gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Одлука о образовању Савета за здравље општине Алибунар

На основу члана 42. Закона о правима пацијената (''Службени гласник РС'', бр. 45/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/2007) и члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', бр. 12/2008, 13/2009 и 13/2011), а на предлог Општинског већа општине Алибунар, Скупштина општине Алибунар на својој 19. седници одржаној дана 12. новембра 2013. године доноси следећу
 
О Д Л У К У
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР
 
Члан 1.
         Образује се Савет за здравље Општине Алибунар (у даљем тексту: Савет).
 
 Члан 2.
         Циљ образовања Савета је решавање питања од значаја за заштиту здравља и утврђује предлоге програма заштите здравља људи на територији Општине Алибунар.
        Поред задатака из става 1. овог члана, Савет обавља и одређене задатке из области заштите права пацијената, у смислу члана 42. Закона о правима пацијената, и то:
1)     разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и прикупљених доказа и утврђених чињеница;
2)     о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће препоруке;
3)     разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената на територији Општине Алибунар и предлаже мере за заштиту и промоцију права пацијената;
4)     подноси годишњи извештај о свом раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената Скупштини општине Алибунар, као и министарству надлежном за послове здравља и органу управе Аутономне Покрајине Војводине надлежном за послове здравља.
 
Члан 3.
         Савет има председника и четири члана. Савет чине представник локалне самоуправе који је уједно и председник Савета, представник Дома здравља ''Алибунар'' Алибунар, представник Републичког фонда за здравствено осигурање – Филијала Панчево и два представника удружења грађана из реда пацијената.
         Председника и чланове Савета именује Скупштина општине, на предлог Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, на период од четири године.
 
Члан 5.
         Савет је дужан, да у свом раду, сарађује са свим општинским, покрајинским и републичким институцијама које се баве питањима од значаја за рад Савета.
         Савет најмање једанпут годишње подноси извештај Скупштини општине и Општинском већу о свом раду, као и о стању у областима за које је основан.
         Ради информисања и остваривања потребне сарадње, у смислу Закона о правима пацијената, доставља годишњи извештај о свом раду Заштитнику грађана.
 
Члан 6.
         На рад Савета примењују се одредбе Пословника Скупштине општине Алибунар којима је прописан рад скупштинских радних тела.
 
Члан 7.
         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-136/12-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81