gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о престанку мандата одборника Скупштине општине Алибунар Владимиру Вујовићу

На основу члана 46. став 1. тачка 1. и члана 49. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ број 129/2007, 34/2010  - Одлука УС и 54//2011), чалана 40. став 1. тачка 33. и члана 117. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 107. Пословника Скупштине општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на предлог Мандатно – имунитетске комисије, на 35. седници Скупштине општине Алибунар од 01. јула 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
ВУЈОВИЋ ВЛАДИМИРУ
 
I
ВУЈОВИЋ ВЛАДИМИРУ, рођеном 1986. године, студенту из Селеуша, престаје мандат одборника у Скупштини општине Алибунар изабраном са изборне листе „ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ - СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА'', на изборима за одборнике Скупштине општине Албиунар од 06. маја 2012. године. .
 
II
Мандат одборника из тачке 1. овог Решења  престаје даном доношења овог Решења, односно од 01. јула 2015. године.
 
III
Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
О б р а з л о ж е њ е:
 
            Вујовић Владимир, одборник Скупштине општине Алибунар изабран на изборима за одборнике Скупштине општине Алибунар од 06. маја 2012. са изборне листе „ПОКРЕНИМО ОПШТИНУ АЛИБУНАР – ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ - СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА'', подео је Скупштини општине Алибунар оверену изјаву да подноси оставку на функцију одборника Скупштине општине Алибунар.
            Чланом 46. став 1. тачка 1. закона о локалним изборима прописано је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке, а чланом 49. став 1. истог Закона прописано је да на је одлуке скупштине јединице локалне самоуправе о престанку мандата одборника као и о потврђивању мандата новом одборнику допуштена жалба Управном суду.
.           Чланом 40. став 1. тачка 33. Статута општине Алибнар прописана је надлежност Скупштине општине Алибунар за доношење аката, а чланом 117. Статута прописано је која акта доноси Скупштина општине.
Чланом 107. Пословника Сккупштине општине Албиунар прописана су акта која доноси Скупштина општине Алибунар.
 
Поука о правном средству:
Против овог Решења допуштена је жалба Управном суду у року од 48. часова од дана доношења Решења Скупштине општине.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-112/201506
Датум: 01. јули 2015. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81