члан 19.

Посуде за одлагање отпада из домаћинства као и другог отпада који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства, постављају се на одређеним местима на којима је омогућен несметан прилаз возила за одвожење комуналног отпада.

За стамбене и стамбено – пословне зграде места за постављање посуда за одлагање отпада одређују се у дворишту ових зграда или у самим зградама ако за то постоји предвиђена просторија. Постављање посуда за одлагање отпада на површинама јавне намене, у двпоришту стамбено – пословних зграда или у самим зградама, врши се на местима које утврди орган управе надлежан за комуналне послове.

 

Члан 20.

Имаоци и произвођачи већих количина отпада из домаћинства или отпада који по својој природи и својствима одговара отпаду из домаћинства ( породичне стамбене зграде, угоститељски објекти, трговинске радње, занатске радње, објекти у јавној употреби и сл.), дужни су да набаве посуде за одлагање отпада и поставе их на месту које омогућава несметан прилаз возила за одвожење комуналног отпада.

 

Члан 21.

Крупни отпад сакупља се у двориштима стамбених, стамбено-пословних или пословних зграда, на местима која не ометају унутрашњи колски и пешачки саобраћај а омогућава несметан приступ возила за одвожење отпада.

Одвоз крупног отпада врши јавно комунално предузеће, на захтев и о трошку власника и имаоца крупног отпада и исти се одлаже на за то одређену депонију.

 

Члан 22.

Јавно комунално предузеће у обавези је да изради Правилник о начину и условима одвоза и одлагања сваке врсте отпада, да дефинише динамику и делове насеља на којима се врши одвоз отпада, време одвоза, начин одвоза и одлагања отпада.

 

Члан 23.

Сви корисници услуге изношења смећа, у обавези су да плаћају утврђену накнаду за пружену комуналну услугу према важећем Ценовнику. Kорисници услуге изношења смећа су сви становници Општине Алибунар, односно услуга изношења смећа организује се на целокупној територији Општине Алибунар по свим насељеним местима.

 

Члан 24.

Одвоз отпада из претходног члана врши се специјалним возилом за одвоз отпада и одлаже се на за то одређену депонију.

Радници који одвозе отпад из домаћинства као и други ситни отпад који је по својој природи и својствима сличан отпаду из домаћинства дужни су:

1. пажљиво руковати посудама за отпад тако да се отпад не расипа, не прља околина и да се посуде не оштећују,

2. прикупити и уклонити затечени и расути отпад поред посуде,

3. посуде за отпад вратити на место и затворити поклопац на посуди,

4. очистити површину око посуде,

5. одложени отпад на местима где нису постављене посуде покупити и место очистити.

 

Члан 25.

Животињски отпад третира се у складу са Одлуком Скупштине општине Алибунар којом је дефинисана организација и рад зоохигијеничарске службе.

 

Члан 26.

Забрањено је јавну површину прљати, бацати на њу отпадке свих врста, наносити на њу нечистоћу и други материјал (блато, уље, мазиво и сл.) и на други начин доводити је у неуредно и прљаво стање.

Забрањено је на јавној површини остављати предмете који нису примерени њеној намени и којима се јавна површина доводи у неуредно стање (нерегистрована, хаварисана или одбачена возила, прикључна возила, прикључну опрему, агрегате, пољопривредне и радне машине, камп опрему, камп кућицу, камп возило и др.).

Забрањено је на јавној површини исписивати рекламе, графите и друге натписе или те површине на други сличан начин прљати и оштећивати.

На јавној површини није дозвољено прављење малтера и мешање бетона, као и извођење других радова на начин којим се може проузроковати оштећење јавне површине.

Забрањено је на улици, тргу и другој површини јавне намене и на површини у јавном коришћењу, продавати робу или вршити друге делатности изван пословног објекта (продавница или привремених објеката и сл.), осим у случајевима када је то дозвољено овом одлуком, другим прописима Општине или законом.

Забрањено је оштећивати и уклањати затвараче са отвора комуналне инфраструктуре.

Забрањено је пуштати и напасати стоку и живину на јавним површинама. Терање стоке у насељеним местима дозвољено је само у присуству чувара односно власника. Стока се не сме терати по тротоару, уличном травњаку, кроз паркове, преко спортских терена и других зелених површина.

На јавној површини није дозвољено палити ватру као ни спаљивати отпад, траву и лишће.

Забрањено је изливање отпадних вода и других нечистоћа на јавну површину као и неовлашћено спречавање одвођење воде са истих.

Забрањено је на јавним површинама садити дрвеће, шибље и др. растиње на и испод инфраструктурних објеката као и супротно одредбама Просторног плана Општине и др. Урбанистичких планова.

 

                                                                        III.        ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА

 

Члан 27.

             У циљу несметаног одвијања колског и пешачког саобраћаја на локалним путевима и по улицаму у свим насељеним местима општине Алибунар, потребно је обезбедити редовно чишћење и одржавање саобраћајних површина ( коловоза, паркиралишта, бициклистичких стаза, тротоара и пешачких стаза), као и унапређење употребне вредности саобраћајних површина. 

 

Члан 28.

            Под чишћењем саобраћајних површина подразумева се редовно чишћење, сакупљање и одвожење уличног отпада.

Под редовним одржавањем саобраћајних површина подразумева се извођење грађевинских радовa потребних за санацију коловоза на локалним путевима и паркиралиштима, постављање саобраћајних знакова и саобраћајних ознака на свим саобраћајним површинама у складу са Планом техничког регулисања саобраћаја, редовно кошење растиња у путном појасу локалних путева и улица и уклањање и изношење снега и леда са саобраћајних површина.

Радови описани у претходном ставу овог члана изводе се у складу са годишњим оперативним планом и програмом  Јавног предузећа кoме су ови послови поверени и који трба да садржи динамику извођења радова планираних на редовном одржавању локалних путева и улица. 

 

Члан 29.

       Приликом уклањања снега и леда забрањено је:

1.     изношење и гомилање снега из дворишта, башта и других слободних површина на улице и тортоаре;

2.     бацање снега и  леда испред зграда на саобраћајницу;

3.     затварање снегом и ледом сливника и шахтова;

4.     депоновање снега и леда у паркове и на зелене површине;

5.     санкање и клизање на јавним саобраћајним површинама намењеним за колски саобраћај.

          Приликом уклањања снега и леда не смe се оштетити површине са којих се врши уклањање, објекти и засади јавног зеленила  на тим површинама. Лице које оштети површине, објекте и засаде на површинама дужно је да их доведе у првобитно стање.

 

Члан 30

           Власници и корисници пословних простора и објеката дужни су да уклањају снег и лед са јавне површине уз објекат, а у ширини најмање два метра.

