gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о употреби средстава текуће буџетске резерве (нова апропријација)

На основу члана 69. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, … 142/2014), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014и 3/2015) и члана 9. Одлуке о буџету општине Алибунар за 2015. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 31/2014 и 10/2015), Општинско веће општине Алибунар на предлог председника општине Алибунар, а по прибављеном мишљењу Одељења за финансије Општинске управе општине Алибунар, на 76. седници одржаној дана 30. јуна 2015. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
(НОВА АПРОПРИЈАЦИЈА)
 
Члан 1.
         Из средстава текуће буџетске резерве буџета општине Алибунар, утврђених Одлуком о буџету општине Алибунар за 2015. годину (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 31/2014 и 10/2015), Раздео 2 – Председник општине, програмска активност 0602, функција 111, позиција 42, економска класификација 499 – текућа резерва, одобравају се средства у износу од 182.552,61 (словима: стоосамдесетдвехиљадепетстопедесетдваи61/100) динара за реализацију уговора о делу (Марина Вукашиновић) нето износ 50.000 динара за сваки месец појединачно – судска пресуда са припадајућом каматом на дан исплате. Поменута исплата је за период 01.01.-31.03.2015.г.
 
Члан 2.
         Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру Раздела 3 – Општинска управа, глава 3, програмска активност 1501-0001, функција 474, позиција 416 (нова апропријација), економска класификација  483 – Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела.
 
Члан 3.
         Корисник из члана 1. ове Одлуке обавезан је да користи наведена средства наменски – за намене за која се иста одобравају.
 
Члан 4.
         Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
Општинско веће
Број: 400-28/15-06
Датум: 30. јун 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81