gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Програм пословања ЈКП ''Бунар'' Владимировац за 2015. годину

Јавно комунално предузеће
''БУНАР'' са п.о.
Број: 513
Датум: 15.12.2014.г.
В Л А Д И М И Р О В А Ц
 
На основу члана 26. И 41. Статута ЈКП ''БУНАР'' Владимировац, Надзорни одбор Предузећа, на предлог директора, донео је дана 16.12.2014.године следећу:
 
О Д Л У К У
 
Усваја се Програм пословања ЈКП ''БУНАР''' Владимировац за 2015. годину у свему према предложеном тексту.
 
Председник Надзорног одбора
Маја Станојевић, с.р.
 
 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
«Б У Н А Р» са п.о.
Број: 512
Датум: 15.12.2014.г.
В Л А Д И М И Р О В А Ц
 
 
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2015 ГОДИНУ
 
ОСНИВАЧ: ОПШТИНА АЛИБУНАР
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: АЛИБУНАР
ДЕЛАТНОСТ: 3600
МАТИЧНИ БРОЈ: 8432350
СЕДИШТЕ: ВЛАДИМИРОВАЦ, ЦАРА ЛАЗАРА 76
 
 
 
ВЛАДИМИРОВАЦ, 01.12.2014
 
С А Д Р Ж А Ј
 
 
 1. П Р О Ф И Л
- Историјат Предузећа
- Законски оквир
- Организациона структура
- Извори финансирања
 
 1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2015 ГОДИНУ
 
- Процена резултата за 2014 годину
- Анализа пословног окружења
- Процена ресурса јавног Предузећа
 
 1. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА
- Ценовна стратегија
- Позиционирање
- План промотивних активности
 
 1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ
 
 1. К А Д Р О В И
 
 1. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
 
 1. П Р И Л О З И
 
 
 
 1. П Р О Ф И Л
 
Јавно комунално предузеће «БУНАР» Владимировац, основано је Одлуком Општине Алибунар од 26.12.1994 године, и преведено у регистар привредних субјеката дана 08.07.2005 под бр. БД.34480/2005.
Предузеће је регистровано за обављање услуга од општег друштвеног интереса, односно за производњу и дистрибуцију воде за пиће,као своје основне делатности,као и пружанја услуга прикупљања и изношења смећа, чишћења септичких јама,кошења јавних и других површина, пијацама, услуге сахрањивања и пружања других услуга из оквира делатности за коју је регистровано.
Пословање Предузећа се уређује у складу са основним Законима – Законом о предузећима, Законом о раду и посебно Законом о јавним Предузећима и обављању делатности од општег интереса као и Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима.
Јавно комунално Предузеће «БУНАР» организовано је по организационим деловима: као економска јединица «ВОДОВОД» и Служба заједничких послова «ОПШТА СЛУЖБА».
Предузеће се у највећем делу финансира из сопствених средстава – продајом производа и услуга , али се повремено финансира и из средстава оснивача – буџета, уколико се ради о изграднји нових објеката, затим из самодоприноса грађана и средстава донације.
 
 1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2015 ГОДИНУ
 
План за 2015 годину, урађен је на основу показатеља и процене резултата пословања за 2014 годину. Према подацима којима Предузеће располаже до 30.09.2014 године и проценом до краја 2014 године, процењено је да ће Предузеће у потпуности остварити план за 2014 годину према ДАТОМ ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА.
Предузеће не поседује некретнине, изузев земљишта предвиђеног за гробље које је прибављено у IV кварталу 2006 године.
Објекти /бунари/ воде се зкњ. На Месну заједницу Владимировац док је опрема / пумпе, хлоринатори и др./ власништво Предузећа.
 
 1. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА
 
Предузеће нема маркетинг нити располаже подацима који би битно утицали на формирање цене услуга, већ се код формирања цена услуга руководимо односом цена појединих услуга у осталим комуналним Предузећима на територији Општине како не би дошло до великих одскакања у ценама појединих услуга. Цене услуга усклађујемо и са трошковима ел.енергије и горива које директно утичу на повећање цена услуга. Цене у просеку повећавамо једном годишње и трудимо се да цена услуге покрива цену коштања.
 
