gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о престанку рада Управног одбора који је обављао функцију Надзорног одбора ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар

На основу члана 66. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 119/2012) и члана 40. и 113. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'', број 12/2008, 13/2009 и 13/2011), Скупштина општине Алибунар, на 19. седници од 12. новембра 2013. године доноси
 
Р  Е  Ш  Е  Њ  Е
О ПРЕСТАНКУ РАДА УПРАВНОГ ОДБОРА КОЈИ ЈЕ ОБАВЉАО ФУНКЦИЈУ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАТП ''АЛИБУНАР'' АЛИБУНАР
 
I
        Престаје да ради Управни одбор ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар који је обављао функцију Надзорног одбора, сагласно члану 66. став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'' број 119/2012), даном доношења Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар, односно од 12. новембра 2013. године.
 
II
        Члановима Управног одбора који је обављао функцију Надзорног одбора ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар:
1.     Пуниша Џелебџић,
2.     Илија Пенца,
3.     Златан Вујновић,
4.     Недељко Коњокрад,
5.     Анита Митровић,
престаје мандат даном доношења Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈАТП ''Алибунар'' Алибунар, односно од 12. новембра 2013. године.
 
III
       Решење објавити у ''Службеном листу општине Алибунар''.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 023-58/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81