gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа

На основу члана 32. став1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007) и члана 45. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар, на 23. седници одржаној 30. априла 2014. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ''СЕВЕР ИЛАНЏА'' ИЛАНЏА
 
1.     ИМЕНУЈЕ СЕ Дарко Николић, струковни економиста из Иланџе, за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа ''Север Иланџа'' Иланџа.
2.     Мандат именованог вршиоца дужности директора ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа траје до именовања директора ЈКП ''Север Иланџа'' Иланџа на основу Јавног конкурса, а најдуже 6 месеци, и почиње да тече од дана ступања на снагу овог Решења.
3.     Ово Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављено у„Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-17/14-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81