gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Програм пословања ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар за 2015. годину

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ
ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
БРОЈ: 541/2014
ДАНА: 12.12.2014. године
 
 
Надзорни одбор ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар на седници дана 17.12.2013. године доноси
 
О Д Л У К У
 
Прихвата се предлог Програма пословања ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар са предлогом финансијског плана за 2015. годину без примедби.
Предлог Програма пословања ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар за 2015.г. доставити оснивачу – Скупштини општине Алибунар на разматрање.
 
ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Пенца Стеван, с.р.
 
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
 
ПРЕДЛОГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''
ЗА 2015. годину
 
ОСНИВАЧ: ОПШТИНА АЛИБУНАР
ПОСЛОВНА БАНКА: Банка Поштанска штедионица а.д. Београд
ДЕЛАТНОСТ: 4311
МАТИЧНИ БРОЈ: 08407487
 
Алибунар, децембар 2014. године
 
С А Д Р Ж А Ј:
 
 1. П Р О Ф И Л
 • Историјат Предузећа
 • Законски оквир
 • Организациона структура
 • Извори финансирања пословања
 1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ
 • План пословања за 2015. годину
 • Анализа пословног окружења
Одлука СО Алибунар о повереним пословима
- Одлука о буџету СО Алибунар
 1. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА
 • Ценовна стратегија
 • Позиционирање
 • План промотивних активности
 1. К А Д Р О В И
 2. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
 • План прихода и расхода за 2015.
 • Аналитички преглед преноса средстава из буџета
 • Зараде и издаци – План 2015
 1. ПРИЛОЗИ
 • 6.1. Планирана зарада за 2015.
 • 6.2. Дневнице и путни трошкови у 2015.
 • 6.3. Уговор о делу у 2015.
 • 6.4. Управни Одбор у 2015.
 
 1. ПРОФИЛ
 
ИСТОРИЈА ПРЕДУЗЕЋА
 
Одлуком о промени оснивачког акта Одлуке о оснивању Јавног предузећа за стамбене услуге, грађевинско земљиште и путеве ''Станоградња'' Алибунар које је извршило промену пословног имена у Јавно предузеће ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар (Сл.лист општине Алибунар, бр. 8/2013)
Претежна делатност Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар је: 43.11 – Рушење објеката.
Осим наведене претежне делатности Јавно предузеће обавља и друге делатности утврђене Одлуком о промени оснивачког акта Јавног предузећа бр. 023-5/13-06-01 од 22.02.2013.г. и то:
 •  
41.10
Разрада грађевиснких пројеката
 •  
41.20
Изградња стембених и нестамбених зграда
 •  
42.11
Изградња путева и аутопутева
 •  
42.13
Изградња мостова и тунела
 •  
42.22
Изградња електричних и телекомуникационих водова
 •  
42.91
Изградња хидротехничких објеката
 •  
42.99
Изградња осталих непоменутих грађевина
 •  
43.29
Остали инсталациони радови у грађевинарству
 •  
39.00
Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
 •  
42.21
Изградња цевовода
 •  
43.99
Остали непоменути специфични грађевински радови
 •  
43.22
Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
 •  
70.10
Управљање економским субјектом
 •  
70.22
Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
 •  
71.11
Архитектонска делатност
 •  
71.12
Инжењерске делатности и техничко саветовање
 •  
46.76
Трговина на велико и мало осталим полупроизводима
 •  
68.20
Изнајмњивање властитих или изнајмљивање некретнина и управљање њима
 •  
43.12
Припрема градилишта
 •  
49.41
Друмски превоз терета
 •  
81.10
Услуге одржавања објеката
 •  
81.22
Услуге осталог чишћења зграда и опреме
 •  
81.29
Услуге осталог чишћења
 •  
81.30
Услуге уређења и одржавања околине
 •  
96.09
Остале непоменуте личне услужне делатности
 •  
52.11
Производња металних конструкција и делова конструкција
Јавно предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
 
ЗАКОНСКИ ОКВИРИ
 
Закони који имају утицај на рад ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар су:
 1. Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр. 119/2012)
 2. Закон о становању (Сл.гласник РС, бр. 50/92 ... 101/2005 и 99/2011)
 3. Закон о јавним путевима (Сл.гласник РС, бр. 101/05)
 4. Закон о планирању и изградњи (Сл.гласник РС, бр. 72/2009, 81/2009 (испр.), 64/2010 (УС РС) и 24/2011)
 5. Закон о јавној својини (Сл.гласник РС, бр. 72/2011)
 6. Закон о хипотеци (Сл.гласник РС, бр. 115/2005)
 7. Закон о раду (Сл.гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/2013)
 8. Закон о привредним друштвима (Сл.гласник РС, бр. 36/11 и 99/2011)
 9. Закон о јавним набавкама (Сл.гласник РС, бр. 124/2012)
 10. Закон о одржавању стамбених зграда (Сл.гласник РС, бр. 44/1995, 46/1998, 1/2001 (УС РС), 101/2005, 27/2011 (УС РС) и 88/2011)
 11. Уредба о начину и контроли обрачуна зарада у Јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр. 5/06).
 
