Службени лист општине Алибунар

Закључак (о Извештају о спроведеном поступку отварања писмених понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар)

На основу чланова 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 58. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Општинско веће општине Алибунар, на својој 51. седници одржаној дана 28.03.2014. године доноси следећи

З А К Љ У Ч А К

1.     УСВАЈА СЕ Извештај о спроведеном поступку отварања писмених понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар, који је Општинском већу општине Алибунар поднела Комисија за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар.

2.     На основу овог Извештаја председник Општине ће за сваки пословни простор за који је поступак по јавном огласу успешно окончан донети одлуку о избору најповољнијег понуђача. Након наступања правоснажности ових одлука, приступиће се закључењу уговора о давању у закуп пословног простора између Општине Алибунар и закупца.

3.     Закључак ступа на снагу даном доношења.

4.     Закључак доставити Комисији за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар и Одељењу за општу управу и имовинскоправне послове Општинске управе општине Алибунар.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 06-26/13-06
Датум: 28.03.2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Штампа

FaLang translation system by Faboba