gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о расподели средстава из буџета општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар на својој 51. седници одржаној дана 28. марта 2014. године доноси следећу

 

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ОДНОСНО НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

 

I

        На основу спроведеног поступка за расподелу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, а на основу извештаја Комисије за доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација, Општинско веће општине Алибунар расподељује средства из буџета Општине Алибунар:

 

1.     Удружењу повртара и прерађивача ''Владимировац'' из Владимировца за финансирање пројекта/програма ''Активности Удружења за 2014. годину'' додељују се средства у износу од 100.000,00 (словима: стохиљада) динара;

2.     Удружењу ''Пчелица БК'' из Банатског Карловца за финансирање пројекта/програма ''Програмске активности у 2014. години'' додељују се средства у износу од 72.500,00 (словима: седамдесетдвехиљадепетсто) динара;

3.     Женској мултиетничког групи ''Селеуш'' из Селеуша за финансирање пројекта/програма ''Стари занати између традиције и савремености'' додељују се средства у износу од 112.500,00 (словима: стодванаестхиљадапетсто) динара;

4.     Удружењу ''ДВД Владимировац'' из Владимировца за финансирање пројекта/програма ''Адаптација објекта Удружења према урађеном пројекту и обука нових чланова за полагање стручног испита'' додељују се средства у износу од 350.000,00 (словима: тристопедесетхиљада) динара;

5.     Удружењу ''Деца Баната'' из Алибунара за финансирање пројекта/програма ''Хоћу да учим'' додељују се средства у износу од 184.000,00 (словима: стоосамдесетчетирихиљаде) динара;

6.     Удружењу жена ''Добричанке'' из Добрице за финансирање пројекта/програма ''План годишњих хуманитарних активности'' додељују се средства у износу од 50.000,00 (словима: педесетхиљада) динара.

II

         Средства за ову намену предвиђена су Одлуком о буџету Општине Алибунар за 2014. годину, коју је донела Скупштина општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 32/2013 и 35/2013- исправка).

III

         На основу ове Одлуке, а у складу са одредбом члана 13. став 2. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Алибунар за програме и пројекте удружења грађана односно невладиних организација (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 6/2013 и 2/2014), председник Општине и корисник средстава закључиће одговарајући уговор.

 

IV

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и биће објављена у ''Службеном листу општине Алибунар''.

 

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

Општина Алибунар

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Број: 400-60/14-06

Датум: 28. март 2014. године

А Л И Б У Н А Р

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81