gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине

На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Сл.гласник РС'', бр. 135/04 и 36/09), члана 15. став 1. тачка 5. и члана 40. Статута општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној дана 12. новембра 2013. године донела је
 
ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
 
Члан 1.
        Доноси се Програм коришћења средстава Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као посебног евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алибунар, за наредни период до 31.12.2013. године (у даљем тексту: Програм).
 
Члан 2.
        Програмом је предвиђен наставак реализације програма и пројеката започетих у претходном периоду, ради решавања приоритетних проблема заштите животне средине и стварања услова за решавање и других проблема у наредном периоду, а све у односу на законе из обалсти заштите животне средине и друге посебне законе.
        Очекивани приход Фонда за заштиту животне средине општине Алибунар, као посебног евиденционог рачуна у оквиру буџета општине Алиубнар (у даљем тексту: Фонд), се остварује од посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, која је утврђена Одлуком о утврђивању накнае за заштиту и унапређивање животне средине (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 1/2010 и 1/2011), као и од накнаде за загађивање, на основу Уредбе Владе Републике Србије о врстама загађивања, критеријумима за обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и плаћања накнаде (''Сл.гласник РС'', бр. 113/2005 и 6/2007), и осталих извора средстава у складу са законом. Наведена средства чине приход Фонда.
        Планирана финансијска средства Фонда су усмерена на реализацију активности предвиђених локалним развојним плановима и плановима у области заштите животне средине, као и активности које су установљене као обавеза локалне самоуправе законима из области заштите животне средине и других приоритетних активности које се реализују у јавним комуналним предузећима и месним заједницама насељених места.
 
Члан 3.
        Финансијска средства Фонда се планирају за:
1.     Опремање локације санитарне депоније на локацији утврђеној у Просторном плану општине Алибунар (''Сл.лист општине Алибунар'', бр. 12/12), са израдом потребне урбанистичке документације,
2.     Набављање и опремање домаћинстава и јавних објеката и површина посудама за прикупљање отпада,
3.     Мере и активности у оквиру озелењавања:
а) подизање ветрозаштитних појасева на просторима свих катастарских општина на подручју општине, у сарадњи са републичким и покрајинским органима, а све у складу са решењима из пројектне документације,
б) планирање и организиовање радова на допуни садница и одржавању паркова и осталих јавних зелених површина по свим насељеним местима у општини,
4.  Учествовање у разним манифестацијама у акцијама и то:
а) акције организоване од стране републичких органа, органа АП Војводине и општинских органа,
б) подизање нивоа еколошке свести грађана у очувању животне средине путем масовних медија, предавања, еколошких тема, издавања – публикације радова и информатичко-пропагандног материјала,
в) учестововање на еко-конференцијама, стручним семинарима и другим еколошким манифестацијама.
5.  Праћење стања животне средине, тј. мониторинг животне средине, у односу на чиниоце животне средине за којима се укаже потреба, а посебно:
- коришћења природних ресурса и добара,
- квалитета ваздуха,
- комуналне буке,
- квалитета воде и муља у мелиоративним каналима.
6.  Израду локалног регистра загађивача животне средине на простору општине.
7.  Информисање и објављивање података о стању и квалитету животне средине.
 
Члан 4.
        Финансијска средства за реализацију Програма се обезбеђују из буџета општине Алибунар – Фонда, а на основу извора средстава из члана 2. став 2. овог Програма.
        Поред пројеката и активности планираних овим Програмом, у зависности од прилива средстава, финансираће се у други програми везани за област заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, који су од посебног значаја за заштиту и унапређивање живота и здравља људи и осталих чинилаца животне средине, на основу одлуке Општинског већа.
        Сви корисници средстава добијених за програме и пројекте у области заштите животне средине и комуналне инфраструктуре, по овом Програму, дужни су да Општинској управи општине Алибунар – Одељењу за финансије, доставе извештај о предузетим активностима, са посебно истакнутим утрошком средстава.
 
Члан 5.
        Овај Програм ће бити објављен у ''Службеном листу општине Алибунар'' и важи до доношења новог, односно евентуално измена и допуна истог.
 
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 403-149/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81