gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар

На основу члана 12. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012), члана 32. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 39. Одлуке о промени оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ''Станоградња'' Алибунар које је извршило промену пословног имена у Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 8/2013), Скупштина општине Алибунар, на 35. седници одржаној дана 01. јула 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
1.     Разрешава се Оливер Филиповић функције члана Надзорног одбора Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар (у даљем тексту: Предузеће), у својству представникаоснивача.
2.     Именује се Вељко Кркобабић на функцију члана Надзорног одбора Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар, у својству представникаоснивача.
3.     Разрешењем са функције члана Надзорног одбора Предузећа лицу из тачке 1. oвог Решења престаје чланство у Надзорном одбору.
4.     Мандат новоизабраног члана Надзорног одбора траје до истека мандата Надзорног одбора Предузећа,а почиње да тече од дана ступања на снагу овог Решења, односно од 01. јула 2015. године.
5.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-9/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81