Службени лист општине Алибунар

Одлука о давању сагласности на установљавање права службености (инвеститор ПС ''Телефонија'' а.д. Бегорад)

На основу чланa 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 23. седници одржаној дана 30. априла 2014. године, доноси
 
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ
 
       1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености за постављање приводног оптичког кабла за радио базну станицу ''ПС12'' (Банатски Карловац), цеви, каблова и пратећих инсталација, прилаза земљишту за потребе њиховог постављања, надзора, редовног и ванредног одржавања, поправки или замене, као и осталих неопходних радова инвеститору ПС ''Телефонија'' а.д. Београд из Новог Београда, ул. Јурија Гагарина бр. 36б, на следећим парцелама у к.о. Банатски Карловац:
-           број катастарске парцеле 1035/91, њива 1. класе, улица у насељу, површине 02 hа 78а 95m2;
-           број катастарске парцеле 1030/1, њива 1. класе, површине 06а 31m2.
        2. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен уговор, којим ће се уредити сва права и обавезе од значаја за потписнике уговора, и на основу ког ће се службеност уписати у РГЗ – Катастру непокретности Алибунар на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра.
         3. За службеност из тачке 1. ове Одлуке, инвеститор ће платити накнаду која ће бити одређена уговором.
         4. За закључење уговора у име Општине Алибунар овлашћује се председник Општине Алибунар.
         5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
             
О б р а з л о ж е њ е
 
            ПС ''Телефонија'' а.д. Београд, у својству инвеститора, обратио се предлогом за пословну сарадњу општини Алибунар, изражавајући намеру да изврши постављање приводног оптичког кабла за радио базну станицу ''ПС12'' у Банатског Карловцу.
            Базна станица састоји се од антенског стуба, постројења и до истог треба да се изврши трасирање и постављање приводног оптичког кабла, ради побољшања рада базне станице. Информацијом о локацији, број 351-14/13-04 од 18.06.2013. године, издатог од Одељења за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Алибунар утврђено је да је радио-базна станица постављена по решењу о одобрењу за изградњу, број 351-115/04-03 од 06.07.2004. године, и решењу о употребној дозволи, број 351-26/07-03 од 23.09.2008. године, тако да се планирана изградња приводног оптичког кабла може вршити према условима из Просторног плана општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2012).
            Ради постављања кабла, потребно је установити одређено право службености на земљишту из тачке 1. Ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника послужног добра. Због тога се инвеститор обратио општини Алибунар захтевом за давање сагласности на успостављање права службености и постављања приводног оптичког кабла, као и предузимање неопходних подземних и осталих радова.
            Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви законски услови за успостављање права службености у траженом обиму, као и оправдани интерес Општине Алибунар да се пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 46-26/2014-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа

FaLang translation system by Faboba