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
 
Предузеће је организовано као јединствена целина без организационих облика.
Унутрашња организација ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар сачињена је на основу Одлуке о оснивању и Статута ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар, ради обављања послова поверених Одлуком о оснивању Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар.
Систематизацијом радних места систематизовано је 7 радних места са предвиђених 9 извршиоца, следеће стручне спреме:
 
1. директор
всс всс
-дипл.инж.
2. шеф рачуноводства
всс/ссс
- економиста
3. референт за правне послове
всс
- дипл.правник
4. референт за планирање,пројектовање и надзор
всс
- дипл.инж. грађ.
- 2 дипл.инж .арх.
5. референт за путеве и инвестиције
всс
- дипл.инж.
6. књиговођа, аналитичар и обрачунски радник
ссс
- економиста са ссс
7. референт за станове, пројектовање и надзор
ссс
- грађ.техничар
 
Од систематизованих 9 извршилаца попуњено је 6 извршилаца.
 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
 
Предузеће се финансира из сопствених прихода и делом из буџета општине Алибунар као корисници јавних средстава (КЈС-8) буџета општине Алибунар.
 
 
 1. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2015.
 
 • Процена извршења Плана за 2014. годину,
 • Одлука о оснивању,
 • Одлука Скупштине општине Алибунар о поверавању одређених послова ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар, број: 23-31/2014-06-01 од 13.06.2014.год.
 
 
3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА
 
ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА
 
 • за поверене послове закупа стамбеног простора у власништву општине и привредних субјеката утврђује се на основу Упутства о начину утврђивања закупнине.
 • за пословни простор утврђује се одлуком Управног одбора на основу јавног надметања за давање простора у закуп узимајући у обзир кретање закупнина за такве и сличне просторе у окружењу.
 • Остали послови поверени Одлуком о поверавању послова ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар обавља се у име и за рачун оснивача односно општину Алибунар изналажењем најповољнијег извођача и пружаоца услуга из ове области повереног посла.
 • у делу пружања услуга за трећа лица (привреда и грађанство) базира се на закону понуде и тражње (то значи да своје слободне кадровске капацитете у датом тренутку најефикасније упошљава и са тиме остваримо приход кроз пружање услуга). Овде се пре свега мисли на послове пројектовања, извођења и пружања услуга у току извођења стручног надзора и припреми и вођењу поверених Инвестиција.
 
4. КАДРОВИ
 
У Јавном предузећу ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар има укупно 6 запослених радника од тога:
1. дипл.инж.грађ.са положеним стручним испитом и две лиценце ................................... 1
2. дипл.инж.организације рада......................................................................................... 1
3. дипл.правник ............................................................................................................... 1
4. економски техничар ..................................................................................................... 2
5. дипл.инг.архитектуре ................................................................................................... 1
Укупно запослених ... 6 радника
 
Школска спрема
године стажа
године старости
 • дипл.инж.грађ.
 • дипл.инж.организације рада
 • дипл.правник
 • економски техничар
 • економски техничар
 • дипл.инг.архитектуре
35
35
34
36
33
18
 
60
61
57
56
53
48
 
 
Зараде запослених утврђују се Уредбом о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр. 5/06) и Правилником о платама, накнадама и другим примањима у ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар.
 
 
5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
 
Финансијски план за 2015. годину сачињен је по програмском буџету – сектор 7 – а на основу плана за 2014. и процене реализације истог као и пројекције плана за 2015. годину.
 
