gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о радноправном статусу председника Скупштине општине

На основу члана 38. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 25. Пословника Скупштине општине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар на 35. седници одржаној дана 01. јула 2015. године доноси
 
О Д Л У К У
О РАДНОПРАВНОМ СТАТУСУ
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 
  1. Зузана Ђукић, председница Скупштине општине Алибунар је на сталном раду у Општини Алибунар.
  2. Зузани Ђукић припада право на накнаду за рад од дана именовања на функцију председника Скупштине општине Алибунар до дана заснивања радног односа у општини Алибунар.
  3. Даном заснивања радног односа у општини Алибунар престаје право на накнаду из тачке 2. ове Одлуке.
  4. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 112-14/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81