gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Програм пословања ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа за 2015. годину

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
''СЕВЕР ИЛАНЏА''
Број: 227
Датум: 13.12.2013.г.
 
 
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2015. ГОДИНУ
 
 
ОСНИВАЧ: ОПШТИНА АЛИБУНАР
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: АЛИБУНАР
ДЕЛАТНОСТ: 3600
МАТИЧНИ БРОЈ: 20644419
СЕДИШТЕ: ИЛАНЏА, Светог Савет бр. 2
Иланџа,15.11.2014.год.
 
 
 
 
 
С А Д Р Ж А Ј
 
 
 1. П Р О Ф И Л
- Историјат Предузећа
- Законски оквир
- Организациона структура
- Извори финансирања
 
 1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2015 ГОДИНУ
 
- Процена резултата за 20154 годину
- Анализа пословног окружења
- Процена ресурса јавног Предузећа
 
 1. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА
- Ценовна стратегија
- Позиционирање
- План промотивних активности
 
 1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ
 
 1. К А Д Р О В И
 
 1. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
 
 1. П Р И Л О З И
 
 
 1. П Р О Ф И Л
 
Јавно комунално предузеће ''Север Иланџа'' основано је Одлуком Општине Алибунар (Сл.лист 1/2010).
Предузеће је регистровано за обављање услуга од општег друштвеног интереса, односно за производњу и дистрибуцију воде за пиће,као своје основне делатности,као и пружанја услуга прикупљања и изношења смећа, чишћења септичких јама,кошења јавних и других површина, пијацама, услуге сахрањивања и пружања других услуга из оквира делатности за коју је регистровано.
Пословање Предузећа се уређује у складу са основним Законима – Законом о предузећима, Законом о раду и посебно Законом о јавним Предузећима и обављању делатности од општег интереса као и Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима.
Јавно комунално предузеће ''Север Иланџа'' организовано је без организационих делова.
Предузеће се у највећем делу финансира из сопствених средстава – продајом производа и услуга , али се повремено финансира и из средстава оснивача – буџета.
 
 1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2015 ГОДИНУ
 
План за 2014 годину, урађен је на основу показатеља и процене резултата пословања за 2014 годину. Према подацима којима Предузеће располаже до 30.09.2014 године и проценом до краја 2014 године, процењено је да ће Предузеће у потпуности остварити план за 2014 годину према датом ПРОГРАМУ ПОСЛОВАЊА.
Предузеће не поседује некретнине јер је комплетна водоводна мрежа и бунари воде на Месну Заједницу Иланџа и на Месну заједницу Добрица са којом имамо Уговор о међусобној сарадњи.
 
 1. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА
 
Предузеће нема маркетинг нити располаже подацима који би битно утицали на формирање цене услуга, већ се код формирања цена услуга руководимо односом цена појединих услуга у осталим комуналним Предузећима на територији Општине како не би дошло до великих одскакања у ценама појединих услуга. Цене услуга усклађујемо и са трошковима ел.енергије и горива које директно утичу на повећање цена услуга. Цене у просеку повећавамо једном годишње и трудимо се да цена услуге покрива цену коштања.
 
 1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ
Р.бр
Назив произв.ус.
Јед. мере
Остварено у 2013
План 2014
Процена 2014
План 2015
Индекс 5/4
Индекс 6/4
Индекс 7/6
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Произ.воде
М3
500
500
500
500
 
 
 
2.
Прод. Водомера
ком
100
200
200
100
 
 
 
3.
Прод. гроб. места
ком
30
30
30
30
 
 
 
- физички обим производње – услуга
 
 
Укупан приход
 
Предузеће у 2015 години планира приходе у износу од 11.180.000,00 динара, а које подразумевају раст физичког обима услуга и раст цена услуга а у складу са очекиваним повећањем цена ел.енергије и горива.
 
Финансијско исказивање планираних прихода по наменама је следеће:
Р.
бр.
Врста прихода
Остварено 2013
План 2014
Процена 2014
План 2015
Индекс
4/3
Индекс 5/3
Индекс 6/5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
вода
4.374.000
5.910.000
5.910.000
6.000.000
 
 
 
2.
смеће
1.026.000
1.350.000
1.350.000
1.350.000
 
 
 
3.
пијаца
200.000
350.000
350.000
350.000
 
 
 
4.
тезге
80.000
100.000
100.000
100.000
 
 
 
5.
јаме
 
 
 
 
 
 
 
6.
Водомери
354.000
250.000
250.000
200.000
 
 
 
7.
Прих.оснив. (субвенције)
2.410.000
1.950.000
1.950.000
2.430.000
 
 
 
8.
Погр. услуге
220.000
300.000
300.000
250.000
 
 
 
9.
Ван. Приходи
265.000
310.000
310.000
300.000
 
 
 
10.
Приходи од кошења
180.000
250.000
250.000
200.000
 
 
 
 
УКУПНО: 11.180.000,00
НАПОМЕНА: Приход оснивача – субвенције- су у смислу плаћања рачуна за струју, анализу воде и одржавање наменског подрачуна у платном промету у висини од 40.000,00 дин.
 
