gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о давању у закуп грађевинског земљишта у својини општине Алибунар за део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у к.о. Добрица

На основу члана 40. Статута општине Алибуанр („Службени лист општине Алибунар“ број 12/2008, 13/2009 и 13/2011) и члана 97. став 4. Закона о планирању и изградњи („Службени гланик Републике Србије број . 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС и 50/2013 – одлука УС), Скупштина општине Алибунар, на 19. седници од 12. новембра 2013. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ДАВАЊУ У ЗАКУП ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР ЗА ДЕО ГРАЂЕВИНСКЕ ПАРЦЕЛЕ ТОП.БР. 4584 У К.О. ДОБРИЦА
 
 
1.   Даје се у закуп део парцеле топ.бр. 4584 у КО Добрица у површини од 10.000 квадратних метара од укупне површине парцеле која износи 69.002 квадратна метра ЕКО 21 ДОО, Привредно друштво за сакупљање, транспорт и третман опасног отпада Добрица, Улица Вука Караџића број 73, ПИБ: 106549927, МБ: 20628308.
2.   Период закупа износи 50 година.
3.   Цена закупа износи 60,00 динара по метру квадратном за сво време закупа, односно укупној цени од 500.000,00 динара.
4.   На основу овог Решења, председник општине Алибунар закљаучиће уговор о закупу непокретносит из тачке 1. овог Решења, под условима наведеним у тачки 2. и 3. овог Решења, а билжи услови закупа биће одређени уговором.
5.   Обавезује се закупац ЕКО 21 ДОО, Привредно друштво за сакупљање, транспорт и третман опасног отпада Добрица, Улица Вука Караџића број 73, ПИБ: 106549927, МБ: 20628308 да у року од 30 дана од дана коначности овог Решења закључи уговор из тачке 4. овог Решења.
6.   Решење је коначно у управном поступку.
7.   Против овог Решења не може се изјавити жалба, већ се може покренути управни спор пред надлежним Управним судом у року од 30. дана од дана пријема истог.
8.   Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
 
О б р а з л о ж е њ е:
 
            Скупштина општине Алибуна је дана 19. јула 2013. године на 17. седници донела Одлуку о покретању поступка давања у закуп грађевинског земљишта у својини општине алибунар за део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у к.о. Добрица број 464-16/13-06-01 којом је покренут поступак за давање у вишегодишњи закуп грађевинског земљишта у својини општине Алибунар у КО Добрица ради инвестиционог улагања и искоришћавања у привредне сврхе, сагласно планској докумнетацији.
            Предметно грађевинско земљиште је део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у КО Добрица – грађевинско земљиште ван граница грађевинског подручја насељеног места, укупне површине 69.002 квадратна метра, а овом Одлуком предвиђа се давање у закуп део парцеле у површини од 10.000 квадратних метара. Парцела има приступ јавној саобраћајној површини и то са парцеле општинског пута Банатски Карловац – Добрица – укрштање пута од Сечња до Ковачице. Одлуком је одређено да је почетна цена закупа 50,00 динара по квадратном метру, а да је период закупа до 50 година.
            На истој седници, Скупштина општине образовала је Комисију за давање у закуп грађевинског земљишта у својини општине алибунар за део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у к.о. Добрица број 020-99/13-06-01 од 19. јула 2013. године. Комисија је спровела поступак давања у закуп сходно важећим прописима,те је на основу овако спроведеног поступка сачинила извештај о одтварању писмених понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у својини општине алибунар за део грађевинске парцеле топ.бр. 4584 у к.о. Добрица број 464-24/13-06 од 18. 9. 2013. године и исти доставила Скупштини општине на усвајање. На основу овог Извештаја, важећих закнских прописа и Статута општине Алибунар, донето је решење као што гласи у диспозитиву.
            ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог Решења не може се изјавити жалба, већ се може покренути управни спор пред надлежним Управним судом у року од 30. дана од дана пријема истог.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 464-26/2013-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А  Л  И  Б  У  Н  А  Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81