 1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ
- физички обим производње – услуга
 
Р.
бр
Назив произв. ус.
Јед. Мере
Остварено у 2013
План 2014
Процена
2014
План 2015
Индекс
5/4
Индекс
6/4
Индекс
7/6
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Произ.воде
М3
400
450
450
500
1,12
1
1,1
2.
Прод. водомера
ком
40
50
50
50
1.25
1,25
1,1
3.
Прод. гроб. места
ком
10
20
20
20
2
2
1

Укупан приход
 
Предузеће у 2015 години планира приходе у износу од 17.950.000,00 динара, а које подразумевају раст физичког обима услуга и раст цена услуга а у складу са очекиваним повећањем цена ел.енергије и горива.
Финансијско исказивање планираних прихода по наменама је следеће:
Р.бр.
Врста прихода
Остварено 2013
План 2014
Процена 2014
План 2015
Индекс
4/3
Индекс 5/3
Индекс 6/5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
вода
8.800.000
9.680.000
9.680.000
9.680.000
1.1
1.1
1
2.
смеће
750.000
820.000
820.000
980.000
1.09
1.09
1.19
3.
пијаца
350.000
380.000
380.000
250.000
1.08
1.08
0,65
4.
тезге
180.000
200.000
200.000
165.000
1.1
1.1
0,82
5.
јаме
120.000
130.000
130.000
115.000
1.08
1.08
1.08
6.
водомери
250.000
270.000
270.000
100.000
1.08
1.08
0,37
7.
Услуге сахрањивања
220.000
240.000
240.000
240.000
1.08
1.08
1
8.
Ванред.прих.
200.000
220.000
220.000
300.000
1.1
1.1
1.36
9.
Приходи кошењ
220.000
240.000
240.000
390.000
1.09
1.09
1.62
10.
Субвен. оснивача
- за ел.ен.
-анализа воде
-трош. намен. рачуна
2.650.000
2.915.000
320.000
 
2.915.000
320.000
 
2.915.000
350.000
55.000
1.1
1.1
1
11.
Субве. за депон.
350.000
400.000
400.000
400.000
1.14
1.14
1.1
12,
Субве. за учешћ.суфи. израд. проје. докум.
6.130.000
800.000
800.000
800.000
0.13
0.13
1
13.
Субве. за зоохигијену
365.540
1.210.000
1.210.000
1.210.000
2,18
2,18
1
 
УКУПНО: 17.950.000
 
Р А С Х О Д И – ТРОШКОВИ
Предузеће у 2015 години планира трошкове у укупном износу од 17.920.000,00 динара на следећи начин:
 
Р.
бр.
Врста прихода
Остварено 2013
План 2014
Процена 2014
План 2015
Индекс
4/3
Индекс 5/3
Индекс 6/5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Дуг за ел.ен.
1.890.000
1.890.000
1.890.000
1.890.000
1
1
1
2.
Ел.ен.
2.650.000
2.915.000
2.915.000
2.915.000
1,1
1,1
1
3.
зараде
5.100.000
5.600.000
5.600.000
5.600.000
1,09
1,09
1
4.
Одрж. бунара
430.000
470.000
470.000
470.000
1,09
1,09
1
5.
Анализа воде
290.000
320.000
320.000
350.000
1,10
1,10
1,09
6.
ПТТ трош.
40.000
50.000
50.000
50.000
1,25
1,25
1
7.
Серв. Водом.
400.000
450.000
450.000
450.000
1,12
1,12
1
8.
Трош. хлор.
120.000
130.000
130.000
150.000
1,08
1,08
1,15
9.
Ситан инвен.
100.000
110.000
110.000
120.000
1,1
1,1
1,09
10.
Одрж. Косач.
150.000
170.000
170.000
200.000
1,13
1,13
1,17
11.
Канц. Матер.
80.000
85.000
85.000
90.000
1,06
1,06
1,05
12,
Гориво за пут. возило
350.000
385.000
385.000
120.000
1,1
1,1
0,31
13.
Гориво тер. Воз.
530.000
580.000
580.000
580.000
1,09
1,09
1,1
14
Гор.за кошење
 