           Снег и лед испред стамбених зграда дужни су да уклањају станари тих зграда, сваки испред свог улаза у зграду, ау ширини зграде или пословног простора.

           Снег и лед са кровова пословних и стамбених зграда дужни су да уклањају власници и корисници зграда ако представљају опасност за безбедно одвијање саобраћаја пешака и возила.

 

Члан 31.

           Снег и лед који се уклања са јавних површина скупља се на гомиле на местима која су погодна за одвоз.

           При скупљању снега и леда мора се водити рачуна да коловоз и тротоар остану проходни као и да је прилаз водоводним и канализационим шахтовима обезбеђен, да се могу несметано користити.

 

                                        IV.        ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЗЕЛЕНИЛA НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

 

Члан 32.

      Под заштитом чистоће подразумевају се активности и радови на одржавању и унапређењу чистоће и уређености површина јавне намене на којима су засади јавног зеленила – парковско зеленило, зеленило у оквиру стамбених блокова, спортских и дечијих игралишта, травнате површине, улични дрвореди и зеленило у оквиру излетишта и јавних купалишта.

      За заштиту чистоће на површинама јавне намене на којима је засађено јавно зеленило по свим насељеним местима надлежна су јавна комунална предузећа или предузетник који је регистрован за обављење ове делатности и коме су поверени одређени послови у складу са одредбама Закона о јавним набавкама.

       Трошкове одржавања површина јавне намене из претходног става сносе власници односно корисници површина јавне намене које су под засадима јавног зеленила.

 

Члан 33.

Под одржавањем и унапређењем чистоће и уређености површина јавне намене на којима је засађено јавно зеленило подразумева се: нега, обнова, заштита од болести и штеточина дрвореда, појединачних засада, парковског дрвећа, грмља, цветних и травнатих површина са прихраном, стални надзор и обнову парковских стаза и путева, клупа, као и остале парковске опреме и пратећих парковских објеката, сечу сувих, болесних или јако оштећених стабала и грана, обликовање крошње стабала орезивањем њихово редовно чишћење и чување, као и кошење и сакупљање покошене траве и скупљање отпада на зеленим површинама и други радови у области ове делатности.

Наведени радови изводе се у складу са годишњим Програмом одржавања и унапређења чистоће и уређености јавног зеленила који израђује служба јединице локалне самоуправе надлежна за послове комуналне делатности или јавна комунална предузећа.

Програм треба да садржи детаљан опис радова, динамику извођења радова, потребну опрему, механизацију, стручно особље и средства за извођење наведених радова у програму.

 

Члан 34.

Висока стабла дрвећа на зеленим површинама која се налазе у близини стамбених објеката морају се одржавати тако да не угрожавају стамбени објекат, сметају становању и не заклањају дневну светлост.

Стабла уличног дрвореда и појединачна стабла и ограде од украсног шибља морају се одржавати тако да не угрожавају и заклањају објекте јавне расвете, саобраћајне сигнализације и не смеју да угрожавају безбедност јавног саобраћаја.

Стабла и гране које сметају ваздушним водовима (електричним, телефонским и другим) може да орезује и уклања само стручна организација која врши одржавање јавног зеленила, а по претходном одобрењу органа надлежног за комуналне послове.

 

Члан 35.

             Ограде од украсне живице уз саобраћајнице, како у приватном тако и у државном власништву, морају се уредно одржавати и редовно орезивати тако да не сежу преко регулационе линије на саобраћајну јавну површину, односно не ометају саобраћај спречавањем видљивости и прегледности пута.

 

                                                           V.        ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ЈАВНИХ ЧЕСАМА И ФОНТАНА

 

Члан 36.

Јавне чесме и фонтане су чесме и фонтане које су изграђене на површини јавне намене или површини у јавном коришћењу и које одржава јавно комунално предузеће, односно друго привредно друштво или предузетник коме су ови објекти поверени на одржавање.

Јавна чесма је и чесма постављена на уређеном и изграђеном делу површине јавне намене или површине у јавном коришћењу (парк, трг, зелена и рекреациона површина,односно друга површина на којој се грађани окупљају и задржавају), а коју одржава субјект из става 1. овог члана.

 

Члан 37.

Постојеће јавне чесме и фонтане морају се одржавати у исправном и уредном стању.

            Свака јавна чесма и фонтана мора да има решено одвођење коришћене воде до система канала атмосферске канализације.

 

Члан 38.

             У јавним чесмама и фонтанама као и у њиховој околини забрањено је:

1.     бацати отпатке;

2.     купање људи и животиња;

3.     прање возила и уређаја;

4.     на било који начин оштетити или угрозити функционисање јавне чесме или фонтане.

 

                                          VI.        ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ОТВОРЕНИХ И ЗАТВОРЕНИХ УЛИЧНИХ КАНАЛА

 

Члан 39.

     Под јавним отвореним и затвореним уличним каналима сматра се систем канала који прихватају и одводе атмосферске падавине са површина јавне намене.

     Одржавање и унапређење система уличних канала за прихватање и одвођење атмосферских падавина може да се повери јавном комуналном предузећу или организацији која је регистрована за обављање ове делатности.

 

 Члан 40.

          Улични канали морају се редовно чистити и нивелисати у циљу бољег прихватања и одвођења атмосферских вода.

          Каналски пропусти који су део каналске мреже а изграђени су испод колских прилаза морају да буду очишћени у нивоу канала. Обавезу одржавања каналских пропуста имају корисници колских прилаза испод којих је изграђен каналски пропуст.

 

Члан 41.

          У циљу унапређења система уличних канала јавно комунално предузеће коме је поверено одржавање уличних канала у обавези је да у свом Програму рада искаже потребу на одређеним радовима како на редовном одржавању уличних канала тако и на унапређењу система канала, односно потребу за изградњом нових канала.

 

          VII.        ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА И СМЕШТАЈ ОГРЕВНОГ И ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

 

Члан 42.

      За време извођења грађевинских радова на комуналним објектима и уређајима на површинама јавне намене, за време истовара и утовара огревног и грађевинског материјала, подизање скела, поправке спољних делова зграда и за време извођења сличних грађевинских радова, може се привремено користити јавна површина.

      Код извођења радова наведених у претходном ставу ове Одлуке мора се осигурати проходност тротоара, коловоза, паркиралишта и  уличних канала.

 

Члан 43.

           Део површине јавне намене који се користи за потребе извођења грађевинских радова мора се оградити оградом која се мора посебно означити и по потреби осветлити. Извођач грађевинских радова дужан је да осигура да се грађевински материјал на градилишту не расипа.

