gore

  • slika 3

Службени лист општине Алибунар

Решење о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар

На основу члана 54. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“ број 72/2009 и 52/2011) и члана 40. тачка 10. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар'' број 12/08, 13/09 и 13/11), Скупштина општине Алибунар на 19. седници одржаној 12.11 2013. године доноси
 
Р Е Ш Е Њ Е
 О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА
ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ''ПОЛЕТАРАЦ'' АЛИБУНАР
 
1.     Разрешава се Љубица Павловић са функције члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача.
2.     Мандат разрешеног члана престаје од дана доношења овог Решења, односно од 12. новембра 2013. године.
3.     Именује се Ивана Нешић на функцију члана Управног одбора Предшколске установе ''Полетарац'' Алибунар из реда представника оснивача.
4.     Мандат новоименованог члана трајаће до истека мандата Управног одбора, а почиње да тече од дана доношења овог Решења, односно од 12. новембра 2013. године.
5.     Решење објавити у „Службеном листу општине Алибунар“.
 
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Алибунар
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 022-27/13-06-01
Датум: 12. новембар 2013. године
А   Л   И   Б   У  Н   А   Р
 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Ђурица Глигоријев с.р.

Штампа Ел. пошта

Baner Pecat 211x81