gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о радноправном статусу председника Скупштине општине Алибунар и заменика председника Скупштине општине Алибунар

На основу  члана 38. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 25. Пословника Скупштине општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 16/2012 и 29/2012), Скупштина општине Алибунар на 22. седници одржаној дана 17. априла 2014. године доноси
 
О  Д  Л  У  К  У
О РАДНО-ПРАВНОМ СТАТУСУ
ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ И ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
  1. Предраг Белић, председник Скупштине општине Алибунар, није на сталном раду у општини Алибунар
  2. Душан Јовановић, заменик председника Скупштине општине Алибунар, није на сталном раду у Општини Алибунар.
  3. Одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном листу општине Алибунар''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 112-12/2014-06-01
Датум: 17. април 2014. године
А   Л   И   Б   У   Н    А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Предраг Белић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81