 

Члан 44.

           Извођач грађевинских радова дужан је да вишак земље из ископа и отпадни грађевински материјал одложи  на месту које је предвиђено за ту намену. Извођач радова је дужан да по завршетку радова и уклањања опреме, коришћену површину у јавној намени доведе у првобитно стање, односно површина јавне намене која се користила за потребе извођења грађевинских радова мора да се очисти и опере од све нечистоће настале при извођењу радова. Сва оштећења настала на комуналним објектима и уређајима или на јавном зеленилу приликом извођења грађевинских радова, инвеститор извођења радова мора да санира у року од 8 дана од завршетка радова.

 

Члан 45.

           На површинама јавне намене може да се одобри смештај огревног и грађевинског материјала, правном или физичком лицу које довози огревни материјал за сопствене потребе или продају или изводи грађевинске радове, ако на грађевинској парцели на којој се изводе грађевински радови нема места за складиштење грађевинског материјала или за истовар огревног материјала.

           Правно или физичко лице које мора да користи део површине у јавној намени за смештај огревног или грађевинског материјала дуже од два дана, у обавези је да поднесе захтев Одељењу за урбанизам, комунално – стамбене послове и заштиту животне средине за издавање одобрења за смештај огревног или грађевинског материјала на делу површине у јавној намени.

 

Члан 46.

          Правно или физичко лице које прибави одобрење за привремено коришћење дела површине у јавној намени за смештај огревног или грађевинског материјала дужно је да материјал уредно смести да се не расипа, да га не смести на комуналним водовима и уређајима и  да омогући приступ и нормално функционисање колских и пешачких саобраћајница.

          Одобрење за привремено коришћење дела површине у јавној намени за смештај огревног или грађевинског материјала издаје се на одређени временски период. По истеку временског периода за привремено коришћење дела површине у јавној намени за смештај огревног или грађевинског материјала, правно или физичко лице које је користило део површине јавне намене, у обавези је да кориштени део јавне површине очисти и врати у првобитно стање.

                                                                 

                VIII.        УСЛОВИ И НАЧИН ПОСТАВЉАЊА ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

 

Члан 47.

На површинама јавне намене, на површинама у јавном коришћењу и на деловима фасада објеката могу се под одређеним условима и на начин утврђен овом Одлуком поставити:

1.     монтажно-демонтажни објекти за потребе одржавања културних, спортских, забавних и других манифестација;

2.     жардињере и друге посуде за биљне засаде;

3.     клупе и слични објекти намењени седењу;

4.     декоративна расвета;

5.     спомен обележја и споменици;

6.     опрема за игру и рекреацију;

7.     стубови, ограде и друге врсте запрека;

8.     корпе за отпатке и ђубријере;

9.     јавни часовници;

10.  јавне чесме и фонтане;

11.  јавни тоалети;

12.  телефонске говорнице

13.  надстрешнице за аутобуска стајалишта;

14.  рекламне табле и панои.

          Сви наведени објекти и уређаји, односно урбана опрема, који се постављају на делу површине јавне намене, на површинама у јавном коришћењу или на деловима фасада објеката, постављају се у складу са Идејним решењем или Идејним пројектом који треба да изради Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар или друго правно лице или предузетник који је регистрован за обављање ове делатности. Идејно решење или Идејни пројекат треба да садржи све потребне податке који ће да дефинишу тип, врсту и место постављања сваког објекта и уређаја који је потребно поставити на одређеној површини јавне намене или делу површине јавне намене, за све објекте и уређаје наведене у ставу 1 од тачке 2. до тачке 11. Идејно решење или Идејни пројекат ради се обавезно за централну зону насељеног места и треба да прикаже, графички и текстуално, и да искаже потребу и опише тип клупа за седење, жардињера, корпа за отпатке, запреке, стубова јавне расвете, да узме у обзир постојеће амбијенталне вредности, постојеће објекте од  јавног значаја и постојећи урбани мобилијар, односно постојеће објекте и уређаје.

 

Члан 48.

           Објекти и уређаји, односно урбана опрема,  постављени на површини јавне намене и на грађевинским парцелама које су у јавном коришћењу или на деловима фасада објеката морају се одржавати у уредном стању.

           Уредно стање објеката и уређаја из става 1. овог члана подразумева да нису оштећени, запрљани, исписани, исцртани, излепљени плакатима, односно да на други начин својим изгледом не нарушавају општу уређеност насеља.

 

Члан 49.

           Монтажно-демонтажни  објекти који се постављају за време одржавања културних, спортских, забавних и других манифестација (покретне продајне тезге и пултови, монтажне позорнице, расхладни уређаји за израду и продају сладоледа и напитака, пулт са уређајима за припрему и продају брзе хране, објекти за забавне игре, вртешке, шатори за прославе, проширење постојећих летњих башта и слично) на површини јавне намене и грађевинским парцелама које су у јавном коришћењу, постављају се на основу одобрење које на захтев организатора манифестације издаје Одељење за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине.

          Постављање објеката неведених у претходном ставу, одобрава се на делу површине јавне намене или на површинама у јавном коришћењу у централној зони насељеног места, излетишту, спортским игралиштима, јавним купалиштима и обалама. Изузетно, због величине површине коју заузимају, објектима за забавне игре и вртешкама – такозвани „луна паркови“- може се одобрити и локација ван централне зоне насељеног места.

          Уз захтев за издавање одобрења за постављање објеката из става 1. овог члана подноси се скица централне зоне насељеног места са назначеним деловима улица, тргова и зелених површина на којима се планира постављање објеката наведених у ставу 1 овог члана, као и проширење постојећих летњих башти уз угоститељске објекте, измену режима постојећег колског и пешачког саобраћаја, као и саобраћаја у мировању. Уз скицу обавезно се прилаже и краћи технички опис са приближним подацима о броју, врсти и намени монтажно – демонтажних објеката, начину напајања електричном енергијом, место прикључења на НН мрежу, временски рок трајања манифестације и постављања наведених објеката. Скицу израђује ЈП „Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар“ а оверава лице које поседује лиценцу за одговорног пројектанта.

         Одобрење из става 1. овог члана издаје се у форми решења и садржи нарочито: место постављања, површину која се заузима, број објеката и време на које се одобрава постављање, рок за уклањање по истеку важења одобрења и рок и обавезу довођења површине у уредно стање након уклањања.

         Организатор манифестације дужан је да се стара да постављени објекти из става 1. овог члана буду у уредном и исправном стању, а место одржавања манифестације по завршетку манифестације доведе у првобитно стање без одлагања, а најкасније у року утврђеном решењем.

 

Члан 50.

