gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Извештај о спроведеном поступку отварања писмених понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА

ОПШТИНА АЛИБУНАР

Комисија за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

БРОЈ: 464-3/14-06

ДАТУМ: 25.03.2014. ГОДИНЕ

АЛИБУНАР

 

На основу Одлуке о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар, бр. 464-2/14-06 и Решења о образовању комисије за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар, бр. 020-24/14-06 доноси се

 

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ

О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ

У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР

 

Комисија за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар извршила је отварање писмених понуда дана 25.03.2014. године са почетком у 12.00 и сачинила је записник о отварању понуда.

Предмет Јавног огласа бр. 464-3/14-06 који је расписан дана 06.03.2014.г. и трајао је од 07.03.2014.г. до 21.03.2014.г. су следећи пословни простори:

1.     пословни простор у Алибунару, Трг слободе бр.20, парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површине 62,00 m²;

2.     пословни простор у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. бр. 911 к.о. Алибунар, површине 85,50 m²;

3.     пословни простор у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. бр. 911 к.о. Алибунар, површине 106,90;

4.     пословни простор у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. бр. 911 к.о. Алибунар, површине 40,00;

5.     пословни простор у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. бр. 911 к.о. Алибунар, површине 74,80;

6.     пословни простор у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. бр. 911 к.о. Алибунар, површине 24,90 m².

 

Комисија је записнички констатовала да су благовремено на писарници Општинске управе општине Алибунар запримљене 4 (четири) понуде и то:

 

1.     Понуда број 06-464-3/14-1 од 20.03.2014. године, Тања Бирач, Косовска 50, Б. Карловац;

2.     Понуда број 06-464-3/14-2 од 20. 03.2014. године, Звездан Јовановић, Немањина р. 56/1, Б. Карловац;

3.     Понуда број 06-464-3/14-3 од 20.03.2014. године, Звездан Јовановић, Немањина р. 56/1, Б. Карловац;

4.     Понуда број 06-464-3/14-4 од 20.03.2014. године, Милош Јемовић, К. Милоша бр. 16, Б. Карловац;

5.     Понуда број 06-464-3/14-5 од 21.03.2014. године, Слободан Дадић, Банатска 14, Алибунар;

6.     Понуда број 06-464-3/14-6 од 24.03.2014. године, ''Имес комерц РД'' доо Београд – Падинска Скела, Ван насеља бб;

7.     Понуда број 06-464-3/14-6 од 24.03.2014. године, ПКБ ''Имес'' ДОО Београд – Падинска Скела.

 

За пословни простор под редним бр.1 из Јавног огласа, пословни простор у Алибунару, Трг слободе бр.20, парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површине 62,00 m², чији је почетни износ укупне месечне закупнине 15.500,00 динара.

Пристигле су две понуде на Писарници:

1)     понуда заведена под бр. 06-464-3/14-6 од 24.03.2014.г. коју је доставио ''Имес комерц РД'' доо Београд – Падинска Скела, Ван насеља бб. Понуда износи 16.000,00 динара. Поред понуде понуђач је доставио: оригинал уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 3.100,00 динара, Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар БП 48419/2013 од 29.04.2013. године, Уверење Министарства финансија – Пореска управа, број 437-001-03913/14 од 20.03.2014. године да су уплаћене све доспеле обавезе јавних прихода закључно са 19.03.2014.. године;

2)     понуда заведена под бр. 06-464-3/14-7 од 24.03.2014.г. коју је доставио ПКБ ''Имес'' ДОО Београд – Падинска Скела. Понуда износи 15.500,00 динара. Поред понуде понуђач је доставио: оригинал уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 3.100,00 динара, Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар БП 1783/2009 од 21.01.2009. године, Решење Агенције за привредне регистре БП 45093/2005 од 01.07.2005. године извод Консолидовани упит стања без печата и потписа.

Комисија констатује да су понуде потпуне.

 

За пословни простор под редним бр.3 из Јавног огласа, пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. бр. 911 к.о. Алибунар, површине 106,90, чији је почетни износ укупне месечне закупнине 26.725,00 динара.

