gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о давању сагласности на установљавање права службености (инвеститор ''BALKAN ELECTRIC'' д.о.о. Вршац)

На основу чланa 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр.129/2007) и члана 40. тачка 7. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'' бр.12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар на својој 23. седници одржаној дана 30. априла 2014. године, доноси  
 
О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УСТАНОВЉАВАЊЕ ПРАВА СЛУЖБЕНОСТИ
 
       1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на установљавање права стварне службености за полагање каблова и коришћења путева инвеститору ''BALKAN ELECTRIC'' д.о.о. Вршац, Булевар Ослобођења бр. 3, на следећим парцелама у к.о.Алибунар:
-           број катастарске парцеле 6152, земљиште под зградом-објектом, површине 00 hа 43а 52m2;
-           број катастарске парцеле 6041/1, земљиште под зградом-објектом, површине 00 hа 25а 05m2;
-           број катастарске парцеле 6128/2, земљиште под зградом-објектом, површине 00 hа 28а 92m2;.
         2. Између Општине Алибунар и инвеститора биће закључен уговор, којим ће се уредити сва права и обавезе од значаја за потписнике уговора, и на основу ког ће се службеност уписати у РГЗ – Катастру непокретности Алибунар на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра.
          3. За службеност из тачке 1. ове Одлуке, инвеститор ће платити накнаду која ће бити одређена уговором.
          4. Сагласност се даје под условом добијања правоснажног решења Републичког геодетског завода – Катастра непокретности Алибунар којим се утврђује право јавне својине на предмету ове Одлуке (некатегорисаном путу као објекту које се сматра послужним добром у смислу ове Одлуке) у корист Општине Алибунар. Одбијање РГЗ – Катастра непокретности Алибунар да донесе правостажно решење у корист Општине Алибунар представља основ за престанак важења ове Одлуке.
           5. За закључење уговора у име Општине Алибунар овлашћује се председник Општине Алибунар.
           6. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.
       
О б р а з л о ж е њ е
 
      ''BALKAN ELECTRIC'' д.о.о. из Вршца, обратио се Одељењу за урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине, за добијање локацијске дозволе за изградњу ветрогенераторског поља ``Алибунар 1`` у југозападном делу од насеља Алибунар.
      Према Закону о планирању и изградњи (''Сл.гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10, 24/11 и 121/12), уз захтев за локацијску дозволу потребно је доставити доказ о праву својине у смислу члана 135. Закона о планирању и изградњи, јер се иста не може издати без напред наведеног доказа.
      Ради изградње електроенергетског објекта у Алибунару, потребно је установити одређено право службености на земљишту из тачке 1. ове Одлуке као послужном добру у корист повласног добра, односно свакодобног власника повласног добра. Због тога се инвеститор обратио општини Алибунар захтевом за давање сагласности за успостављање права службености ии предузимање неопходних подземних и осталих радова.
      Скупштина општине Алибунар, у име Општине Алибунар, констатује да постоје сви законски услови за успостављање права службености у траженом обиму, као и оправдани интерес Општине Алибунар да се пројекат реализује, те доноси одлуку као у диспозитиву.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 46-25/2014-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81