gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007 и 83/2014-др.закон) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015), Скупштина општине Алибунар, на 35. седници од 01. јула 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ''БРАТСТВО И ЈЕДИНСТВО'' АЛИБУНАР
 
1.     Разрешава се Зоран Стојиљковић функције члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар, именована из реда представника оснивача.
2.     Именује се Видосав Минић на функцију члана Школског одбора Основне школе ''Братство и јединство'' Алибунар, из реда представника оснивача.
3.     Мандат новоизабраног члана Школског одбора трајаће до истека мандата Школског одбора, а почиње да тече од дана именовања, односно од 01. јула 2015. године.
4.     Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-19/2015-06
Датум: 01. јул 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зузана Ђукић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81