gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Закључак о исправци техничке грешке

На седници Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, на територији Општине Алибунар за 2015 годину (у даљем тексту, комисија) одржаној дана 03.12..2014године, поводом исправке грешке у Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, на територији Општине Алибунар за 2014 годину, а на основу члана 209 Закона о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97 и 31/2001 и ''Сл.гласник РС'', бр. 30/2010) комисија је једногласно донела следећи:
 
ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ
 
          Комисија по детаљној провери констатује да у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине Алибунар за 2014 годину постоји грешка у Табели 14. И Табели 15, а техничка грешка се састоји од следећег: Јавна надметање број 231 и 234. Парцеле у наведеном јавним надметањима су идентичне по катастарским бројевима, културама, класи, површини и укупној површини.
          Комисија је грешку у Табели 14. и 15.  исправила на следећи начин: Због техничке грешке брише се јавно надметање бр. 231 из табела 14 и 15 у Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Општине Алибунар за 2014. годину.
          Ова исправка грешке је саставни део Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопирвредног земљишта, на територији Општине Алибунар за 2014. годину.
          Закључак о исправци грешке објавити у ''Службеном листу Општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
КОМИСИЈА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
Број: 320-289/14-06-01
Датум: 12.12.2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Зоран Стојиљковић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81