gore

 • Baner Optina Alibunar

Службени лист општине Алибунар

Јавни оглас за прикупљање понуда за давање у закуп пословног простора у својини Општине Алибунар

На основу члана 20. и 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени чласник РС'' бр. 129/2007), члана 58.Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар '' бр. 12/2008, 13/2009, 13/2011), Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл.гласмик РС'', бр. 24/2012), Уредбе о условима и начину под којим локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од тржишне, односно закупнине или без накнаде (''Сл.гласник РС'', бр 13/2010, 54/2011, 21/2012 и 121/2012)  и Одлуке о расписивању огласа за давање у закуп пословног простора у својини општине Алибунар, број 464-27/13-06 од 03.12.2013.године, Општинско веће општине Алибунар на 43. седници одржаној дана 03.12.2013.године расписује

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 1. Предмет јавног огласа је пословни простор у својини Општине Алибунар и то:
  1. Пословни простор  у  Алибунару, Трг слободе бр. 6, парцела топ. Бр. 911 к.о. Алибунар, површине 85,50 m²;
  2. Пословни простор  у  Алибунару, Ж.Зрењанина бр. 3, парцела топ. Бр. 1181 к.о. Алибунар, површине 11,50 m²;
  3. Пословни простор  у Алибунару, Трг слободе бр.20,парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површине 62,00 m²
  4. Пословни простор у Алибунару, Браства јединства бр. 1, парцела топ.бр. 660/1 к.о. Алибунар, површина 40,00 m²;
  5. Пословни простор у Алибунару,  Братства јединства бр. 2,парцела топ.бр. 662 к.о. Алибунар, површине 272,00 m²;
  6. Пословни простор у Владимировцу, Ц.Лазара бб, парцела топ.бр. 1628 к.о. Владимировац,површине 39,00 m².
 2. Почетни износ укупне месечне закупнине за пословни простор  из подтачке од 1-4 је 250,00 динара по 1 m² корисне површине који је предмет јавног огласа што значи да почетни износ укупне месечне закупнине за закуп из тачке 1) овог јавног огласа износи:
  1. За пословни простор из подтачке 1. – 21.375,00 динара,
  2. За пословни простор из подтачке 2. –   2.875,00 динара,
  3. За пословни простор из подтачке 3. – 15.500,00 динара,
  4. За пословни простор из подтачке 4. – 10.000,00 динара.
 3. Почетни износ укупне месечне закупнине за пословни простор  под подтачкама 5. и 6. је 100,00 динара по 1 m² корисне површине пословног простора који је предмет јавног огласа што значи да почетни износ укупне месечне закупнине  за закуп из тачке 1) овог јавног огласа износи:
  1. За пословни простор из подтачке 5. – 27.200,00 динара
  2. За пословни простор из подтачке 6. – 3.900,00 динара
 4. Пословни простор даје се у закуп на период од 3 (три) године
 5. Сва заинтересована лица лично или путем овлашћеног заступника могу учествовати у поступку отварања писмених понуда овим јавним огласом.
 6. Обавеза подносиоца понуде је да на жиро рачун општине Алибунарброј 840-2325740-21 позив на број 97 74-202 уплати депозит у износу од 20% вредности почетне цене  утврђене за конкретни пословни простор који је предмет јавног огласа.
 7. Подносиоцу понуде коме се пословни простор не да у закуп гарантни износ (депозит) биће враћен у року од 8 дана од дана отварања понуда.
 8. Понуда коју заинтересовано лице  достави треба  да садржи :
  • Име, презиме, јединствени матични број грађанина(ЈМБГ) и адресу за физичка лица, а ако је предузетник и матични број радње из јединственог регистра радњи са доказом о упису у регистар Агенције за привредне регистре.
  • Назив, односно фирму и седиште правног лица, односно доказ о уписаној делатности у регистар Агенције за привредне регистре,
  • Доказ о измиреној пореској обавези или доказ да није порески обвезник
  • Овлашћење за лице које заступа подносиоца понуде
  • Доказ о уплати депозита
  • Износ закупнине који се нуди.
 9. Рок за подношење понуда по јавном огласу је 15 (петнаест) дана и траје од 05.12.2013. године до 20.12.2013. године.
 10. Отварање понуда обавиће се дана 23.12.2013. године са почетком у 12.00 часова.
 11. Пословни простор се даје у закуп у виђеном стању најповољнијем понуђачу, тј. лицу који понуди највећу цену закупнине на месечном нивоу.
 12. Понуда се доставља комисији за спровођење поступка  давања у закуп пословног простора у затвореној коверти са назнаком '' ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У АЛИБУНАРУ'' на адресу Општинска управа општине Алибунар, Трг слободе бр. 4 , 26310 Алибунар.
 13. Неблаговремена или неуредна понуда се одбацује. Неблаговремена понуда је понуда која је поднета по истеку рока за подношење понуда а неуредна понуда је:
  • понуда поднета у отвореној коверти или без видљиве назнаке на који пословни простор се понуда односи, или
  • понуда која не садржи целокупну документацију која се тражи огласом.
 14. Јавни оглас ће бити објављен на огласној табли општине Алибунар, ''Службеном листу општине Алибунар'', званичној интернет  презентацији општине Алибунар и у средствима јавног информисања са територије општине Алибунар.
 15. Све ближе информације можете добити у Одељењу за општу управу и имовинско правне послове општинске управе општине Алибунар, лично или позивом на број телефона 013/641-953.
Република Србија –АП Војводина
Општина Алибунар
Општинско веће
Број: 464-28/13-06
Датум: 03. децембар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Душан Јовановић, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81