gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Дома здравља Алибунар

На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар на 35. седници одржаној дана 01. јула 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ДОМА ЗДРАВЉА АЛИБУНАР
 
1.     Разрешава се Гордана Томић функције члана Управног одбора Дома здравља Алибунар, из реда представника оснивача.
2.     Именује се Жива Лалић на функцију члана Управног одбора Дома здравља Алибунар, из реда представника оснивача.
3.     Мандат новоизабраног члана трајаће до истека мандата Управног одбора, а почиње да тече даном именовања, односно од 01. јула 2015. године.
4.     Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-14/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81