gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама и допунама Одлуке о образовању Општинске управе општине Алибунар

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 68. Статута Општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на 23. седници одржаној дана 30. априла 2014. године, доноси

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

Члан 1.

У Одлуци о образовању Општинске управе општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 19/2012 и 29/2013) – у даљем тексту: Одлука, у члану 13. после тачке 6. додају се тачке 7. и 8. које гласе:

  • у овом одељењу врши се утврђивање, наплата и контрола локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама пореских обвезника а нарочито: води регистар обвезника изворних прихода Општине и врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник у складу са законом.
  • врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе. Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, води првостепени управни поступак против управних аката донетих у пореском поступку, примењује јединствени информациони систем и води пореско књиговодство за локалне јавне приходе. Пружа стручну и правну помоћ обвезницима по основу локалних јавних прихода. Врши издавање уверења, и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију.

Досадашња тачка 7. постаје тачка 9.

Члан 2.

У члану 11. Одлуке ставови 9. и 10. бришу се, тако да досадашњи став 11. постаје став 9.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:010-6/2014-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81