Пристигле су две понуде на Писарници:

1)     понуда заведена под бр. 06-464-3/14-4 од 20.03.2014.г. коју је доставио Милош Јемовић, К. Милоша бр. 16, Б. Карловац. Понуда износи 27.000,00 динара. Поред понуде понуђач је доставио: оригинал уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 5.345,00 динара, фотокопија личне карте, Уверење ЛПА Општинске управе Алибунар, бр. 437-1/14-66/2014 од 18.03.2014. године да је обвезник измирио пореске обавезе по основу локалних јавних прихода на територији општине Алибунар;

2)     понуда заведена под бр. 06-464-3/14-5 од 21.03.2014.г. коју је доставио Слободан Дадић, Банатска 14, Алибунар. Понуда износи 50.000,00 динара. Поред понуде понуђач је доставио: оригинал уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 5.345,00 динара, фотокопија личне карте, Уверење ЛПА Општинске управе Алибунар, бр. 437-1/14-67/2014 од 18.03.2014. године да је обвезник измирио пореске обавезе по основу локалних јавних прихода на територији општине Алибунар. Овај понуђач је усмено на записник изјавио да одустаје од ове понуде због постојања заблуде о предмету закупа.

Комисија констатује да је понуда преосталог учесника по овом редном броју потпуна.

 

За пословни простор бр.4 из Јавног огласа, пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. бр. 911 к.о. Алибунар, површине 40,00, чији је почетни износ укупне месечне закупнине 10.000,00 динара.

Пристигла је једна понуда заведена на Писарници под бр. 06-464-3/14-1 од 20.03.2014.г., коју је доставила Тања Бирач, Косовска 50, Б. Карловац. Понуда износи 10.000,00 динара. Поред понуде доставио је: оригинал уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 2.000,00 динара, фотокопија ишчитане личне карте, Уверење Министарства финансија и привреде – Пореска управа, Експозитура Алибунар бр. 437-90/140 од 20.03.2014. године да је обвезник измирио пореске обавезе закључно са 20.03.2014.г. Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар БП 81411/2013 од 05.08.2013. године, Потврда о извршеној регистрацији Министарства финансија – Пореске управе о упису у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе бр. 0001492977 од 06.08.2013.г.

 

Комисија констатује да је понуда потпуна.

 

 

За пословни простор бр.5 из Јавног огласа, пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. бр. 911 к.о. Алибунар, површине 74,80, чији је почетни износ укупне месечне закупнине 18.700,00 динара.

Пристигла је једна понуда заведена на Писарници под бр. 06-464-3/14-2 од 20.03.2014.г., коју је доставио Звездан Јовановић, Немањина р. 56/1, Б. Карловац. Понуда износи 18.700,00 динара. Поред понуде доставио је: фотокопију уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 3.740,00 динара, фотокопија ишчитане личне карте, Уверење ЛПА Општинске управе Алибунар бр. 437-1/14-71/2014 од 20.03.2014.г. да је обвезник измирио пореске обавезе по основу локалних јавних прихода на територији општине Алибунар, Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар БП 55976/2012 од 05.06.2012. године, Потврда о извршеној регистрацији Министарства финансија – Пореске управе о упису у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе бр. 0001265653 од 11.07.2011.г..

 

Комисија констатује да је понуда потпуна.

 

 

За пословни простор бр.6 из Јавног огласа, пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. бр. 911 к.о. Алибунар, површине 24,90, чији је почетни износ укупне месечне закупнине 6.225,00 динара.

Пристигла је једна понуда заведена на Писарници под бр. 06-464-3/14-2 од 20.03.2014.г., коју је доставио Звездан Јовановић, Немањина р. 56/1, Б. Карловац. Понуда износи 6.225,00 динара. Поред понуде доставио је: фотокопију уплатнице о уплаћеном депозиту у износу од 1.245,00 динара, фотокопија ишчитане личне карте, Уверење ЛПА Општинске управе Алибунар бр. 437-1/14-71/2014 од 20.03.2014.г. да је обвезник измирио пореске обавезе по основу локалних јавних прихода на територији општине Алибунар, Решење Агенције за привредне регистре о упису у Регистар БП 55976/2012 од 05.06.2012. године, Потврда о извршеној регистрацији Министарства финансија – Пореске управе о упису у јединствени регистар пореских обвезника Пореске управе бр. 0001265653 од 11.07.2011.г..

 

Комисија констатује да је понуда потпуна.

 

 

Комисија констатује да за пословни простор у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. бр. 911 к.о. Алибунар, површине 85,50 m²; није пристигла ниједна понуда.

 

Комисија:

1.     Цветана Радуловић Кожокари, председник, с.р.

2.     Сања Жебељан, члан, с.р.

3.Зоран Паровић, заменик члана, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81