         Жардињере и друге посуде за биљне засаде (у даљем тексту: жардињере), могу се постављати на делу улице који се не користи за саобраћај моторних возила, на делу тротоара или трга, на стубовима јавне расвете, као и на површинама у јавном коришћењу.

         Жардињере се постављају на таквим местима да не ометају кретање пешака, прилаз згради, противпожарни пут и слично.

 

Члан 51.

         Жардињере из. члана 50. ове Одлуке поставља и одржава јавно комунално предузеће које је надлежно за обављање послова уређења и одржавања јавних зелених површина, односно привредно друштво или предузетник коме је поверено обављање тих послова.

         Субјект из става 1. овог члана поставља жардињере на јавним саобраћајним површинама (пешачким и колским) по претходно прибављеном одобрењу службе општинске управе Алибунар надлежне за послове урбанизма и саобраћаја. Ако се жардињера поставља на стуб јавне расвете, субјект из става 1. овог члана прибавља и претходну сагласност субјекта који одржава стуб јавне расвете.

          Уз захтев за издавање одобрења за постављање жардињере подноси се фотографски приказ и скица места постављања са уцртаном жардињером у размери 1:100 оверена од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу у зависности од намене површине на коју се објекат поставља, приказ жардињере са техничким описом и фотографским или графичким приказом.

         Жардињере могу постављати испред пословних просторија које се налазе уз површину јавне намене или површину у јавном коришћењу, власници, односно лица која обављају делатност у тим просторијама и објектима.

         Жардињере на површини у јавном коришћењу која је унутар отвореног тржног центра може поставити власник тржног центра, односно власник пословног простора у том центру уз сагласност свих осталих власника пословног простора у том центру. Лица која поставе жардињеру дужна су да жардињере испред пословног простора одржавају  у уредном стању.

 

Члан 52.

          На делу тротоара, парковских стаза, тргова и шеталишта који се не користе за пешачки саобраћај могу се постављати клупе и слични објекти намењени седењу ( у даљем тексту: клупа ), под истим условима који су предвиђени и за постављање жардињера.

          Клупе поставља и одржава јавно комунално предузеће које је основала општина за обављање послова уређења и одржавања јавних зелених површина, односно привредно друштво или предузетник коме је поверено обављање тих послова.

          Субјект из става 2. овог члана поставља клупе на површинама јавне намене по претходно прибављеном одобрењу службе општинске управе Алибунар надлежне за послове урбанизма.          

          Уз захтев за издавање одобрења за постављање клупе подноси се фотографски приказ и скица места постављања са уцртаном клупом у размери 1:100 оверена од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу у зависности од намене површине на коју се објекат поставља, приказ клупе са техничким описом и фотографским или графичким приказом.

          Уз захтев за издавање одобрења за постављање клупе из става 5. овог члана подноси се фотографски приказ и скица места постављања са уцртаном клупом у размери 1:100 оверена од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу у зависности од намене површине на коју се објекат поставља, приказ клупе са техничким описом и фотографским или графичким приказом. Клупе на површини у јавном коришћењу која је унутар отвореног тржног центра може поставити власник тржног центра, односно власник пословног простора у том центру уз сагласност свих осталих власника пословног простора у том центру.

 

Члан 53.

          Под декоративном расветом подразумева се постављање осветљења – рефлектора којим се осветљава објекат од јавног значаја, фонтана, јавно зеленило, спомен – обележје или део фасаде објекта од јавног значаја, део фонтане и део јавног или парковског зеленила и слично, као и постављање декоративне божићне и новогодишње расвете.

          Одобрење за постављење декоративне расвете издаје организациона јединица општинске управе Алибунар надлежна за послове урбанизма.

          Уз захтев за добијање одобрења за постављање декоративне расвете подноси се скица локације или скица дела насеља са обележеним улицама где ће се осветљење поставити у одговарајућој размери размери са техничким описом који треба да садржи све техничке податке за декоративну расвету ( јачину светиљке, боју светлости, угао осветљења, место прикључка на НН мрежу или начин напајања, и друге техничке податке важне за функционисање декоративне расвете) коју је оверио одговорни пројектант са одговарајућом лиценцом. Декоративну расвету може да постави правно лице које је власник или корисник објекта од јавног значаја, фонтане и јавног или парковског зеленила.

          Декоративну расвету одржава правно лице које је поставило ову расвету а може да се повери одржавање декоративне расвете и правном лицу које одржава јавну расвету.

     

Члан 54.

          На изграђеној и уређеној зеленој површини јавне намене и на грађевинским парцелама које су у јавном коришћењу може се поставити опрема за игру деце (љуљашка, тобоган, пењалица, вртешка и слична опрема за игру деце), као и опрема за рекреацију грађана.

          Опрема из става 1. овог члана поставља се на основу одобрења а на захтев заинтересованог лица, издаје служба надлежна за комуналне послове, за подручје општине Алибунар.

          Уз захтев за издавање одобрења за постављање опреме из става 1. овог члана доставља се фотографски приказ и скица места постављања са уцртаном опремом у размери 1:100 оверена од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу, приказ опреме са техничким описом и фотографским или графичким приказом, као и сагласност за постављање коју издаје субјект који одржава површину на коју се поставља опрема.

         Одобрење из става 2. овог члана издаје се у форми решења и садржи нарочито: место постављања, површину која се заузима, број и врсту опреме, као и рок у коме је корисник одобрења дужан да постављену опрему преда на одржавање субјекту који одржава површину на коју се поставља.

          О уредном и исправном стању опреме из става 5. Овог члана дужно је да се стара лице које је опрему поставило. Опрема из става 1. овог члана мора бити атестирана и постављена у складу са техничком документацијом произвођача.

 

Члан 55.

        На делу јавне саобраћајне површине могу се поставити стубови, ограде и друге врсте запрека, ради спречавања или усмеравања колског сабраћаја. Запреке се могу поставити и на делу јавне зелене површине ради заштите те површине од оштећивања или уништавања.

        Запреке се постављају на основу претходно прибављеног одобрења за постављање које издаје организациона јединица Општинске управе Алибунар надлежна за послове урбанизма.

        О уредном стању запрека стара се субјект који је запреку поставио.

 

Члан 56.

        На површинама јавне намене, изузев коловоза и бициклистичке стазе, могу се постављати корпе за отпатке и ђубријере.

        Корпе за отпатке и ђубријере морају бити израђене од прикладног материјала и естетски обликоване.

 

Члан 57.

Корпе за отпатке и ђубријере на јавним саобраћајним површинама поставља и одржава јавно комунално предузеће основано за обављање послова одржавања чистоће,односно привредно друштво или предузетник коме су поверени послови одржавања чистоће.