 
ПРЕДЛОГ ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА
ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
ЗА 2015. ГОДИНУ
 
 
А. СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА – КЈС
 
ПРИХОДИ
I.
Из БУЏЕТА као Корисник Јавних Средстава
 
1.
Зараде старозапослених (6)
5.438.017,00
2.
Порези и доприноси на зараде ст.запослених (6)
973.425,00
 
Свега (1+2)
6.411.442,00
3.
Зарада новозапослених (1)
807.000,00
 
Порези и допр.за зараде новозапослених
144.456,00
 
Свега:
951.456,00
4.
Стални трошкови стручне службе
1.348.000,00
 
УКУПНО ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
8.710.898,00
 
РАСХОДИ
I.
РАСХОДИ из БУЏЕТА - као КЈС
 
1.
Зараде старозапослених (6)
5. 438.017,00
2.
Порези и доприноси на зараде ст.запослених (6)
973.425,00
 
Свега (1+2)
6.411.442,00
3.
Зарада новозапослених (1)
807.000,00
 
Порези и допр.за зараде новозапослених
144.456,00
 
 
951.456,00
4.
Стални трошкови стручне службе
1.348.000,00
 
3.1. (5130) Ел.енергија посл.прост.
140.000,00
 
3.2. (5131) Гас пос.простор
80.000,00
 
3.3. (5312) Телефони
90.000,00
 
3.4. (5524) Осигурање запослених
30.000,00
 
3.5. (5529) Каско осигурање аута
16.000,00
 
3.6. (5503) Комуналије
50.000,00
 
3.7. (5506) Стручна литература
100.000,00
 
3.8. (5121) Канцеларијски материјал
30.000,00
 
3.9. (5133) Гориво за аутомобил
180.000,00
 
310. (5593) Накнада за одводњавање
26.000,00
 
3.11. (5592) Одржавање осн.средстава
100.000,00
 
3.12. (0232) Куповина опреме
30.000,00
 
3.13. (4192) Лизинг аута - ануитет
130.000,00
 
3.14. (4192) Лизинг аута - камата
5.000,00
 
3.15. (5260) Дневница Упр. одбра
70.000,00
 
  1. (5531) Платни промет
21.000,00
 
3.17.(5599) Судски трошкови
150.000,00
 
  1. (5590) Ревизија
100.000,00
 
Свега 5.:
1.348.000,00
 
УКУПНО РАСХОДИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА = 8.710.898,00
 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
1.
ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА ...........................................................
8.710.898,00
2.
РАСХОДИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ...................................
8.710.898,00
 
 
Б. СОПСТВЕНА СРЕДСТВА
 
I.
ПРИХОДИ
 
1.
Закуп
1.000.000,00
2.
Пројектовање према трећим лицима
500.000,00
3.
Остали приходи
283.600,00
 
УКУПНО ПРИХОДИ
1.783.600,00
 
РАСХОДИ
 
II.
РАСХОДИ ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА
 
 
5130
Електрична енергија (закупци)
100.000,00
 
5314
Трошкови доставе – пос.маркице
30.000,00
 
5520
Осигурање зграда (станова)
60.000,00
 
5629
Камате
10.000,00
 
5591
Таксе
35.000,00
 
5549
Чланарине инж.коморама
8.000,00
 
5530
Платни промет
30.000,00
 
5510
Репрезентација
70.000,00
 
5508
Оглашавања
70.000,00
 
5339
Накнада – ЈП Путеви Србије
20.000,00
 
5320
Одржавање осн.средстава
100.000,00
 
5299
Дневнице за служ.путовања
90.000,00
 
5296
Путни трошкови са и на посао
105.000,00
 
5599
Нематеријални трош. (од откупа станова 95%)
200.000,00
 
5509
Геодетске услуге
30.000,00
 
5599
Регистрација служ.аутомобила
15.000,00
 
5505
Стручне улсуге – пос.тех.сарадња
200.000,00
 
5121
Солидарне помоћи
84.000,00
 
5599
Уговор о делу
92.600,00
 
5592
Ситан инвентар
50.000,00
 
5292
Јубиларна
192.000,00
 
5290
Отпремнина
192.000,00
 
 
Свега расходи II.
1.783.600,00
РЕКАПИТУЛАЦИЈА СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА
1.
ПРИХОДИ УКУПНО ...............................................................................
1.783.600,00
2.
РАСХОДИ УКУПНО ...............................................................................
1.783.600,00
 
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
 
ПРИХОДИ УКУПНО (А+Б) .............................................................................
10.494.498,00
А. ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА .............................................................................
8.710.898,00
Б. ПРИХОД ОД СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА .............................................
1.783.600,00
РАСХОДИ УКУПНО (А+Б)
10.494.498,00
А. РАСХОДИ ИЗ БУЏЕТА .............................................................................
8.710.898,00
Б. РАСХОДИ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА .................................................
1.783.600,00
 
НАПОМЕНА: Динамика прилива средстава из буџета општине Алибунар у роковима и износима дата је у Табели ''Преглед прилива средстава ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар из буџета општине Алибунар у 2015. години.''
 
ЈП ''ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
И УРЕЂЕЊЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР''
АЛИБУНАР
Владимир Петровић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81