Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007), члана 40. став 1. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11),  Скупштина општине Алибунар на 23. седници одржаној 30. априла 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКЕ ШКОЛЕ ''ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ'' АЛИБУНАР
 
1.     Разрешава се Дорел Ардељан из Локава са функције члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, из реда представника родитеља, због наступања услова из члана 55. став 3. тачка 4) Закона о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 52/11 и 55/13).
2.     Именује се Урош Цвијић из Банатског Новог Села на функцију члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар, из реда представника родитеља.
3.     Мандат резрешеног члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар престаје даном доношења овог Решења, односно од 30. априла 2014. године.
4.     Мандат новоименованог члана Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар почиње да тече даном доношења овог Решења, односно од 30. априла 2014. године и трајаће најдуже до истека мандата Школског одбора Економско-трговинске школе ''Доситеј Обрадовић'' Алибунар.
5.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-10/2014-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа

FaLang translation system by Faboba