Објекти из става 1. овог члана постављају се по претходно прибављеном одобрењу за постављање које у форми решења издаје служба Општинске управе Алибунар надлежне за послове урбанизма. Корпе за отпатке могу се поставити на стубовима јавне расвете, оградама и сл, уз претходну сагласност лица које одржава наведене објекте. Корпе за отпатке и ђубријере на јавним зеленим површинама поставља и одржава јавно комунално предузеће основано за обављање послова одржавања зелених површина, односно привредно друштво или предузетник коме су поверени послови одржавања зелених површина, по претходно прибављеном одобрењу службе Општинске управе Алибунар надлежне за послове урбанизма.

Уз захтев за издавање одобрења подноси се фотографски приказ и скица места постављања са уцртаним објектом у размери 1:100 оверена од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу, приказ објекта са техничким описом и фотографским или графичким приказом.

 

Члан 58.

Јавни часовник је часовник који се налази на јавној саобраћајној површини (трг, тротоар, пешачка зона и сл.) или на јавној зеленој површини (парк, зелена површина на тргу и сл.), а који одржава јавно комунално предузеће, односно привредно друштво или предузетник коме је општина поверила овај објекат  на одржавање.

Јавни часовик може се поставити на изграђену и уређену јавну површину из става 1. овог члана као елемент урбаног опремања те површине. Локација за постављање јавних часовника или објекат на којем ће бити постављен јавни часовник мора деа буде одређена у Идејном решењу или у Идејном пројекту уређења централне зоне насељеног места. Осим локације у овој пројектно техничкој документацији треба детаљније описати тип јавног часовника и потребу за постављањем јавног часовника.

Постављање јавних часовника обезбеђује општина преко јавног комуналног предузећа, односно привредног друштва, односно предузетника коме те објекте повери на одржавање. Субјект из става 3. овог члана поставља јавни часовник по претходно прибављеном одобрењу службе општинске управе Алибунар надлежне за послове урбанизма. Уз захтев за издавање одобрења подноси се фотографски приказ и скица места постављања са уцртаним објектом у размери 1:100 оверена од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу у зависности од намене површине на коју се објекат поставља, приказ објекта са техничким описом и фотографским или графичким приказом.

Јавни часовник мора бити у уредном и исправном стању и показивати тачно време.

 

Члан 59.

Физичко и правно лице може поставити часовник на пословној згради или делу зграде коју користи за обављање пословне делатности. Овако постављен часовник не сматра се јавним часовником у смислу одредаба ове одлуке.

Часовник из става 1. овог члана поставља се на основу одобрења службе општинске управе Алибуанр надлежне за послове урбанизма, а на захтев заинтересованог лица.

Уз захтев за издавање одобрења из става 3. овог члана, доставља се фотографски приказ и скица места постављања са уцртаним часовником, оверена од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу, приказ часвника са техничким описом и фотографским или графичким приказом, као и сагласност власника, односно корисника зграде, односно посебних делова зграде на коју се часовник поставља.

Часовник из става 1. овог члана, који садржи огласну поруку, поставља се под условима и на начин предвиђен прописом којим се уређује оглашавање на територији општине. Огласном поруком не сматра се назив произвођача часовника који је саставни део часовника.

Часовник из става. 1. овог члана мора бити у уредном и исправном стању и показивати тачно време, о чему се стара лице коме је одобрено постављање.

 

Члан 60.

Јавне чесме и фонтане су чесме и фонтане које су изграђене на површини јавне намене или површини у јавном коришћењу и које одржава јавно комунално предузеће, односно друго привредно друштво или предузетник коме су ти објекти поверени на одржавање. Јавна чесма је и чесма постављена на уређеном и изграђеном делу површине јавне намене или површине у јавном коришћењу (парк, трг, зелена и рекреациона површина, односно друга површина на којој се грађани окупљају и задржавају), а коју одржава субјект из става 1. овог члана.

Постављена јавна чесма може да буде прикључена и на јавни водовод и канализацију.

Субјект из става 3. овог члана поставља јавну чесму по претходно прибављеном одобрењу службе општинске управе Алибунар надлежне за послове урбанизма.

Уз захтев за издавање одобрења подноси се фотографски приказ и скица места постављања са уцртаним објектом у размери 1:100 оверена од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу у зависности од намене површине на коју се објекат поставља, приказ објекта са техничким описом и фотографским или графичким приказом.

Јавне чесме и фонтане морају бити у уредном и исправном стању.

 

Члан 61.

Јавни тоалет је комунални објекат монтажног типа који се у финалном облику поставља на површину јавне намене и то на: трговима, парковима, зеленим и рекреационим површинама, односно на другим местима на којима се грађани окупљају и задржавају. Јавни тоалет из става 1. овог члана по правилу се прикључује на јавни водовод и канализацију.

Јавни тоалет из става 1. овог члана мора бити прикључен на електромрежу и осветљен, а може бити и аутоматизован.

Постављање јавних тоалета обезбеђује општина, преко јавног комуналног предузећа, односно привредног друштва, односно предузетника коме општина повери обављање комуналне делатности одржавања јавних тоалета.

Субјект из става 3. овог члана поставља јавни тоалет по претходно прибављеном одобрењу службе Општинске управе Алибунар надлежне за послове урбанизма.

Уз захтев за издавање одобрења подноси се фотографски приказ и скица места постављања са уцртаним објектом у размери 1:100 оверена од стране лица које поседује одговарајућу лиценцу у зависности од намене површине на коју се објекат поставља, приказ објекта са техничким описом и фотографским или графичким приказом.

 

Члан 62.

За потребе одржавања културних, спортских и других манифестација, организатор манифестације може на површини на којој се одржава манифестација поставити привремени, покретни тоалет у виду кабине са патронама које се празне.

Покретни тоалет из става 1. овог члана поставља се на основу одобрења које у форми решења издаје организациона јединице општинске управе Алибунар надлежна за комуналне послове. Решењем се одређује број и распоред постављања покретних тоалета у току трајања манифестације.

           Организатор манифестације је дужан да за све време трајања манифестације обезбеди:

1. санитарну, техничку и хигијенску исправност покретаног тоалета;

2. уредност, чистоћу и функционалност покретног тоалета.

 

Члан 63.

