gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о ресорном задужењу чланова Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 61. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011, 15/2014 и 3/2015) и члана 12. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012, 18/2012 и 3/2013), а на предлог председника општине, Општинско веће општине Алибунар на својој 75. седници одржаној дана 24. јуна 2015. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РЕСОРНОМ ЗАДУЖЕЊУ ЧЛАНОВА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         Задужују се чланови Општинског већа општине Алибунар за поједине области и послове из надлежности рада Општинског већа општине Алибунар, и то:
1.     за област привреде и туризма – Бошко Тијанић,
2.     за комуналну област, урбанизам и заштиту животне средине – Данијела Лончар,
3.     за област пољопривреде и руралног развоја – Синиша Гавранчић,
4.     за област социјалне заштите и здравство – Војислав Диклић,
5.     за област образовања, културе и информисања – Адријана Сфера,
6.     за област спорта и омладине – Тамара Радојичић,
7.     за област месних заједница, цивилног сектора и управа – Гордана Савић и Радован Дидановић,
8.     за област буџета и финансија – Оливер Филиповић.
 
Члан 2.
         Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-110/15-06
Датум: 24. јун 2015. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81