gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2015/25
  • Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за утврђивање основаносњти захтева за утврђивање висине накнаде штете настале услед уједа грађана од стране напуштених животиња у општини Алибунар

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за утврђивање основаносњти захтева за утврђивање висине накнаде штете настале услед уједа грађана од стране напуштених животиња у општини Алибунар

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Општинско веће општине Алибунар на 77. седници одржаној дана 09. јула 2015. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА
КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВАНОСТИ ЗАХТЕВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ГРАЂАНА ОД СТРАНЕ НАПУШТЕНИХ ЖИВОТИЊА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
 
 
1.     Разрешања се Драгана Коматина, дипломирани правник и разрешени заменик председника општине Алибунар, функције члана Комисије за утврђивање основаности захтева за утврђивање висине накнаде штете настале услед уједа грађана од стране напуштених животиња у општини Алибунар (у даљем тексту: Комисија).
2.     Именује се Војислав Диклић, члан Општинског већа општине Алибунар, на функцију члана Комисије из тачке 1. oвог Решења.
3.     Мандат разрешеног члана Комисије престаје даном разрешења, а мандат новоизабраног члана почиње наредног дана од дана именовања и траје до истека мандата Комисије.
4.     Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-141/15-06
Датум. 09. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81