Р А С Х О Д И – ТРОШКОВИ
Предузеће у 2015 години планира трошкове у укупном износу од 11.152.000,00 динара на следећи начин:
Р.
бр
Врста расхода
Остварено 2013
План
2014
Процена 2014
План
2015
Индекс 4/3
Индекс 5/3
Индекс 6/5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Елек.Енергија
1.800.000
1.400.000
1.400.000
1.800.000
 
 
 
2
зараде
3.760.000
5.350.000
5.350.000
5.350.000
 
 
 
3
Одрж.бунара
230.000
250.000
250.000
250.000
 
 
 
4
Анализа воде
560.000
500.000
500.000
630.000
 
 
 
5
Птт трош.
72.000
72.000
72.000
72.000
 
 
 
6
Серв. водом.
200.000
200.000
200.000
200.000
 
 
 
7
Трош. хлора
250.000
250.000
250.000
250.000
 
 
 
8
Ситан инв.
 
 
 
30.000
 
 
 
9
Одрж. косач.
 
 
 
100.000
 
 
 
10
Канц. матер.
50.000
50.000
50.000
50.000
 
 
 
11
Горив. за пут. возило
200.000
200.000
200.000
200.000
 
 
 
12
Гор. тер.воз.
450.000
500.000
500.000
500.000
 
 
 
13
Одрж . нам.
подрачуна
 
 
 
40.000
 
 
 
14
Серв. ППапа
 
 
 
10.000
 
 
 
15
Репрезентац.
30.000
30.000
30.000
50.000
 
 
 
16
Инвес.улаг.
 
 
 
200.000
 
 
 
17
Прем. осигурања
300.000
300.000
300.000
300.000
 
 
 
18
Отпр .,
сол. пом.,
Јубил.Награде
 
 
 
 
 
 
 
19
Камата на ел.ене.
 
 
 
200.000
 
 
 
20
Одрж. гробљ.
250.000
250.000
250.000
250.000
 
 
 
21
Остали трошкови
 
 
 
200.000
 
 
 
22
Трош.угов. о привр.повр. посл.
270.000
360.000
360.000
390.000
 
 
 
23
Трош.одрж.
терет.возила
60.000
80.000
80.000
80.000
 
 
 
УКУПНО: 11.152.000,00
РАЗЛИКА: 28.000,00
 
 1. К А Д Р О В И
 
У току 2014 године, у Предузећу је било стално запослено 7 (седам) радника.
Предузеће у 2015-ој години планира ангажовање радника по уговору о делу.
 
КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА РАДНИКА У 2015 години
Р. бр.
Квалиф. структ
План 2014
Процена 2014
План 2015
Индекс 4/3
Индекс 5/4
1
2
3
4
5
6
7
1.
НК
3
3
3
 
 
2.
КВ
1
1
1
 
 
3.
ССС
5
5
5
 
 
4.
ВШС
 
 
 
 
 
5.
ВС
 
 
 
 
 
 
СТРУКТУРА РАДНИКА ПО ГОДИНАМА СТАРОСТИ
Р.бр.
Старос. струк.
План 2014
Процена 2014
План 2015
Индекс 4/3
Индекс 5/4
1
2
3
4
5
6
7
1.
До 20 год.
 
 
 
 
 
2.
Од 20-30 г.
4
4
4
 
 
3.
Од 30-50 г.
6
6
6
 
 
4.
Преко 50 г.
 
 
 
 
 
 
СТРУКТУРА РАДНИКА ПО ГОДИНАМА СТАЖА
Р.бр
Структ. по стажу
План 2014
Процена 2014
План 2015
Индекс 4/3
Индекс 5/4
1
2
3
4
5
6
7
1.
До 1 год.
 
 
 
 
 
2.
Од 1-5 год
2
4
4
 
 
3.
Од 5-10
2
2
2
 
 
4.
Од 10-15
2
2
2
 
 
5.
Од 15-20
1
1
1
 
 
6.
преко 20
 
1
1
 
 
 
Дефицитарни кадрови у Предузећу су углавном стручни кадрови - водоинсталатери са радним искуством преко 5 година.
 
ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2015 ГОДИНИ
 
Предузеће у 2015-ој години планира инвестиције као што је опремање новог бунара и замена дотрајале уличне мреже.
 
На основу напред изложеног и процене да ћемо у потпуности остварити план за 2014.годину, трудићемо се да све своје обавезе и задатке обављамо савесно, ажурно и квалитетно како бисмо на тај начин задовољили и грађане ова два насељена места - Иланџа и Добрица и вас као осниваче.
 
Председник Надзорног одбора
Зоран Ћосић, с.р.
За ЈКП Север Иланџа
В.д. директора Дарко Николић, с.р

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81