gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама на територији Општине Алибунар

На основу чланова 13,17. и 25. став 1 подтачка 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12), чланова 6,11,15, 15а, 15б, 15в и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 62/06, 47/11 и 93/12), члана 2а. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник Републике Србије“, број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 63/2006, 61/2007, 20/2009, 72/09, 53/2010, 101/11 и 2/12 - исправка, 93/12) и члана 40. Статута општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009 и 13/11), Скупштина општине Алибунар, на предлог Општинског већа општине Алибунар, на 19. седници одржаној 12. новембра  2013. године, доноси
 
О   Д   Л   У   К   У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ O ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
 
Члан 1.
            У Одлуци о локалним комуналним таксама на територији општине Алибунар („Службени лист општине Алибунар број 30/2012), у делу „Таксена тарифа за локалне комуналне таксе“, у тарифном броју 1. – Истицање фирме на пословном простору (фирмарина) у ставу 1. мења се тачка 2, која сада гласи:
 ''2. Правна лица која су, сходно закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна лица, као и предузетници и мала правна лица која остварују годишњи приход преко 50.000.000,00 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатност: банкарства, осигурања имовине и лица, производња и трговина нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производња цемента, поштанских мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) таксу за истицање фирме плаћају на годишњем нивоу у висини до две просечне зараде по запосленом остварене на територији Општини Алибунар у периоду јануар-август године која претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике и то:
1)    мала предузећа – у фиксном износу од 30.000,00 динара;
2)    средња предузећа – у фиксном износу од 55.000,00 динара;
3)    предузетници – у фиксном износу од 20.000,00 динара.''
 
       У оквиру истог тарифног броја и истог става мења се тачка 3. која сада гласи:
''3. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим правних лица која обављају делатност: банкарства, осигурања имовине и лица, производња и трговина нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производња цемента, поштанских мобилних и телефонских услуга, електроптивреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) таксу за истицање фирме плаћају на годишњем нивоу у висини од три просечне зараде по запосленом остварене на територији Општини Алибунар у периоду јануар-август године која претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике и то:
1)     велика предузећа – у фиксном износу од 80.000,00 динара.''
 
             У оквиру истог тарифног броја и истог става мења се тачка 4, која сада гласи:
''4. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине на велико дуванским производима, производња цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, таксу за истицање фирме (фирмарину) плаћају на годишњем нивоу таксу за истицање фирме плаћају на годишњем нивоу у висини до десет просечних зарада по запосленом остварене на територији Општини Алибунар у периоду јануар-август године која претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике и то:
1)     мала предузећа – у фиксном износу од 90.000,00 динара;
2)     средња предузећа – у фиксном износу од 120.000,00 динара;
3)     велика предузећа – у фиксном износу од 160.000,00 динара.''
 
Члан 2.
       У оквиру тарифног броја 1 став 1., после тачке 4. додаје се тачка 5. која гласи:
''5. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају делатности трговине нафтом и дериватима нафте и производње биогаса, таксу за истицање фирме (фирмарину) плаћају на годишњем нивоу у висини до десет просечних зарада по запосленом остварене на територији Општини Алибунар у периоду јануар-август године која претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике и то:
1)     дилери нафте и дериватима нафте – у фиксном износу од 20.000,00 динара;
2)     произвођачи биогаса – у фиксном износу од 90.000,00 динара.''
 
Члан 3.
         У оквиру тарифног броја 1, после става 4. додаје се став 5. који гласи:
        ''Таксена обавеза по овом тарифном броју утврђује се у годишњем износу, а доспева квартално.''
 
Члан 4.
          У Тарифном броју 4. – Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, у оквиру става 1. мења се тачка а) која гласи:
''а) за постављање привремених монтажних објеката (киоск и сл.) висина таксе утврђује се у месечном износу, а сразмерно времену коришћења – 0,90 дин./m² дневно.“
 
Члан 5.
          Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Алибунар“, а примењује се за фискалну 2013. годину, односно примењиваће се од 01. јануара 2013. године.
 
Република Србија - АП Војводина
ОПШТИНА АЛИБУНАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 434-21/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У   Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81