gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање за општину Алибунар

На основу члана 15. став 1. тачке  8. Закона о ванредним ситуацијама (”Сл. гласник Р.Србије”, број: 111/09 и Измена и допуна  број: 92/2011) и члана  40. Статута општине Алибунар (''Сл. лист општине Алибунар”, број: 12/2008, 13/2009 и 13/2011) Скупштина општине Алибунар на 23. седници одржаној дана 30. априла 2014. године,  д о н о с и
 
О  Д  Л  У  К  У
О ОДРЕЂИВАЊУ ОСПОСОБЉЕНИХ ПРАВНИХ ЛИЦА  ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ ЗА ОПШТИНУ АЛИБУНАР
           
1.     Овом Одлуком одређују се оспособљена привредна друштва, предузетници и други привредни  субјекти (у даљем тексту: правна лица) од значаја за заштиту и спасавање за подручје општине Алибунар (у даљем тексту: општине Алибунар) и то:

Р.

б.

НАЗИВ ПРАВНОГ ЛИЦА

ДЕЛА-ТНОСТ

СЕДИШТЕ

1.

2.

3.

4.

1.

Дом здравља “АЛИБУНАР”

здравство

Трг Слободе 8, Алибунар

2.

Центар за социјални рад

“1. Март”

социјална политика

Саве Мунћана 3, Алибунар

3.

ЈКП “УСЛУГА”

комунална

Ж. Зрењанина 5-7, Банатски Карловац

4.

ЈКП “УНИВЕРЗАЛ”

комунална

Немањина 14, Алибуинар

5.

ЈКП “БУНАР”

комунална

Цара Лазара 76, Владимировац

6.

ЈП ''Дирекција за изградњу и уређење општине Алибунар'' Алибунар

грађеви-нска

Трг Слободе 19/1, Алибунар

7.

Црвени крст општине Алибунар

хуманита-рна

Млинска 23, Алибунар

8.

ЈАТП “АЛИБУНАР”

саобраћај

Трг Слободе 5, Алибунар

 
2.     Правна лица из тачке 1. Одлуке својим планом и програмом рада, у складу са Законом о ванредним ситуацијама, утврђеним задацима од стране надлежног Штаба за ванредне ситуације Општине у плану заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Општине, утврђују задатке, организацију деловања и активности којима се обезбеђује учешће њихових припадника цивилне заштите, органа и служби у извршавању задатака заштите и спасавања.
3.     Правним  лицима из тачке 1. Одлуке за ангажовање у акцијама заштите и спасавања припада накнада у складу са тржишним ценама, што се прецизира посебним Уговорима.
4.     Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању оспособљених правних лица од значаја за заштиту и спасавање за општину Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 9/2012).
5.     Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Алибунар”.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број:217-2/2014-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81