gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о образовању Комисије за утврђивање назива улица у општини Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 35. седници од 01. јула 2015. године доноси
 
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ НАЗИВА УЛИЦА У ОПШТИНИ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
        Образује се Комисија за утврђивање назива улица у општини Алибунар у саставу:
1.     Давор Петровић – председник,
2.     Владимир Зекавица – заменик председника,
3.     Власто Марић – члан,
4.     Марчел Клепан – члан,
5.     Златко Коларик – члан.
 
Члан 2.
        Задатак Комисије је да, на основу иницијативе, сачини предлог одлуке о утврђивању назива улица у насељеним местима општине Алибунар.
 
Члан 3.
        Иницијативу за утврђивање назива улица или промену назива улице могу покренути: Скупштина општине и њена радна тела, председник општине, општинско веће, најмање 1/3 одборника, месне заједнице, невладине организације, установе и грађани који су становници одређене улице. Иницијатива се подноси у писменом облику и мора бити образложена.
 
Члан 4.
       Комисија разматра иницијативу и обавештава подносиоца иницијативе о својој одлуци.
 
Члан 5.
       Када комисија прихвати иницијативу, сачињава предлог одлуке и доставља га на сагласност Министарству за државну управу и локалну самоуправу.
       По добијању сагласности, одлука се упућује Скупштини општине на доношење.
 
Члан 6.
       Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Члан 7.
        Ступањем на снагу ове Олдуке престаје да важи Одлука о образовању Комисије за утврђивање назива улица у општини (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 15/2014).
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-127/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81