            Забрањено је:

1. прљање, писање графита, цртање, плакатирање и на било који други начин оштећење

комуналних објеката, уређаја и опреме и урбане опреме постављене на јавној површини или на делу фасаде објекта;

2. премештање или уклањање комуналне и урбане опреме;

3. спречавање постављања урбане опреме у складу са овом одлуком и идејним пројектом;

4. коришћење комуналних објеката, уређаја и опреме и урбане опреме постављене на јавнојповршини или на делу фасаде објекта супротно намени коју имају;

5. остављање ствари и других предмета на начин да се омета коришћење комуналних објеката, уређаја и опреме односно на други начин ометање њиховог коришћења,

6. прљање, писање графита, цртање, плакатирање и на било који други начин оштећење, уређаја

и инсталација за осветљавање објеката и амбијенталних целина, опреме и инсталација за декоративну расвету и комуналних објеката и опреме за оглашавање;

7. премештање или уклањање уређаја и инсталација за осветљавање објеката и амбијенталних целина, опреме и инсталација за декоративну расвету и комуналних објеката и опреме за оглашавање,

8. спречавање постављања уређаја и инсталација за осветљавање објеката и амбијенталних целина, опреме и инсталација декоративне расвет  и комуналних објеката и опреме за оглашавање у складу са овом одлуком и планом из члана 53. ове одлуке,

9. коришћење уређаја и инсталација за осветљавање објеката и амбијенталних целина, опреме и инсталација декоративне расвете и комуналних објеката и опреме за оглашавање супротно намени коју имају.

 

                                                                                                                 IX. НАДЗОР

 

Члан 64.

      Надзор над применом одредаба ове одлуке којима се уређује општа уређеност насељених места Општине Алибунар врши организациона јединица Општинске управе Алибунар надлежна за обављање комуналних послова.

 

Члан 65.

      Послове инспекцијског надзора над спровођењем ове одлуке и других општих и појединачних аката донетих на основу ове одлуке, врши орган општинске управе надлежан за инспекцијске послове путем комуналног инспектора.

 

Члан 66.

            Комунални инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и дужност да проверава да ли:

1.     површине у јавној својини и изграђено и неизграђено грађевинско земљиште које се користи као земљиште у јавној својини, користе се у складу са њиховом наменом, односно у складу са овом одлуком и другим прописима (члан 3.);

2.     да ли се за одржавање чистоће на површинама јавне намене предузимају мере организованог и техничког карактера (члан 5.);

3.     се одржава чистоћа на свим површинама јавне намене као и на комуналним објектима и уређајима (члан 9.);

4.     надлежно комунално предузеће врши организовано и редовно пражњење посуда за сакупљање отпада и корпи за отпатке у складу са динамиком изношења предевиђеном у Програму рада предузећа ( члан 9–24.);

5.     надлежно предузеће редовно одржава саобраћајне површине и изводи радове предвиђене годишњим планом и програмом (члан 26-27);

6.     се уклањање снега и леда врши у складу са овом одлуком (чл. 29-31.);

7.     се зеленило на површинама јавне намене одржава у складу са овов Одлуком  (чл. 32-35.);

8.     се јавне чесме и фонтане редовно одржавају  (члан 36-38);

9.     су улични канали и изграђени каналски пропусти очишћени и у функцији (члан 40.);

10.  да ли извођач грађевинских радова на комуналним објектима и уређајима на површинама јавне намене обезбеђује градилиште у складу са одредбама Одлуке (члан 42-45.);

11.  да ли правно или физичко лице користи део површине јавне намене за смештај огревног или грађевинског материјала у складу са издатим Одобрењем и са одредбама ове Одлуке (члан 45-46.);

12.  је урбана опрема постављена на јавној површини и на деловима фасада објеката у складу са овом Одлуком и Идејним пројектом (члан 47.);

13.  се урбана опрема постављена на јавној површини и на спољњем делу зграде одржава у исправном, уредном и чистом стању (члан 48.);

14.  су инсталације и уређаји за осветљавање објеката и амбијенталних целина у исправном, уредном и чистом стању (члан 49.);

15.  монтажно – демонтажни објекти постављају и одржавају у складу са одредбама ове Одлуке и са издатим Одобрењем (члан 49.);

16.  се урбана опрема поставља у складу са издатим Одоберењем (члан 50-62);

17.  се поштују забрањене радње наведене у овој Одлуци (члан 63).

 

Члан 67.

             У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да:

1)     наложи решењем да се уклони возило заустављено или паркирано супротно забрани из ове одлуке на јавној зеленој површини или на површинама које су посебним одлукама Општине проглашене за пешачку зону ;

2)     наложи решењем да се уклони возило које, супротно забрани из ове одлуке, заустављањем или остављањем на јавној површини, омета коришћење улице и паркиралишта, пешачке стазе и шеталишта, прилаза објектима, противпожарног пута, колског пролаза између стамбених зграда, интерне саобраћајнице и сл. ;

3)     нареди решењем да се површина у јавној својини и неизграђено грађевинско земљиште које се користи као земљиште у јавној својини  доведе у уредно и чисто стање;

4)     наложи решењем да се предмети остављени на јавној површини, који нису примерени њеној намени и којима се јавна површина доводи у неуредно стање, уклоне;

5)     наложи решењем да се на јавној површини одложен грађевински материјал, огрев и други материјал, односно остављен предмет уклони или да се за исто прибави одобрење надлежног органа, односно да се исти одложи у складу са издатим одобрењем;

6)     наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 30 дана за прибављање одобрења за раскопавање јавне површине, а ако извођач радова на раскопавању не прибави одобрење у остављеном року, да наложи решењем обустављање извођења радова и довођење раскопане површине у јавнојсвојини у првобитно односно техничко исправно стање, у складу са овом одлуком;

7)     наложи решењем извођачу радова на раскопавању јавне површине ради хитне интервенције, а за који се утврди да се не ради о хитним интервенцијама, поднесе захтев надлежном органу за издавање одобрења за раскопавање без одлагања;

8)     наложи решењем обуставу радова и одреди рок који не може бити дужи од 3 дана да усклади услове и начин извођења радова са условима датим у издатом одобрењу;

9)     наложи решењем довођење раскопане јавне површине у првобитно односно техничко исправно стање у складу са овом одлуком;

10)  наложи решењем уклањање снега и леда као и да се спољни делови зграде доведу у уредно и чисто стање;

11)    наложи решењем да се објекат, уређај или опрема постављена на спољни део зграде супротно овој одлуци или издатом одобрењу, уклони и да спољни део зграде доведе у првобитно односно технички исправно стање;

12)    наложи решењем прибављање одобрења за постављање на спољњем делу зграде објеката, уређаја и опреме за које се по овој одлуци прибавља одобрење у року који не може бити дужи од 30 дана, а ако се одобрење не прибави у остављеном року, да наложи решењем уклањање истих са спољних делова зграде и њено довођење у првобитно односно техничко исправно стање;

13)    наложи решењем да се објекат, уређај односно опрема постави на спољни део зграде, у складу са овом одлуком односно издатим одобрењем;

