gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Јавни оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Слласник РС'' бр. 129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 58.Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар '' бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011 и 15/2014), члана 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2012) и Уредбе о условима и начину под којим локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од тржишне, односно закупнине или без накнаде (''Сл.гласник РС'', бр 13/2010, 54/2011, 21/2012 и 121/2012)и Одлуке о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар, број 464-14/14-06 од 05. новембра 2014.године,Општинско веће општине Алибунар на 61. седници одржаној дана 05. новембра 2014.године расписује
 
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1)     Предмет јавног огласа је пословни простор у својини Општине Алибунар и то:
1.     пословни простор  у Алибунару, Трг слободе бр.20,парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површине 62,00 m²;
2.     пословни простор  у  Николинцима, Главна бр.44, парцела топ. бр. 1025 к.о. Николинци, површине 56,00.
2)     Почетни износ месечне закупнине за пословни простор  из тачке 1) је за пословни простор у Алибунару 250,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора , а за пословни простор у Николинцима 150,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора, што значи да почетни износ укупне месечне закупнине за закуп из тачке 1) овог јавног огласа износи:
1.     За пословни простор из подтачке 1. – 15.500,00 динара,
2.     За пословни простор из подтачке 2. –   8.400,00 динара.
3)     Пословни простор даје се у закуп на период од 3 (три) године
4)     Сва заинтересована лица лично или путем овлашћеног заступника могу учествовати у поступку отварања писмених понуда овим јавним огласом.
5)     Обавеза подносиоца понуде је да на жиро рачун општине Алибунар, број 840-2325740-21 позив на број 97 74-202 уплати депозит у износу од 20% вредности почетне цене  утврђене за конкретни пословни простор који је предмет јавног огласа.
6)     Подносиоцу понуде коме се пословни простор не да у закуп гарантни износ (депозит) биће враћен у року од 8 дана од дана отварања понуда.
7)     Понуда коју заинтересовано лице  достави треба  да садржи :
·         Име, презиме, јединствени матични број грађанина (ЈМБГ) и адресу за физичка лица, а ако је предузетник и матични број радње из јединственог регистра радњи са доказом о упису у регистар Агенције за привредне регистре.
·         Назив, односно фирму и седиште правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар Агенције за привредне регистре,
·         Доказ о измиреној пореској обавези или доказ да није порески обвезник
·         Овлашћење за лице које заступа подносиоца понуде
·         Доказ о уплати депозита
·         Износ закупнине који се нуди.
8)     Рок за подношење понуда по јавном огласу је 15 (петнаест) дана и траје од 10. новембра 2014. године до 25. новембра 2014. године.
9)     Отварање понуда обавиће се дана 28. новембра 2014. године са почетком у 12.00 часова у просторијама ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' у Алибунару, Трг слободе бр.19.
10) Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању најповољнијем понуђачу, тј. лицу који понуди највећу цену закупнине на месечном нивоу.
11) Понуда се доставља комисији за спровођење поступка  давања у закуп пословног простора у затвореној коверти са назнаком ''ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У АЛИБУНАРУ'' на адресу ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' у Алибунару, Трг слободе бр.19.
12) Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује. Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда а неуредна понуда је:
- понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве назнаке на који пословни простор се понуда односи, или
- понуда која не садржи целокупну документацију која се тражи огласом.
13) Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли општине Алибунар и ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' у Алибунару, ''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет  презентацији општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.
14) Све ближе информације можете добити у ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' у Алибунару, лично или позивом на број телефона 013/641-011, у времену од 08 до 13 часова сваког радног дана.
 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
Општинско веће
Број:464-15/14-06
Датум: 05. новембар 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Ђурица Глигоријев, дипл.економиста, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81