gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о радноправном статусу заменика председника Скупштине општине

На основу члана 38. став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 25. Пословника Скупштине општине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар на 35. седници одржаној дана 01. јула 2015. године доноси
 
О Д Л У К У
О РАДНОПРАВНОМ СТАТУСУ
ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
 
  1. Дејан Васиљевић, заменик председника Скупштине општине Алибунар, није на сталном раду у Општини Алибунар.
  2. Лице из тачке 1. Ове Одлуке има право на накнаду за рад од дана избора на функцију заменика председника Скупштине општине Алибунар.
  3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 112-15/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81