gore

  • slika 3
  • Насловна
  • Локална самоуправа
  • Службени лист
  • СЛ 2013/29
  • Решење о образовању Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2013. годину

Службени лист општине Алибунар

Решење о образовању Комисије за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за 2013. годину

На основу члана 60. став 2. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник РС'', број 62/06, 65/06, 65/08 и 41/09), члана 20. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 55. став 1. и члана 117. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина оптшине Алибунар на седници одржаној дана 12.11.2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ДРЖАВНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СКЛАДУ СА
ПРОГРАМОМ ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2013. ГОДИНУ
 
Члан 1.
          Образује се Комисија за спровођење јавног надметања за давање у закуп државног пољопривредног земљишта у складу са Програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Алибунар за 2013. Годину (у даљем тексту: Комисија).
 
Члан 2.
          Комисија се састоји од председника и чланова и то:
-          Председник Комисије: Зоран Пребирачевић;
-          Чланови Комисије:
1.     Дорина Олар,
2.     Биљана Враговић,
3.     Милован Марилов,
4.     Анита Митровић,
5.     Иван Вања Лалић,
6.     Ђорђе Стојан,
7.     Славица Радуновић.
          Председник и чланови Комисије се именују за послове спровођења Програма за 2013. годину.
 
Члан 2.
          Комисија има право на накнаду за рад, а висину накнаде утврдиће Комисија за кадровска, административна питања и радне односе.
 
Члан 3.
         Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Алибунар''.          
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-135/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А Л И Б У Н А Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев, с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81