14)    наложи решењем да се отклони нарушени изглед зграде настао оштећивањем, исписивањем графита и другог натписа, цртежа или лепљењем плаката, прљањем или на други начин;

15)    наложи решењем да се објекат, уређај или опрема постављена на спољни део зграде доведе у исправно, уредно и чисто стање односно да њихов изглед доведе у стање одређено одобрењем;

16)    наложи решењем да се објекат, уређај или опрема по истеку периода на који је постављање на спољни део зграде одобрено, уклони у складу са одобрењем, односно да се спољни део зграде доведе у првобитно односно техничко исправно стање;

17)    наложи решењем да се постављени објекат, уређај односно опрема измести у складу са решењем надлежног органа;

18)    наложи решењем да се комунални објекти, уређаји и опрема постављени на јавној површини доведу у исправно, уредно и чисто стање;

19)    наложи решењем да се отвори на шахтовима и сливницима на јавној површини покрију

одговарајућим поклопцима, решеткама или другим затварачима;

20)    наложи решењем да се урбана опрема постави на јавну површину и на спољне делове зграде у складу са овом одлуком и планом постављања;

21)    наложи решењем да се урбана опрема постављена на јавној површини доведе у исправно, уредно и чисто стање;

22)    наложи решењем да се инсталације и уређаји за осветљавање објеката и амбијенталних целина доведу у исправно, уредно и чисто стање;

23)    наложи решењем да се декоративна расвета доведе у исправно, уредно и чисто стање односно да се уклони у складу са овом одлуком;

24)    наложи решењем да се комунални објекти и опрема за оглашавање постави на површини јавне намене и на део фасаде објеката у складу са овом одлуком;

25)    наложи решењем да се комунални објекти и опрема за оглашавање постављена на јавној површини и на спољне делове зграде доведе у исправно, уредно и чисто стање ;

26)    поднесе пријаву надлежном органу за учињено кривично дело;

27)    поднесе захтев за покретање прекршајног поступка;

28)    нареди спровођење других мера, у складу са овом одлуком;

29)    предузима друге мере утврђене овом одлуком.

            Уколико комунални инспектор, у вршењу инспекцијског надзора, уочи повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће одмах о томе, писаним путем, надлежни орган.

            У вршењу инспекцијског надзора, комунални инспектор је овлашћен да уђе у објекат, да тражи исправе у циљу идентификације лица, да узима изјаве од одговорних лица, фотографише или сачини видео снимак дела јавне површине, спољног дела зграде, мањих монтажних и других објеката, уређаја и опреме, комуналних објеката, уређаја и опреме и урбане опреме на јавним површинама као и да предузима друге радње везане за инспекцијски надзор, у циљу утврђивања чињеничног стања.

 

Члан 68.

           О жалбама на решење комуналног инспектора решава општинско веће.

 

Члан 69.

           У поступању комуналног инспектора по овлашћењу из члана 64. став 1. тачка 11) ове Одлуке комунални инспектор решењем налаже власнику зграде, односно скупштини станара зграде да изведе радове на довођењу спољних делова зграде у уредно и чисто стање.

           Решење из става 1. овог члана, садржи опис радова, рок у коме је власник зграде дужан да изведе радове, односно да закључи уговор о извођењу наложених радова.

           Рок за закључење уговора за извођење радова не може да буде дужи од 30 дана од дана пријема решења, а рок за завршетак радова одредиће се зависно од обима и сложености радова које је потребно извести, а не може да буде дужи од 60 дана од дана закључења уговора.

           Изузетно, на предлог власника зграде, комунални инспектор може да одобри продужење рока за извођење радова за најдуже 30 дана, ако оцени да је то оправдано због обима и сложености радова.

           У периоду од 1. новембра текуће до 1. марта наредне године, комунални инспектор може да одреди да рок за завршетак наложених радова почне да тече од 1. марта.

           Решење из става 1. овог члана доставља се власнику, а за зграде колективног становања, власницима и скупштини станара зграде.

 

Члан 70.

           У вршењу инспекцијског надзора над постављањем огласних средстава на отвореном простору (јавна површина и друга површина на коју се могу постављати огласна средства као што су: спољни делови зграде, стубови јавне расвете и др.) комунални инспектор ће решењем забранити оглашавање или вршење других активности када су започете или се обављају под условима или на начин забрањен или на други начин противан одредбама закона којим се уређује оглашавање и противан одредбама ове одлуке.

           Решењем из става 1. овог члана утврђује се рок и начин отклањања неправилности ако се исте могу отклонити, односно рок и начин за отклањање штетних последица које су настале извршењем активности која се решењем забрањује, као и уклањање средства оглашавања са површине у  јавној својини и друге површина на коју се могу постављати огласна средства.

           Рок из става 2. овог члана за отклањање неправилности не може бити дужи од 15 дана од дана уручења решења, а рок за отклањање штетних последица не може бити дужи од 30 дана од дана уручења решења из става 1. овог члана.

           Забрана изречена на начин из ст. 1. и 2. овог члана траје док се не отклоне утврђене неправилности, односно док се не отклоне штетне последице.

            Решење из става 1. овог члана доноси се у року од 48 сати од дана окончања поступка инспекцијског надзора.

           Против решења из става 1. овог члана може се изјавити жалба Оштинском већу општине Алибунар као другостепеном органу у року од три дана од дана достављања.

           Жалба из става 6. овог члана не одлаже извршење решења.

 

                                                                                                 XI.  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 71.

           Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице, физичко лице и одговорно лице 5 000,00 до 75 000,00 динара и предузетник 10 000,00 до 250 000,00 динара, ако:

1.     јавну зелену површину или саобраћајну површину која је намењена за кретање пешака или бицикала користи супротно њеној намени кретањем, заустављањем или паркирањем возила на истој;

2.     омета коришћење улице или другог општинског пута, пешачке комуникације, прилаз објектима, коришћење противпожарног пута, колског пролаза између стамбених зграда, интерне саобраћајнице, паркиралишта и сл. заустављањем или остављањем возила на јавној површини;

3.     не поступи по решењу да се површина јавне намене, неизграђено грађевинско земљиште које се користи као површина јавне намене, ограде и површине око зграда, доведу у уредно и чисто стање;

4.     јавну површину прља, баца на њу отпадке свих врста, наноси на њу нечистоћу и други материјал (блато, уље, мазиво и сл.) и на други начин доводи у неуредно и прљаво стање;

5.     остави на јавној површини предмет који није примерен њеној намени и којима се јавна површина доводи у неуредно стање;

