gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о давању сагласности на установљавање права службености (инвеститор ПД ''Електровојводина'' д.о.о. Нови Сад)

На основу чланa 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 23. седници одржаној дана 30. априла 2014. године, доноси
 
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ
 
       1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености за изградњу 20 kV кабла СТС 20/0,4 Kv ''АЛИБУНАР 12'' и НН надземне мреже, цеви, кабова и пратећих инсталација, прилаза земљишту за потребе њиховог постављања, надзора, редовног и ванредног одржавања, поправки или замене, као и осталих неопходних радова инвеститору ПД ''Електровојводина'' д.о.о. Нови Сад – ''Електродистрибуција Панчево'' из Панчева, ул. М. Обреновића  бр.6, на следећим парцелама у к.о.Алибунар:
-           број катастарске парцеле 2295, градско грађевинско земљиште, површине 03 hа 32а 83m2;
-           број катастарске парцеле 2397, градско грађевинско земљиште, површине 01 ha 06а 62m2.
        2. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен уговор, којим ће се уредити сва права и обавезе од значаја за потписнике уговора, и на основу ког ће се службеност уписати у РГЗ – Катастру непокретности Алибунар на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра.
        3. За службеност из тачке 1. ове Одлуке, инвеститор ће платити накнаду која ће бити одређена уговором.
        4. За закључење уговора у име Општине Алибунар овлашћује се председник Општине Алибунар.
        5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
       
О б р а з л о ж е њ е
 
      ПД ''Електровојводина'' д.о.о. Нови Сад – ''Електродистрибуција Панчево'' из Панчева, у својству инвеститора, обратила се Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, за добијање локацијске дозволе за изградњу 20 kV кабла СТС 20/0,4 Kv ''АЛИБУНАР 12'' и НН надземне мреже на парцелама топ.бр. 2395 и 2397 к.о. Алибунар.
      Према Закону о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10, 24/11 и 121/12), уз захтев за локацијску дозволу потребно је доставити доказ о праву својине у смислу члана 135. Закона о планирању и изградњи, јер се иса не може издати без напред наведеног доказа.
      Ради изградње електроенергетског објекта у Алибунару, потребно је установити одређено право службености на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра. Због тога се инвеститор обратио општини Алибунар захтевом за давање сагласности за успостављање права службености и предузимање неопходних подземних и осталих радова.
      Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви законски услови за успостављање права службености у траженом обиму, као и оправдани интерес Општине Алибунар да се пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 46-27/2014-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81