gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању председника Комисије за представке и предлоге

На основу члана 41. и 44. став 1. тачка 1. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 16/2012, 29/2012 и 9/2014), Скупштина општине Алибунар, на 24. седници од 13. јуна 2014. године, доноси
 
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ
 
1.     Разрешава се Ђурица Глигоријев са функције председника Комисије за представке и предлоге Скупштине општине Алибунар (у даљем тексту: Комисија).
2.   Именује се Предраг Белић на функцију председника Комисије.
3.   Мандат разрешеног председника Комисије престаје, а мандат новоименованог председника Комисије почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 13. јуна 2014. године и трајаће до истека мандата Комисије.
4.   Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-75/2014-06-01
Датум: 13. јун 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81