gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Програм пословања и Финансијски план за 2015. годину ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ЈАВНО АУТОТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''АЛИБУНАР''
 
 
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ АУТОТРАНСПОРТНОГ ПРЕДУЗЕЋА –
''ЈАТП'' АЛИБУНАР ЗА 2015. ГОДИНУ
 
ОСНИВАЧ: ОПШТИНА АЛИБУНАР
ПОСЛОВНА БАНКА: SOCIETE GENERALE BEOGRAD
ДЕЛАТНОСТ: 4931
МАТИЧНИ БРОЈ: 20567252
 
Алибунар, децембар 2014.год.
 
С А Д Р Ж А Ј:
 
 1. П Р О Ф И Л
 • Историјат Предузећа
 • Законски оквир
 • Организациона структура
 • Извори финансирања пословања
 1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ
 • План пословања за 2015. годину
 • Анализа пословног окружења
 • Одлука СО Алибунар о повереним пословима
 • Одлука о буџету СО Алибунар
 1. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА
 • Ценовна стратегија
 • Позиционирање
 • План промотивних активности
 1. К А Д Р О В И
 2. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
 • План прихода и расхода за 2015.
 • Аналитички преглед преноса средстава из буџета (ст.зап.+ново зап.)
 • Аналитички преглед преноса средстава из буџета (старо запослених)
 • Зараде и издаци – План 2015 – Старозапослени
 • Зараде и издаци – План 2015 – Новозапослени
 • Зараде и издаци – План 2015 – Збир (Новозапослени+Старозапослени)
 1. ПРИЛОЗИ
 • 6.1. Планирана зарада за 2015.
 • 6.2. Дневнице и путни трошкови у 2015.
 • 6.3. Уговор о делу у 2015.
 • 6.4. Управни Одбор у 2015.
 
 1. ПРОФИЛ
 
ИСТОРИЈАT ПРЕДУЗЕЋА
 
Јавно аутотранспортно предузеће ''Алибунар'' – ''ЈАТП'' Алибунар основано је Одлуком о оснивању ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар (Сл.лист општине Алибунар, бр. 11/2009). Аутотранспортно предузеће ''Алибунар'' – ''ЈАТП'' Алибунар основано је за обављање следеће делатности:
63110
- Претовар терета.
60250
- Превоз робе у друмском саобраћају
63120
 • Складишта и стоваришта
63214
 • Услуге у друмском саобраћају
63222
 • Услуге у речном и језерском саобраћају
 
Сектор 3: Саобраћај, складиштење и везе
602
 • Остали копнени саобраћај
60221
 • Превоз путника у друмском саобраћају
60212
 • Превоз путника у градском саобраћају
60220
 • Такси превоз у (остало изнајмљивање путничких возила са возачем)
60230
 • Остали превоз путника у друмском саобраћају (чартер превози, екскурзије и остале повремене услуге превоза)
630
 • Пратеће и помоћне активности у саобраћају, активности путничких агенција
631
 • Претовар терета и складиштење
63110
 • Претовар терета (утовар и истовар робе и пртљага путника, без обзира на врсту саобраћајног средства којим је превоз извршен)
63120
 • Складишта и стоваришта
632
 • Остале пратеће активности
63211
 • Одржавање и нега кола
63214
 • Услуге у друмском саобраћају (активности у вези са друмским превозом путника, рад станичних објеката, пратеће активности везане за рад паркиралишта и гаража)
633
-
63300
 • Делатност путничких агенција и туроператета, помоћ туризма
634
-
63400
 • Активност других посредника у саобраћају
64200
 • Телекомуникације – услуге телефона
 
СЕКТОР Е: Трговина на велико и мало, поправка моторних возила и мотоцикала и предмета за личну употребу
50
 • Продаја, одржавање и поправка моторних возила и мотоцикала
501
 
50100
 • Продаја моторних возила
502
 
50200
 • Одржавање и поправка моторних возила
503
 
50300
 • Продаја делова и прибора за моторна возила
5040
 • Продаја, одржавање и поправка мотоцикала и делова и прибора за мотоцикле
50401
 • Продаја мотоцикала и делова
50402
 • Одржавање и поправка мотоцикала
 
СЕКТОР Ж: Хотели и ресторани
55300
 • Ресторани
55400
 • Барови
Јавно предузеће може, поред делатности за чије обављање је основано, да обавља и др. Делатности уписаној у регистар, које се уобичајено обављају уз те делатности у мањем обиму или повремено.
 
ЗАКОНСКИ ОКВИРИ
 
Закони који имају утицај на рад Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' – ''ЈАТП'' Алибунар су:
 1. Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр. 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др-закон)
 2. Закон о превозу у друмском саобраћају (Сл.гласник РС, бр46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011)
 3. Закон о јавним путевима (Сл.гласник РС, бр. 101/05, 123/207, 101/2011 и 93/2012)
 4. Закон о јавној својини (Сл.гласник РС, бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014)
 5. Закон о хипотеци (Сл.гласник РС, бр. 115/2005)
 6. Закон о раду (Сл.гласник РС, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014)
 7. Закон о привредним друштвима (Сл.гласник РС, бр. 36/11, 99/2011 и 83/2014-др.закон)
 8. Закон о јавним набавкама (Сл.гласник РС, бр. 124/12)
 9. Уредба о начину и контроли обрачуна зарада у Јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр. 5/06).
 
