gore

 • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Јавни оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Слласник РС'' бр. 129/2007), члана 58. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар '' бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011), члана 12. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласник РС'', бр. 24/2012) и Уредбе о условима и начину под којим локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од тржишне, односно закупнине или без накнаде (''Сл.гласник РС'', бр 13/2010, 54/2011, 21/2012 и 121/2012) и Одлуке о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар, број 464-2/14-06 од 06. марта 2014.године, Општинско веће општине Алибунар на 50. седници одржаној дана 06. марта 2014.године расписује
 
ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
1)     Предмет јавног огласа је пословни простор у својини Општине Алибунар и то:
 1. пословни простор  у Алибунару, Трг слободе бр.20, парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површине 62,00 m²;
 2. пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. бр. 911 к.о. Алибунар, површине 85,50 m²;
 3. пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. бр. 911 к.о. Алибунар, површине 106,90;
 4. пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. бр. 911 к.о. Алибунар, површине 40,00;
 5.  пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. бр. 911 к.о. Алибунар, површине 74,80;
 6. пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. бр. 911 к.о. Алибунар, површине 24,90 m².
2)     Почетни износ месечне закупнине за пословни простор  из тачке 1) је 250,00 динара по 1m² корисне површине пословног простора  који је предмет јавног огласа што значи да почетни износ укупне месечне закупнине за закуп из тачке 1) овог јавног огласа износи:
 1. За пословни простор из подтачке 1. – 15.500,00 динара,
 2. За пословни простор из подтачке 2. – 21.375,00 динара,
 3. За пословни простор из подтачке 3. – 26.725,00 динара,
 4. За пословни простор из подтачке 4. – 10.000,00 динара,
 5. За пословни простор из подтачке 5. – 18.700,00 динара,
 6. За пословни простор из подтачке 6. –   6.225,00 динара.

3)     Пословни простор даје се у закуп на период од 3 (три) године

4)     Сва заинтересована лица лично или путем овлашћеног заступника могу учествовати у поступку отварања писмених понуда овим јавним огласом.

5)     Обавеза подносиоца понуде је да на жиро рачун општине Алибунарброј 840-2325740-21 позив на број 97 74-202 уплати депозит у износу од 20% вредности почетне цене  утврђене за конкретни пословни простор који је предмет јавног огласа.

6)     Подносиоцу понуде коме се пословни простор не да у закуп гарантни износ (депозит) биће враћен у року од 8 дана од дана отварања понуда.

7)     Понуда коју заинтересовано лице достави треба  да садржи :

 •  Име, презиме, јединствени матични број грађанина(ЈМБГ) и адресу за физичка лица, а ако је предузетник и матични број радње из јединственог регистра радњи са доказом о упису у регистар Агенције за привредне регистре.
 • Назив, односно фирму и седиште правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар Агенције за привредне регистре,
 • Доказ о измиреној пореској обавези или доказ да није порески обвезник
 • Овлашћење за лице које заступа подносиоца понуде
 • Доказ о уплати депозита
 •  Износ закупнине који се нуди.

8)     Рок за подношење понуда по јавном огласу је 15 (петнаест) дана и траје од 07.03.2014. године до 21.03.2014. године.

9)     Отварање понуда обавиће се дана 25.03.2014. године са почетком у 12.00 часова.

10)  Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању најповољнијем понуђачу, тј. лицу који понуди највећу цену закупнине на месечном нивоу.

11)  Понуда се доставља комисији за спровођење поступка  давања у закуп пословног простора у затвореној коверти са назнаком ''ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У АЛИБУНАРУ'' на адресу Општинска управа општине Алибунар, Трг слободе бр. 4 , 26310 Алибунар.

12)  Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује. Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда а неуредна понуда је:

- понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве назнаке на који пословни простор се понуда односи, или

- понуда која не садржи целокупну документацију која се тражи огласом.

14)  Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли општине Алибунар, ''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет  презентацији општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.

15) Све ближе информације можете добити у Одељењу за општу управу и имовинско правне послове општинске управе општине Алибунар, лично или позивом на број телефона 013/641-953.

 
Република Србија – АП Војводина
Општина Алибунар
Општинско веће
Број: 464-3/14-06
Датум: 06. март 2014. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81