 
 
260.000
 
 
 
15
Путн. Трошк.
72.000
80.000
80.000
80.000
1,1
1,1
1
16
Серв. ПП ап.
14.000
15.000
15.000
15.000
1,07
1,07
1
17
Репрезент.
45.000
50.000
50.000
50.000
1,1
1,1
1
18
Тр.одр.нам. рачуна
50.000
55.000
55.000
80.000
1,1
1,1
1,45
19
Изр. прој. докум. суфин.
 
800.000
800.000
800.000
0
0
1
20
Прем. Осиг.
220.000
240.000
240.000
350.000
1,09
1,09
1,45
21
Отпр.
Солид. помоћ
Јубил. Нагр.
 
- 40.000
 
- 45.000
 
- 45.000
 
- 50.000
0
1,12
0
0
1,12
0
0
1,1
0
22
Кам.за ел.ен.
220.000
240.000
240.000
240.000
1,09
1,09
1
23
Одрж. Гроб.
390.000
430.000
430.000
450.000
1,10
1,10
1,04
24
Остал. Трош.
200.000
220.000
220.000
220.000
1,1
1,1
1
25
Трош. уговор. о прив. повр. посл.
270.000
300.000
300.000
350.000
1,1
1,1
1,16
26
Трош. одрж. терет. возил.
320.000
350.000
350.000
400.000
1,09
1,09
1,14
27
Ванр. Расх.
100.000
130.000
130.000
200.000
1,09
1,09
1,53
28
Трош. чишћ. Депон.
350.000
400.000
400.000
4000.000
1,14
1,14
1
29
Трош. зараде зоохиг.
 
 
1.210.000
1.210.000
0
0
1
 
УКУПНО: 17.920.000,00
 
 1. К А Д Р О В И
 
У току 20143 године, у Предузећу је било стално запослено 10 радника. У другој половини 2014 због испуњења услова један радник одлази у пензију.
На основу овога, Предузеће ће у 201 години имати 9 стално запослених радника, од којих 5 радника у производњи и пружању услуга а три радника у администрацији и један у служби зоохигијене.
 
КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА РАДНИКА У 2015 години
 
Ред. бр.
Квалиф. структ
План 2014
Процена 2014
План 2015
Индекс 4/3
Индекс 5/4
1
2
3
4
5
6
7
1.
НК
2
2
2
1
1
2.
КВ
3
3
3
1
1
3.
ССС
2
2
2
1
1
4.
ВШС
1
1
 
1
1
5.
ВС
1
1
2
0
2
 
СТРУКТУРА РАДНИКА ПО ГОДИНАМА СТАРОСТИ
 
Ред. бр.
Старос.струк.
План 2014
Процена 2014
План 2015
Индекс 4/3
Индекс 5/4
1
2
3
4
5
6
7
1.
До 20 год.
1
1
 
1
0
2.
Од 20-30 г.
5
5
3
1
0,6
3.
Од 30-50 г.
3
3
4
1
1,3
4.
Преко 50 г.
1
1
3
1
2
 
СТРУКТУРА РАДНИКА ПО ГОДИНАМА СТАЖА
Ред. бр
Структ.по стажу
План 2014
Процена 2014
План 2015
Индекс 4/3
Индекс 5/4
1
2
3
4
5
6
7
1.
До 1 год.
0
0
0
0
0
2.
Од 1-5 год
3
3
2
1
0,66
3.
Од 5-10
1
1
2
1
2
4.
Од 10-15
2
2
2
1
1
5.
Од 15-20
1
1
1
1
1
6.
преко 20
2
2
2
1
1
 
Дефицитарни кадрови у Предузећу су углавном стручни кадрови- водоинсталатери са радним искуством преко 5 година.
 
ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2015 ГОДИНИ
 
Предузеће у 2015 години планира инвестиције и то постављање ограде на постојећој депонији већ у пролеће чим временске прилике то дозволе, као и довођење хидранта. Такође се планира и постављање ограде на гробљу чији смо ми власници као и изградња нових опсега гробних места. Такође се планира и адаптација бунара на колонији како би се побољшало снабдевање грађана пијаћом водом, куповина хидрофорске посуде, поправка и кречење кућице на бунару.
У 2015 години предузеће планира израду пројектне документације за уличну водоводну мрежу у насељу Владимировац.
Субвенцију оснивача ће ово предузеће поред плаћања ел.енергије користити и за плаћање анализе воде као и трошкова одржавања платног промета наменског подрачуна за 2015 годину.
На бунарима се планира комплетна замена свих склопки у црпним станицама.
Уколико финансије то дозвољавају, планира се и поправка санитарног чвора на пијаци.
 
6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
 
Предузеће «БУНАР» Владимировац, процењује да ће у потпуности остварити план за 2013 годину према поднетом Програму пословања за 2014 годину.
 
ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2015 години
 
Предузеће је у 2014 години планирало инвестицију- постављање ограде на депонији и гробљу, довођење хидранта, адаптација бунара на колонији, поправка и адаптација кућице на бунару и куповина хидрофорске посуде, изградња нове јаме за депоновање смећа и насипање пута до постојеће депоније. Од свега планираног успели смо само да урадимо изградњу нове јаме за депоновање смећа и да пустимо у рад базен са пијаћом водом.
Такође, у 2014 години урађена је бетонска стаза на гробљу ширине 1м и дужине 20м.
У 2015 години планирамо наставак инвестиција које нису остварене у 2014 годиникао и израду пројектне документације за уличну водоводну мрежу.
 
Ред.број
Назив
објекта
Остварено
2013
План 2014
Процена 2014
План
2015
Индекс 4/3
Индекс 5/3
Индекс 6/5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Израда прој.док.
 
800.000
 
800.000
0
0
0
2
Ограђ.депоније
 
550.000
 
550.000
0
0
0
3.
Ограђ.робља
 
550.000
 
550.000
0
0
0
4.
Адаптација бунара
 
660.000
 
660.000
0
0
0
 
ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА
 
Ред.број
 
Остварено
2013
План 2014
Процена 2014
План
2015
Индекс 4/3
Индекс 5/3
Индекс 6/5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Грађ.обј.
-
-
-
-
-
 
 
2.
опрема
600.000
660.000
 
660.000
1,1
0
0
3.
остало
200.000
220.000
 
220.000
1
0
0
 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
 
Предузеће се финансира највећим делом из сопствених средстава – продајом производа и услуга, а током године оснивач из буџета преноси одређена средства.
 
Ред.број
Извори
Остварено
2013
План 2014
Процена 2014
План
2015
Индекс 4/3
Индекс 5/3
Индекс 6/5
1.
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Сопств.сред.
 
880.000
 
 
0
0
0
2.
Буџет општ.
 
5.700.000
 
1.200.000
0
0
0
 
На основу напред изложеног и процене да ћемо ову годину завршити са остварењем плана у потпуности и са позитивним резултатом, ми ћемо се са своје стране трудити да и овај Програм за 2015 годину у потпуности остваримо тако што ћемо све своје обавезе и задатке обављати савесно, ажурно и квалитетно како бисмо на тај начин задовољили и грађане овог насељеног места и Вас као оснивача.
 
Председник Надзорног одбора
ЈКП «БУНАР» Владимировац
Маја Станојевић, с.р.
Д и р е к т о р ЈКП «БУНАР»
Гајић Рипсиме, дипл.инг.грађ., с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81