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
 
Предузеће је организовано као јединствена целина без организационих облика.
Унутрашња организација Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' – ''ЈАТП'' Алибунар, сачињена је на основу Одлуке о оснивању и Статута ''ЈАТП'' Алибунар, ради обављања послова поверених Одлуком о оснивању Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' – ''ЈАТП'' Алибунар.
Систематизацијом радних места систематизовано је 4 радна места са предвиђених 12 извршиоца, следеће стручне спреме:
1. Технички руководилац машинског парка ................
ссс
2. Административни радник .........................................
ссс
3. Возач .........................................................................
Д категорије
4. Чувар .........................................................................
ош
 
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
 
Предузеће се финансира из буџета општине Алибунар као корисници јавних средстава (КЈС-8) буџета општине Алибунар.
 
 
 1. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2015.
 
 • Процена извршења Плана за 2014. годину,
 • Одлука о оснивању,
 • Одлука Скупштине општине Алибунар о поверавању одређених послова Јавног аутотранспортног предузећа ''Алибунар'' – ''ЈАТП'' Алибунар.
 
 
3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА
 
ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА
 • за поверене послове превоза путника (ученици, пензионери као и остали комерцијални превози)
 
4. КАДРОВИ
 
У Јавном аутотранспоргном предузећу ''Алибунар'' – ''ЈАТП'' Алибунар има укупно 12 запослених радника од тога:
 1. ССС ..................................10
 2. Основно образовање ....... 2
 
Школска спрема
Године стажа
Године старости
ССС ..............................................................................
40
59
ССС ..............................................................................
6
53
ССС ..............................................................................
3
34
ССС ..............................................................................
3
27
ССС ..............................................................................
18
57
ССС ..............................................................................
16
52
ССС ..............................................................................
15
40
ССС ..............................................................................
5
33
ССС ..............................................................................
9
33
ССС ..............................................................................
1
24
Основно образовање .................................................
9
36
Основно образовање .................................................
24
44
 
Зараде запослених утврђују се Уредбом о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС, бр. 5/06) и Правилником о платама, накнадама и другим примањима у Јавном аутотранспортном предузећу ''Алибунар'' – ''ЈАТП''Алибунар.
 
 
5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
 
Финансијски план за 2015. годину сачињен је на основу плана за 2014. и процене реализације истог као и пројекције плана за 2015. годину.
 
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ
 
Финансијски план за 2015. годину пројектован је на основу остварених трошкова у 2014. години, као и на основу претпостављених потреба за наредну годину а на основу договора са оснивачем.
ЈАТП ''Алибунар'' се финансира средствима која:
 1. Обезбеђује Оснивач.
 2. Остварује као сопствени приход.
 3. Стиче путем спонзорства, донаторства и другим начином стицања у складу са законом.
Надзор над финансијским пословањем и наменским трошењем буџетских средстава врши Оснивач.
Укупан приход и укупан расход се планирају за 2014.год. у износу од:
УКУПАН ПРИХОД
45.150.000
УКУПАН РАСХОД
45.150.000
 
ЈАТП ''Алибунар'' – ПРИХОД
 
 
О п и с
План за 2015.год.
1
2
3
 
ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА
 
 
Приход од превоза ученика
32.910.898,00
 
Приход од субвенција за гориво
6.289.102,00
 
СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ
 
 
Приход од уговорених вожњи
3.450.000,00
 
Субвенција за куповину мини буса
2.500.000,00
 
У К У П Н О:
45.150.000,00
 
ЈАТП ''Алибунар'' – РАСХОДИ
 
О п и с
План за 2015.год.
1
2
3
 
БРУТО ЛД:
 
 
Јануар
825.000,00
 
Фебруар
825.000,00
 
Март
825.000,00
 
Април
825.000,00
 
Мај
825.000,00
 
Јун
825.000,00
 
Јул
825.000,00
 
Август
825.000,00
 
Септембар
825.000,00
 
Октобар
825.000,00
 
Новембар
825.000,00
 
Децембар
825.000,00
 
Укупно:
9.900.000,00
 
РАСХОДИ ЗА МАТЕРИЈАЛ И УСЛУГЕ
 
Гориво
 
 
 
а/ Нафта
22.250.000,00
 
 
б/ Бензин
170.000,00
 
Мазиво
 
 
 
а/ Уље
390.000,00
 
 
б/ Маст
50.000,00
 
 
в/ Антифриз и остало
390.000,00
 
Гуме
1.280.000,00
 
Вулканизерске услуге
400.000,00
 
Резервни делови и алат
1.404.000,00
 
Трошкови регистрације
1.000.000,00
 
Трошкови механичара
1.100.000,00
 
Трошкови перионице и хигијене
250.000,00
 
Остали трошкови одржавања исправности аутобуса
50.000,00
 
Хидраулична црева
200.000,00
 
Инвестиционо одржавање
170.000,00
 
Канцеларијски материјал
100.000,00
 
Потрошни материјал
315.000,00
 
Електрична енергија
220.000,00
 
ПТТ услуге, мобилни телефони
390.000,00
 
Трошкови за гас
20.000,00
 
Вода, смеће и канализација
25.000,00
 
Трошкови осигурања
94.000,00
 
Трошкови платног промета
20.000,00
 
Трошкови репрезентације и рекламе
500.000,00
 
Рачунарска опрема
66.000,00
 
Трошкови штампања легитимација, холограма и др.
100.000,00
 
Куповина мини буса
2.500.000,00
 
Одржаввање климе на аутобусе
200.000,00
 
Лимарски радови
400.000,00
 
Фарбарски радови
400.000,00
 
Тапетарски радови
400.000,00
 
Надокнада за надзорни одбор
396.000,00
 
У К У П Н О:
45.150.000,00
 
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Дејан Старчевић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81