6.     на површини у јавној намени исписује рекламе, графите и друге натписе или те површине на други сличан начин прља и оштећује;

7.     прави малтер и меша бетон, односно изводи друге радове на начин којим се проузрокује оштећење јавне површине;

8.     на улици, тргу и другој површини јавне намене и на површини у јавном коришћењу, продаје робу или врши друге делатности изван продајног објекта (продавница или привремених објеката и сл.), осим у случајевима када је то дозвољено овом одлуком, другим прописима општине или законом;

9.     оштећује или уклања затварач са отвора комуналне инфраструктуре;

10.  не поступи по решењу да се на јавној површини одложен огревни или грађевински материјал уклони или да се за исто прибави одобрење надлежног органа, односно да се исти одложи у складу са издатим одобрењем;

11.  не поступи по решењу да се прибави одобрење за раскопавање јавне површине у остављеном року;

12.  не поступи по решењу којим му је наложено да због раскопавања јавне површине ради хитне интервенције, поднесе захтев надлежном органу за издавање одобрења за раскопавање;

13.  не поступи по решењу којим се обустављају радови и одређује рок за усклађивање услова и начина извођења радова са условима датим у издатом одобрењу;

14.  не поступи по решењу да се раскопана јавна површина доведе у првобитно односно техничко исправно стање;

15.  раскопава јавну површину, осим у циљу раскопавања из члана 28. ове одлуке и у случају када је то дозвољено другим одлукама Општине или законом (члан 37.);

16.  не поступи по решењу о уклањању снега и леда као и да се спољни делови зграде доведу у уредно и чисто стање;

17.  не поступи по решењу да се радови на спољњим деловима зграде изводе у складу са овом одлуком односно издатим одобрењем;

18.  не поступи по решењу да спољни делови зграде буду осветљени у складу са овом одлуком;

19.  не поступи по решењу да се објекат, уређај или опрема постављена на спољни део зграде супротно овој одлуци или издатом одобрењу, уклони и да спољни део зграде доведе у првобитно односно технички исправно стање;

20.  не поступи по решењу да се објекат, уређај односно опрема постави, односно да се мурал ослика, на спољни део зграде, у складу са овом одлуком односно издатим одобрењем (чл. 43-52.);

21.  тресе тепих, столњак, постељину и друге ствари преко прозора, терасе односно балкона (члан 53. став 1.);

22.  не поступи по решењу да се са прозора, тераса, лођа и балкона уклоне ствари и предмети који нарушавају изглед зграде (члан 53. став 1.);

23.  оштећује, исписује графите и друге натписе, црта, лепи плакате, прља или на други начин нарушава изглед спољњег дела зграде;

24.  осликава мурал, или поставља натпис са називом пословног имена, заштитни или технички уређај, рекламни објекат или рекламну ознаку, витрину, држач за заставу и посуду са биљним засадом, на спољним деловима зграде на којима је забрањено осликавање односно постављање;

25.  не поступи по решењу да се отклони нарушени изглед зграде настао оштећивањем, исписивањем графита и другог натписа, цртежа или лепљењем плаката, прљањем или на други начин;

26.  не поступи по решењу да се објекат, уређај или опрема постављена на спољни део зграде доведе у исправно, уредно и чисто стање односно да њихов изглед доведе у стање одређено одобрењем;

27.  не поступи по решењу да се објекат, уређај или опрема по истеку периода на који је постављење на спољни део зграде одобрено, уклони у складу са одобрењем, односно да се спољни део зграде доведе у првобитно односно техничко исправно стање;

28.  не поступи по решењу да се постављени објекат, уређај односно опрема измести у складу са решењем надлежног органа;

29.  не поступи по решењу да се комунални објекти, уређаји и опрема постављени на јавној површини доведу у исправно, уредно и чисто стање;

30.  не поступи по решењу да се отвори на шахтовима и сливницима на јавној површини покрију одговарајућим поклопцима, решеткама или другим затварачима;

31.  не поступи по решењу да се урбана опрема постави на јавну површину и на спољне делове зграде у складу са овом одлуком и планом постављања;

32.  не поступи по решењу да се урбана опрема постављена на јавној површини доведе у исправно, уредно и чисто стање;

33.  не поступи по решењу да се инсталације и уређаји за осветљавање објеката и амбијенталних целина доведу у исправно, уредно и чисто стање;

34.  не поступи по решењу да се украси, инсталације и декоративна расвета доведу у исправно, уредно и чисто стање односно да се уклоне у складу са овом одлуком;

35.  не поступи по решењу да се комунални уређаји и урбана опрема за оглашавање постави на јавну површину и на спољне делове зграде у складу са овом одлуком и Идејним пројектом;

36.  не поступи по решењу да се комунални уређаји и урбана опрема за оглашавање постављена на јавној површини и на уличној фасади зграда у складу са овом одлуком и Идејним пројектом доведе у исправно, уредно и чисто стање;

37.  прља, исписује графите, црта, плакатира или на било који други начин оштећује комуналне објекте, уређаје или опрему или урбану опрему постављену на јавној површини или на спољни део зграде;

38.  премешта или уклања комуналну или урбану опрему;

39.  спречава постављање урбане опреме у складу са овом одлуком;

40.  користи комуналне објекте, уређаје и опрему и урбану опрему постављену на јавној површини или на спољни део зграде супротно намени коју имају;

41.  оставља ствари и друге предмете или на други начин омета коришћење комуналних објеката, уређаја и опреме;

42.  прља, исписује графите, црта, плакатира или на било који други начин оштећује уређаје и инсталацију за осветљавање објеката и амбијенталних целина, опрему и декоративну расвету и комуналне објекте и опрему за оглашавање;

43.  премешта или уклања уређаје и инсталацију за осветљавање објеката и амбијенталних целина, опрему, декоративну расвету и комуналне објекте и опрему за оглашавање;

44.  спречава постављање уређаја и инсталација за осветљавање објеката и амбијенталних целина, опреме, декоративну расвету и комуналних објеката и опрему за оглашавање у складу са овом одлуком;

45.  користи уређаје и инсталације за осветљавање објеката и амбијенталних целина, опрему и инсталације декоративне расвете и комуналне објекте и опрему за оглашавање супротно намени коју имају.

           За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 2.500 до 75.000 динара.

           За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 5.000 до 250.000 динара.

           За прекршаје из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 2.500 до 75.000 динара.

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 72.

            Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о комуналном реду и уређењу (''Службени лист општине Алибунар'', број 3/99, 2/02, 7/02, 10/05, 6/08 и 2/11).

 

Члан 73.

            Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу Општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНА АЛИБУНАР

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 352-5/15-06

Датум: 16. март 2015.г.

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

 

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81