gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о давању сагласности на установљавање права службености прелаза преко парцеле

На основу чланa 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на предлог Општинског већа општине Алибунар, на својој 23. седници одржаној дана 30. aприла 2014. године, доноси
 
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ
ПРЕЛАЗА ПРЕКО ПАРЦЕЛЕ
 
       1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености прелаза преко парцеле топ.бр. 4190/5 у к.о. Владимировац, а ради приступа на суседну парцелу топ.бр. 4449/2 у к.о. Владимировац, обе у зони грађевинског земљишта, у ул. Цара Лазара. Право службености прелаза, ширине 3,0 метра и дужине 7,07 метра, односно укупне површине од 19,10 m², установљава се уз леву уздужну границу парцеле послужног добра, посматрано са приступне саобраћајнице међународног пута Београд-Вршац-Темишвар.
        2. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен уговор, којим ће се уредити сва права и обавезе од значаја за потписнике уговора, и на основу ког ће се службеност уписати у РГЗ – Катастру непокретности Алибунар на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра.
        3. За службеност из тачке 1. ове Одлуке, инвеститор ће платити накнаду која ће бити одређена уговором.
        4. За закључење уговора у име Општине Алибунар овлашћује се председник Општине Алибунар.
        5. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
             
О б р а з л о ж е њ е
 
       Дојна Кишмартон из Владимировца, ул. Цара Лазара бр. 85, у својству инвеститора, обратила се Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, за добијање локацијске дозволе за изградњу стамбеног објекта на парцели топ.бр. 4449/2 у к.о. Владимировац. До наведене парцеле планира се прилаз преко постојећег насутог улаза парцеле топ.бр. 4190/5 у к.о. Владимировац.
       Према Закону о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10, 24/11 и 121/12), уз захтев за локацијску дозволу потребно је доставити доказ о праву својине у смислу члана 135. Закона о планирању и изградњи, јер се иста не може издати без напред наведеног доказа.
       Ради изградње стамбеног објекта на парцели топ.бр. 4449/2 у к.о. Владимировац, потребно је установити одређено право службености прелаза преко парцеле 4190/5 у к.о. Владимировац из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра. Због тога се инвеститор обратио општини Алибунар захтевом за давање сагласности за успостављање права службености прелаза.
       Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви законски услови за успостављање права службености у траженом обиму, као и оправдани интерес Општине Алибунар да се пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 46-28/2014-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81