gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о избору заменика председника Скупштине општине Алибунар (Душан Јовановић)

На основу члана 39. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07) и члана 49. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 22. седници од 17. априла 2014. године, доноси,
 
О  Д  Л  У  К  У
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1.     Душан Јовановић бира се на функцију заменика председника Скупштине општине Алибунар.
2.     Функција заменика председника председника Скупштине општине Алибунар почиње да тече Јовановић Душану доношењем ове Одлуке, односно од 17. априла 2014. године.
3.     Одлуку објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 013-43/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81