gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању сагласности на Измену Финансијског плана за 2014. годину ЈКП ''Универзал'' Алибунар и Предлог Финансијског плана за 2014. годину – пречишћен текст

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на предлог Надзорног одбора ЈКП „Универзал“ Алибунар, на 23. седници одржаној дана 30. априла 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА  ИЗМЕНУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2014. ГОДИНУ
ЈКП „УНИВЕРЗАЛ“ АЛИБУНАР
 
 
Даје се сагласност на Одлуку о измени финансијског плана као дела Прогрaма пословања ЈКП „Универзал“ Алибунар за 2014. годину, бр. 130/14-1 од 27.02.2014.г., коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Универзал“ Алибунар.
         Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-15/2014-06-01
Датум: 30. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Предраг Белић, с.р.
 
 
 
 
Јавно комунално предузеће ''Универзал''
Алибунар, Немањина 14
ПИБ 101086600
М.бр. 8137838
Бр. 130-14-1
27.02.2014. год.
АЛИБУНАР
 
 
На основу члана 35. Статута ЈКП ''Универзал'' Алибунар, Надзорни одбор је на својој седници одржаној 27.02.2014. године донео следећу
 
 
О  Д  Л  У  К  У
 
 
УСВАЈА СЕ једногласно измена Финансијског плана ЈКП ''Универзал'' Алибунар за 2014.г.
 
Председник Надзорног одбора
Пребирачевић Зоран, с.р.
 
 
ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2014. ГОДИНУ – ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ
 
 
ПРИХОД:
1.
Приходи од дистрибуције воде
14.995.591,44
2.
Приходи од отпадних вода
3.936.705,83
3.
Приходи од изношења смећа
6.200.046,10
4.
Приходи од одржавања гробља
1.376.387,43
5.
Приходи од продаје погребне опреме и превоза
1.023.382,55
6.
Приходи од одрж.зел.површина
788.935,00
7.
Остали приходи од комунал.усл.
6.400.000,00
8.
Остали приходи
4.121.374,20
9.
Приходи од рефундације средстава
 
 
-   За пројекте и објекте водоснабдевања
-   За насеље Алибунар од Покр. Секретаријата
-   За пољ.водопр.и шумарство
7.353.000,00
10.
Прих.од субв.општине за елект.ен.
3.000.000,00
11.
Прих.од субв.општине за анализу воде
1.000.000,00
12.
Прих.од субв.општине за одр.рач.
70.000,00
14.
Прих.од субв.општине за рачуне Козјак
93.000,00
15.
Прих.од субв.општине за пресу за ПЕТ амб.
442.750,00
16.
Прих.од субв.општине за фрекв.регул.
400.000,00
 
УКУПНО ОД СУБВЕНЦИЈА ОПШТИНЕ:
5.005.750,00
 
У К У П Н О:
51.201.172,55
 
РАСХОДИ:
1.
Одржавање и поправка постојеће механизације, возила и постројења
3.076.130,21
2.
Утрошена електрична енергија
3.000.000,00
3.
Бруто зараде
16.309.239,01
4.
Утрошено гориво
2.500.000,00
5.
Анализа воде
1.000.000,00
6.
Путни трошкови
840.000,00
7.
Служб.пут.и стручно усаврш.
300.000,00
8.
Грејање просторија
350.000,00
9.
ПТТ трошкови
700.000,00
10.
Репрезентација, трошкови рекламе и пропагандни материјал
390.000,00
11.
Трошков осигурања
390.000,00
12.
Водни допринос - текући
3.223.418,70
13.
Одржавање и уређење депонија - текуће
350.000,00
14.
Судски трошкови, таксе, провизије банке и камате
600.000,00
15.
Уговори о делу
1.450.000,00
16.
Управни и надзорни одбор
350.000,00
17.
Отпремнине и јубиларне награде
700.000,00
18.
Канцеларијски материјал
270.000,00
19.
Доприноси на бруто зараде (на терет послодавца за старозапослене)
3.133.634,63
20.
Амортизација
800.000,00
21.
Адвокатске услуге
330.000,00
22.
Доприноси за ХМО (отпадне воде)
2.080.000,00
23.
Адаптација црпне станице на изворишту Алибунар
2.433.000,00
24.
Ревитализација бунара Б-4 на изворишту водовода Алибунар
3.840.000,00
25.
Израда главног пројекта постројења за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) за насеље Алибунар
1.080.000,00
26.
Набавна вредност продате робе
700.000,00
27.
Накнада за вођење рачуна КЈС
70.000,00
28.
Разношење рачуна Нови Козјак
93.000,00
29.
Набавка вертикалне пресе за ПЕТ амбалажу (папир, картон, стреч фолија ...)
442.750,00
30.
Набавка фреквентног регулатора за изворишта од 18 киловата
400.000,00
 
У К У П Н О:
51.201.172,55

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81