gore

  • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Решење о постављењу секретара Општинског већа општине Алибунар

На основу члана 47. став 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 13.а. Пословника Општинског већа општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012, 18/2012 и 3/2013), Општинско веће општине Алибунар, на предлог председника општине, на Педесетдругој седници одржаној дана 28. априла 2014. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПОСТАВЉЕЊУ СЕКРЕТАРА
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
         Илија Пенца, дипломирани социјални радник из Владимировца, поставља се за секретара Општинског већа општине Алибунар.
         Мандат секретара Општинског већа траје до истека мандата Општинског већа општине Алибунар и почиње да тече од дана постављења, односно од 28. априла 2014. године.
         Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављено у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 020-39/14-06
Датум: 28. април 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81