gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Радног тела за праћење ефеката општинских одлука

На основу члана 45. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 35. седници од 01. јула 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ОБРАЗОВАЊУ РАДНОГ ТЕЛА
ЗА ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ОПШТИНСКИХ ОДЛУКА
 
I
       Образује се Радно тело за праћење ефеката општинских одлука у саставу:
1.     Биљана Враговић, секретар Скупштине општине – председник,
2.     Илија Пенца, помоћник председника општине – члан,
3.     Војислав Диклић, члан Општинског већа – члан,
4.     Вишња Стефановић Диклић, начелник Општинске управе – члан.
 
II
       Задатак Радног тела је да врши праћење ефеката општинских одлука у општини Алибунар:
-       анализом примене општинских одлука,
-       праћењем финансијских ефеката општинских одлука,
-       анализом препрека и тешкоћа у спровођењу општинских одлука,
-       подношењем иницијативе ради доношења нових аката, измене или укидања постојећих аката,
-       једном у три месеца подноси извештај о раду Скупштини општине.
 
III
         У циљу извршавања задатака из тачке II овог Решења, Радно тело може затражити извештаје и оцене од надлежних органа општинске управе као и од предузећа и установа чији је оснивач.
        Радно тело може разматрати иницијативе органа, служби и институција које су задужене за спровођење општинских одлука и на основу њихових иницијатива иницирати предлоге за доношење, измену или укидање појединих одлука.
 
IV
        Председник, заменик председника и чланови Радног тела имају право на накнаду за рад у месечном износу.
        Висину накнаде утврдиће Комисија за кадровска, административна питања и радне односе.
 
V
        Мандат председника, заменика председника и чланова Радног тела почиње да тече од дана именовања, односно од 01. јула 2015. године.
 
VI
        Даном доношења овог Решења престаје да важи Решење о образовању Радног тела за праћење ефеката општинских одлука (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 3/2015).
        Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-129/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81