gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Одлука о поништељу Јавног конкурса за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа

На основу чланова 25,28 и 29. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 119/2012), члана 32. став1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 45. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној 30. априла 2014. године доноси
 
 
О Д Л У К У
О ПОНИШТЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА
 
1.   ПОНИШТАВА СЕ Јавни конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' из Иланџе (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 4/2014) због непрецизности и упућује стручним службама на дораду, а ради утврђивања текста нове Одлуке о спровођењу поступка именовања директора ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа и текста Јавног конкурса за именовање директора ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа.
2.     До избора директора на основу новог Јавног конкурса, функцију директора обављаће вршилац дужности, којег ће именовати Скупштина општине Алибунар на основу посебног решења.
3.     Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у''Службеном гласнику РС'' и „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-16/14-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81